งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นิยามขยะมูลฝอย คำนิยาม คำว่า ขยะ คำนิยามคำว่า มูลฝอย ขยะ (Waste) หมายถึง สิ่งของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต และอุปโภคซึ่งเสื่อมสภาพจนใช้การไม่ได้หรือไม่ต้องการใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นิยามขยะมูลฝอย คำนิยาม คำว่า ขยะ คำนิยามคำว่า มูลฝอย ขยะ (Waste) หมายถึง สิ่งของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต และอุปโภคซึ่งเสื่อมสภาพจนใช้การไม่ได้หรือไม่ต้องการใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 นิยามขยะมูลฝอย คำนิยาม คำว่า ขยะ คำนิยามคำว่า มูลฝอย ขยะ (Waste) หมายถึง สิ่งของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต และอุปโภคซึ่งเสื่อมสภาพจนใช้การไม่ได้หรือไม่ต้องการใช้ แล้ว บางชนิดเป็นของแข็งหรือกากของเสีย (Solid Waste) มีผลเสียต่อสุขภาพทางกายและจิตใจเนื่องจากความสกปรก เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคทำให้เกิดมลพิษและทัศนียภาพไม่ สวย มูลฝอย (Solid Waste) มูลฝอย หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษ สินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซาก สัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยง สัตว์หรือที่อื่นกระบวนการอุปโภคเสื่อมสภาพแหล่งทำให้เกิดมลพิษ มลพิษ ที่เกิดจากขยะมูลฝอย (Waste pollution) หมายถึง สภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมอันเนื่องมาจากขยะมูลฝอย เช่น การทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำและการเกิดกลิ่นเน่าเหม็นจาก กองขยะ ที่มา : พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ. ศ. 2535ลพิษpollution สภาวะแหล่ง

4 • ชื่อไทย : ผักตบชวา ผักป่อง สวะ • ชื่อสามัญ : –Water hyacinth • ชื่อวิทยาศาสตร์ : –Eichornia crassipes (Mart.) Solms • ชื่อวงศ์ : –PONTEDERIACEAE • ลักษณะทั่วไป : – เป็นพืชน้ำล้มลุกอายุหลายฤดู มีลำต้นสั้นแตกใบเป็นกอลอย ไป ตามน้ำ มีไหล ซึ่งเกิดตามซอกใบแล้วเจริญเป็นต้นอ่อนที่ปลายไหล ถ้าน้ำตื้นก็ จะหยั่งรากลงดิน เป็นวัชพืชที่ร้ายแรงในแหล่งน้ำทั่วไป ใบเป็นใบเดี่ยว รูปไข่หรือเกือบกลม ก้านใบกลมอวบน้ำตรงกลางพองออกภายในเป็น ช่องอากาศคล้ายฟองน้ำ ดอกเกิดเป็นช่อที่ปลายยอดมีดอกย่อย 3-25 ดอก สีม่วงอ่อน มีกลีบดอก 6 กลีบ กลีบบนสุดขนาดใหญ่กว่ากลีบอื่น ๆ และมีจุดเหลืองที่กลางกลีบ • ประโยชน์ : – ใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ เช่นหมู ใช้ทำปุ๋ยหมัก ก้านและใบอ่อนนำมา รับประทานได้

5 • ผักตบชวา • จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี •Jump to: navigation, ค้นหาnavigation ค้นหา •? ผักตบชวา ผักป่อง สวะ การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์อาณาจักร :Plantae ส่วน :Liliopsida ชั้น :Commelinidae อันดับ :Commelinales วงศ์ :Pontederiaceae สกุล :Eichhornia ชนิด :E. crassipes ชื่อทวินาม Eichhornia crassipes (Mart.) Solms ผักตบชวา เป็นพืชน้ำล้มลุกอายุหลาย ฤดู มีลำต้นสั้นแตกใบเป็นกอลอยไปตามน้ำ มีไหล ซึ่งเกิดตามซอกใบแล้วเจริญเป็นต้นอ่อนที่ปลายไหล ถ้าน้ำตื้นก็จะหยั่งรากลงดิน เป็นวัชพืชที่ร้ายแรงใน แหล่งน้ำทั่วไป ใบเป็นใบเดี่ยวรูปไข่หรือเกือบกลม ก้านใบกลมอวบน้ำตรงกลางพองออกภายในเป็นช่อง อากาศคล้ายฟองน้ำ ดอกเกิดเป็นช่อที่ปลายยอดมี ดอกย่อย 3-25 ดอก สีม่วงอ่อน มีกลีบดอก 6 กลีบ กลีบบนสุดขนาดใหญ่กว่ากลีบอื่น ๆ และมีจุดเหลือง ที่กลางกลีบ มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้ นำเข้ามา ในประเทศไทยในปี พ. ศ. 2444 สมัย รัชกาลที่ 5 โดย นำเข้ามาจากอินโดนีเซียในฐานะเป็นไม้ประดับ สวยงาม ก่อนจะถูกปล่อยลงแม่น้ำลำคลอง และแพร่ พันธุ์อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน? การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์อาณาจักรPlantae ส่วนLiliopsida ชั้นCommelinidae อันดับCommelinales วงศ์Pontederiaceae สกุลEichhornia ชนิด ชื่อทวินามพืชน้ำล้มลุกกลีบดอกทวีปอเมริกาใต้ประเทศไทย พ. ศ. 2444 รัชกาลที่ 5อินโดนีเซีย

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26


ดาวน์โหลด ppt นิยามขยะมูลฝอย คำนิยาม คำว่า ขยะ คำนิยามคำว่า มูลฝอย ขยะ (Waste) หมายถึง สิ่งของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต และอุปโภคซึ่งเสื่อมสภาพจนใช้การไม่ได้หรือไม่ต้องการใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google