งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา ปัญหาตามฤดูกาลที่ต้องแก้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา ปัญหาตามฤดูกาลที่ต้องแก้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา ปัญหาตามฤดูกาลที่ต้องแก้

2 ที่ทำให้ แม่น้ำเจ้าพระยาสกปรก ประกอบด้วย
ปัจจัยหลัก ที่ทำให้ แม่น้ำเจ้าพระยาสกปรก ประกอบด้วย -ปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสีย และคราบน้ำมัน -ปัญหาขยะทั่วไป -ปัญหา เรื่องวัชพืช และเศษไม้ -เกิดจาก มนุษย์ กระทำ แก้โดยความร่วมมือป้องกัน แก้ไข และใช้กม. -เกิดจาก มนุษย์ กระทำ แก้โดยความร่วมมือ ป้องกัน แก้ไข และ ใช้กม. -เกิดตามธรรมชาติ และตามฤดูกาล แก้ ด้วยการ ร่วมมือสกัดเก็บที่ลอย และที่ ฝังตัว

3 นิยามขยะมูลฝอย ขยะ (Waste) หมายถึง สิ่งของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและอุปโภคซึ่งเสื่อมสภาพจนใช้การไม่ได้หรือไม่ต้องการใช้แล้ว บางชนิดเป็นของแข็งหรือกากของเสีย (Solid Waste) มีผลเสียต่อสุขภาพทางกายและจิตใจเนื่องจากความสกปรก เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคทำให้เกิดมลพิษและทัศนียภาพไม่สวย มูลฝอย (Solid Waste) มูลฝอย หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น มลพิษ ที่เกิดจากขยะมูลฝอย (Waste pollution) หมายถึง สภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมอันเนื่องมาจากขยะมูลฝอย เช่น การทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำและการเกิดกลิ่นเน่าเหม็นจากกองขยะ ที่มา : พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 คำนิยาม คำว่า ขยะ คำนิยามคำว่า มูลฝอย

4 ผักตบชวา ชื่อไทย : ผักตบชวา ผักป่อง สวะ ชื่อวิทยาศาสตร์ :
ชื่อสามัญ : Water hyacinth ชื่อวิทยาศาสตร์ : Eichornia crassipes (Mart.) Solms ชื่อวงศ์ : PONTEDERIACEAE ลักษณะทั่วไป : เป็นพืชน้ำล้มลุกอายุหลายฤดู มีลำต้นสั้นแตกใบเป็นกอลอยไปตามน้ำ มีไหล ซึ่งเกิดตามซอกใบแล้วเจริญเป็นต้นอ่อนที่ปลายไหล ถ้าน้ำตื้นก็จะหยั่งรากลงดิน เป็นวัชพืชที่ร้ายแรงในแหล่งน้ำทั่วไป ใบเป็นใบเดี่ยวรูปไข่หรือเกือบกลม ก้านใบกลมอวบน้ำตรงกลางพองออกภายในเป็นช่องอากาศคล้ายฟองน้ำ ดอกเกิดเป็นช่อที่ปลายยอดมีดอกย่อย 3-25 ดอก สีม่วงอ่อน มีกลีบดอก 6 กลีบ กลีบบนสุดขนาดใหญ่กว่ากลีบอื่น ๆ และมีจุดเหลืองที่กลางกลีบ ประโยชน์ : ใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ เช่นหมู ใช้ทำปุ๋ยหมัก ก้านและใบอ่อนนำมารับประทานได้ ผักตบชวา

