งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาณาจักรสัตว์ (Kingdom Animalia) 1. Eukaryote; multicellular organism 2. Cell ไม่มี Cell wall 3. Heterotroph กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็น อาหาร 4. เคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาณาจักรสัตว์ (Kingdom Animalia) 1. Eukaryote; multicellular organism 2. Cell ไม่มี Cell wall 3. Heterotroph กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็น อาหาร 4. เคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อาณาจักรสัตว์ (Kingdom Animalia)

3 1. Eukaryote; multicellular organism 2. Cell ไม่มี Cell wall 3. Heterotroph กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็น อาหาร 4. เคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเอง ( อาจบางช่วง ของชีวิต ) 5. ตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ดี เพราะระบบ ประสาทเจริญ หลักในการจัดสิ่งมีชีวิตเข้าใน อาณาจักรสัตว์

4 no true tissue – Parazoa true tissue – Eumetazoa - germ layer - diploblastica - triploblastica 1. ระดับการทำงานร่วมกันของ เซลล์ หลักที่ใช้ในการแบ่ง หมวดหมู่สัตว์

5

6

7 2. สมมาตร (Symmetry) การตัดหรือผ่าออกแล้วทำให้ได้ 2 ส่วน เหมือนกัน 2.1 Asymmetry ไม่สามารถผ่าแล้วให้ 2 ส่วนเท่ากัน เช่น ฟองน้ำ 2.2 Spherical symmetry แบ่งให้ 2 ข้าง เท่ากันได้หลายระนาบโดยผ่านจุด ศูนย์กลาง เช่น Volvox

8 2. สมมาตร (Symmetry) 2.3 Radial symmetry รูปทรงกระบอก ตัดให้ผ่านจุดศูนย์กลางได้หลายแนว เช่น ดอกไม้ทะเล 2.4 Bilateral symmetry แบ่งให้ 2 ข้าง เท่ากันได้ครั้งเดียว เช่น หนอนตัวแบน แมลง มนุษย์

9

10 3. ทางเดินอาหาร (Digestive tract) 3.1 แบบร่างแห (channel network) เป็น ทางผ่านของน้ำภายนอก ( มีหลายช่อง ) เข้า สู่ภายในลำตัว ได้แก่ ฟองน้ำ 3.2 แบบปากถุง (one-hole sac) เป็น ทางเดินอาหารที่มีช่องเปิดทางเดียว เป็นทั้ง ทางเข้าของอาหารและทางออกของกาก อาหาร ได้แก่ cnidarian และ หนอนตัวแบน 3.3 แบบท่อกลวง (two-hole tube) ทางเดินอาหารมีช่องเปิด 2 ช่อง ช่องอาหาร และช่องกากอาหารแยก จากกัน ได้แก่ ทางเดินอาหารของหนอนตัวกลมจนถึง สัตว์มีกระดูกสันหลัง

11

12

13

14 4. ช่องตัว (Coelom) พบเฉพาะในสัตว์ที่มีเนื้อเยื่อ 3 ชั้นเท่านั้น 4.1 Acoelom มีชั้น mesoderm ประกอบด้วยเซลล์บรรจุอยู่เต็ม ได้แก่ หนอน ตัวแบน 4.2 Pseudocoelom มีช่องตัวแทรกอยู่ ระหว่าง mesoderm กับเนื้อเยื่อชั้นอื่น ได้แก่ หนอนตัวกลม 4.3 Eucoelom มีช่องตัวแทรกอยู่ระหว่าง mesoderm กับ mesoderm เท่านั้น ได้แก่ ไส้เดือนดิน จนถึง สัตว์มีกระดูกสันหลังทุก ชนิด

15 EctodermMesodermEndoderm

16 5. การแบ่งเป็นปล้อง (Segmentation) เป็นการเกิดรอยคอดขึ้นบนลำตัว 5.1 Superficial segmentation เป็นปล้อง เฉพาะภายนอก เกิดปล้องเฉพาะผิวลำตัว เช่น พยาธิตัวตืด 5.2 Metameric segmentation เกิดปล้อง ตลอดลำตัว เกิดขึ้นจาก mesoderm แล้วทำ ให้เนื้อเยื่อชั้นอื่นเกิดปล้องไปด้วย ได้แก่ ไส้เดือนดิน arthropod สัตว์มีกระดูกสันหลัง

17 EctodermMesodermEndoderm

18 6. ระบบไหลเวียน เลือด 6.1 Open circulatory system ระบบ ไหลเวียนที่ไหลเวียนในท่อ และอาศัย coelom ช่วยในการไหลเวียน ได้แก่ mollusc, arthropod, echinoderm 6.2 Close circulatory system ระบบ ไหลเวียนอยู่ภายในท่อตลอด เช่น annelid, chordate

19

20

21

22 7. การพัฒนาตำแหน่งของ blastopore 7.1 Protostome ตำแหน่งของ blastopore พัฒนาไปเป็นปาก เช่น annelid, arthropod, mollusc 7.2 Deuterostome ตำแหน่งของ blastopore พัฒนาไปเป็นทวารหนัก ได้แก่ echinoderm, chordate

23

24


ดาวน์โหลด ppt อาณาจักรสัตว์ (Kingdom Animalia) 1. Eukaryote; multicellular organism 2. Cell ไม่มี Cell wall 3. Heterotroph กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็น อาหาร 4. เคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google