5 ผักตบชวา จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี Jump to: navigation, ค้นหา ?ผักตบชวา ผักป่อง สวะ การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์อาณาจักร:Plantaeส่วน:Liliopsidaชั้น:Commelinidaeอันดับ:Commelinalesวงศ์:Pontederiaceaeสกุล:Eichhorniaชนิด:E. crassipesชื่อทวินามEichhornia crassipes (Mart.) Solmsผักตบชวา เป็นพืชน้ำล้มลุกอายุหลายฤดู มีลำต้นสั้นแตกใบเป็นกอลอยไปตามน้ำ มีไหล ซึ่งเกิดตามซอกใบแล้วเจริญเป็นต้นอ่อนที่ปลายไหล ถ้าน้ำตื้นก็จะหยั่งรากลงดิน เป็นวัชพืชที่ร้ายแรงในแหล่งน้ำทั่วไป ใบเป็นใบเดี่ยวรูปไข่หรือเกือบกลม ก้านใบกลมอวบน้ำตรงกลางพองออกภายในเป็นช่องอากาศคล้ายฟองน้ำ ดอกเกิดเป็นช่อที่ปลายยอดมีดอกย่อย 3-25 ดอก สีม่วงอ่อน มีกลีบดอก 6 กลีบ กลีบบนสุดขนาดใหญ่กว่ากลีบอื่น ๆ และมีจุดเหลืองที่กลางกลีบ มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้ นำเข้ามาในประเทศไทยในปี พ.ศ สมัย รัชกาลที่ 5 โดยนำเข้ามาจากอินโดนีเซียในฐานะเป็นไม้ประดับสวยงาม ก่อนจะถูกปล่อยลงแม่น้ำลำคลอง และแพร่พันธุ์อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน

6

7 กราฟแสดงปริมาณขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาในรอบ 8 ปี
กราฟแสดงปริมาณขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาในรอบ 8 ปี หน่วยเป็น/ก.ก. เศษอาหาร ปลาสติก เศษไม้ วัชพืช

8 2549 ช่วงน้ำหลาก ช่วงน้ำทรง น้ำทะเลหนุน เศษอาหาร ปลาสติก ท่อนไม้
วัชพืช

9 2548 ช่วงน้ำหลาก ช่วงน้ำทรง น้ำทะเลหนุน เศษอาหาร ปลาสติก ท่อนไม้
วัชพืช เศษอาหาร ปลาสติก เศษไม้ วัชพืช

10 2547 ช่วงน้ำหลาก ช่วงน้ำทรง น้ำทะเลหนุน เศษอาหาร ปลาสติก ท่อนไม้
วัชพืช เศษอาหาร ปลาสติก เศษไม้ วัชพืช

11 2546 ช่วงน้ำหลาก ช่วงน้ำทรง น้ำทะเลหนุน เศษอาหาร ปลาสติก ท่อนไม้
วัชพืช เศษอาหาร ปลาสติก เศษไม้ วัชพืช

12 2545 ช่วงน้ำหลาก ช่วงน้ำทรง น้ำทะเลหนุน เศษอาหาร ปลาสติก ท่อนไม้
วัชพืช เศษอาหาร ปลาสติก เศษไม้ วัชพืช

13 2544 ช่วงน้ำหลาก ช่วงน้ำทรง น้ำทะเลหนุน เศษอาหาร ปลาสติก ท่อนไม้
วัชพืช เศษอาหาร ปลาสติก เศษไม้ วัชพืช

14 2543 ช่วงน้ำหลาก ช่วงน้ำทรง น้ำทะเลหนุน เศษอาหาร ปลาสติก ท่อนไม้
วัชพืช เศษอาหาร ปลาสติก เศษไม้ วัชพืช

15 2542 ช่วงน้ำหลาก ช่วงน้ำทรง น้ำทะเลหนุน เศษอาหาร ปลาสติก ท่อนไม้
วัชพืช เศษอาหาร ปลาสติก เศษไม้ วัชพืช

16 เศษไม้ กิ่งไม้ หลังฤดูน้ำหลาก

17 ส่วนที่เป็นขยะ

18 วัชพืช(ผักตบชวา) ช่วงน้ำหลาก ระหว่างการฝึกซ้อม ขบวนเรือ วันที่3 มิย 49

19 วัชพืชที่ทะลักจากเหนือ เข้า กทม.
ช่วง ระหว่างการซ้อม วันที่3 มิย 49

20 วัชพืชไหลเข้า กทม.อย่างถล่มทลาย
เนื่องจากน้ำท่วมทางเหนือ

21 อาสาสมัครระดมการจัดเก็บ

22 วัชพืช(ผักตบชวา) ที่จัดเก็บที่ สะพานพระราม7

23 อาสาสมัครระดมการจัดเก็บ

24

25 วัชพืชที่ลอยเข้าฝังตัวตามซุงริมแม่น้ำฯ

26 ในระหว่างการแสดงใช้แผน รักษาฯ3 จึงไม่มีวัชพืช


ดาวน์โหลด ppt วัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา ปัญหาตามฤดูกาลที่ต้องแก้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google