งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการเรียนรู้ ภาควิชาชีววิทยา หลักสูตร โรงเรียนจุฬาภรณราช วิทยาลัย ปทุมธานี ( โรงเรียน วิทยาศาสตร์ภูมิภาค ) วิทยาศาสตร์ ม.2 จัดทำโดย ด. ญ. พรธิตา ไกรเวช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการเรียนรู้ ภาควิชาชีววิทยา หลักสูตร โรงเรียนจุฬาภรณราช วิทยาลัย ปทุมธานี ( โรงเรียน วิทยาศาสตร์ภูมิภาค ) วิทยาศาสตร์ ม.2 จัดทำโดย ด. ญ. พรธิตา ไกรเวช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สื่อการเรียนรู้ ภาควิชาชีววิทยา หลักสูตร โรงเรียนจุฬาภรณราช วิทยาลัย ปทุมธานี ( โรงเรียน วิทยาศาสตร์ภูมิภาค ) วิทยาศาสตร์ ม.2 จัดทำโดย ด. ญ. พรธิตา ไกรเวช

3 ระบ บ ย่อย อาห าร

4 ระบบในร่ายกาย มนุษย์และสัตว์ เซล ล์ เนื้อเ ยื่อ อวัย วะ ระบบ อวัยวะ ร่างก าย เซลล์เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ หรือ แม้เต่สิ่งมีชีวิต ขนาดเล็กๆ เซลล์มีรูปร่าง ขนาด รวมทั้ง จำนวนเซลล์แตกต่างกันในแต่ละชนิดของ สิ่งมีชีวิต การที่สิ่งมีชีวิตต้องการอาหารและ อากาศเพื่อยังชีพนั้น แท้จริงแล้วคือความ ต้องการของเซลล์

5 การย่อย อาหาร การย่อยอาหารมี 2 ขั้นตอน ได้แก่ การย่อย เชิงเคมี Chemical Digestion การย่อย เชิงเคมี Chemical Digestion การย่อย เชิงกล Mechanical Digestion การย่อย เชิงกล Mechanical Digestion เป็นกระบวนการทำให้ อาหารมีขนาดเล็กลง เพื่อ สะดวกต่อการเคลื่อนที่ และ การเกิดปฏิกิริยาทางเคมี ต่อไป โดยการบดเคี้ยว รวมทั้งการบีบตัวของ ทางเดินอาหาร การย่อย เชิงกลนี้ ขนาดของโมเลกุล ยังเล็กไม่เพียงพอที่ถูกดูด ซึมเข้าไปเซลล์ เป็นการย่อย คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และ โปรตีนให้มีโมเลกุลขนาด เล็กลง การย่อยเชิงเคมีเป็น กระบวนการเกิดปฏิกิริยาเคมี ระหว่าง น้ำย่อยหรือ เอนไซม์ กับโมเลกุลของ สารอาหาร

6 โครงสร้ างระบบ ย่อย อาหาร

7 ระบบย่อย อาหาร ปา ก บด เคี้ยว อาห ารให้ มี ขนา ดเล็ก ลง ฟันน้ำนม 20 ซี่ ฟันถาวร 32 ซี่ ฟัน ลิ้น รับรสชาติ อาหาร คือ รส หวาน รสเค็ม รส เปี้ยวและ รสขม ต่อม น้ำลาย น้ำลายมี เอนไซม์อะ ไมเลสย่อย สารอาหาร เฉพาะ คาร์โบไฮเดรต เป็นน้ำตาล ดัง สมการ ด้านล่าง อะไมเลส แป้ง + น้ำลายเดกซ์ทริน + มอลโทส ( แป้งขนาดเล็กลง ) ( น้ำตาลโมเลกุลคู่ ) อะไมเลส แป้ง + น้ำลายเดกซ์ทริน + มอลโทส ( แป้งขนาดเล็กลง ) ( น้ำตาลโมเลกุลคู่ )

8 หลอดอาหาร ประกอบขึ้นด้วยกล้ามเนื้อเรียบที่สามารถบีบ ตัวเป็นจังหวะในขณะที่มีอาหารผ่านลงมา จึง ทำหน้าที่ในการลำเลียงอาหารขากช่องปาก ผ่านคอหอยลงไปยังกระเพาะอาหารทางเดิน อาหาร ส่วนนี้ไม่สามารถสร้างน้ำย่อย แต่ สามารถหลั่งสารเมือกช่วยหล่อลื่น ระบบย่อย อาหาร

9 กระเพาะอาหาร ย่อยเฉพาะอาหารประเภทโปรตีนเป็นสำคัญ โดย เอนไซนม์เพปซินทำให้เป็นโมเลกุล ขนาดเล็กลง เรียกว่า เพปไทด์ ซึ่งก็ยังไม่ สามารถดูดซึมได้ ระบบย่อย อาหาร เพปซิน โปรตีน เพปไทด์ เพปซิน โปรตีน เพปไทด์

10 ลำไส้เล็ก ผนังลำไส้เล็ก สามารถสร้างน้ำย่อยได้ หลายชนิด ลำไส้เล็ก ส่วนดูโอดินัมได้รับ น้ำย่อยมาจากตับอ่อน และรับน้ำดีมาจากตับ น้ำดีช่วยให้โมเลกุลของ ไขมันแตกตัวเป็นก้อน เล็กลง ทำให้ เอนไซม์ไลเพส ย่อย ไขมันได้เร็วขึ้น ระบบย่อย อาหาร ดูโอดินัม (Duodenum) เจจูนัม (Jejunum) อิเลอัม (Ilenum)

11 ลำไส้เล็ก ส่วนของคาร์โบไฮเดรตที่เกิดขึ้นจากการย่อย ( ในปาก ) ยังไม่สมบูรณ์ จะถูกย่อยไปเป็นน้ำตาล โมเลกุลเดี่ยว ส่วนของโปรตีนที่เกิดขึ้นจากการย่อยใน กระเพาะอาหารยังไม่สมบูรณ์ จะถูกย่อยต่อไปจน สามารถดูดซึมได้ เรียกว่า กรดอะมิโน ส่วนของไขมัน จะถูกย่อยต่อไปเป็นกรดไขมัน และกลีเซอรอล ส่วนโมเลกุลขนาดเล็กที่สุดของสารอาหารแต่ ละชนิดที่ถูกย่อยในลำไส้เล็กนี้ จะถูกดูดซึมเข้าไป ในเซลล์ การย่อยอาหารในลำไส้เล็กจะเกิดได้ดีใน ภาวะที่เป็นเบส โดยอาศัยสารเบสโซเดียมไบคาร์ บอเน็ต (NaNCO 3 ) จากตับอ่อน ระบบย่อย อาหาร

12 ลำไส้ใหญ่ ประกอบด้วย ซีคัม (Caecum) ไส้ติ่ง (Appendix) และ โคลอน (Colon) เป็นทางเดินอาหาร ส่วนสุดท้าย ส่วนนี้ไม่มีการ ย่อยอาหาร เพราะไม่มี ความสามารถในการสร้าง น้ำย่อย หน้าที่ส่วนใหญ่ของ ลำไส้ใหญ่จึงเป็นการดูดซึม น้ำ เกลือแร่ และวิตามินบาง ชนิด ลำไส้ส่วนท้ายๆ จะทำ หน้าที่ในการเก็บกากอาหาร ก่อนที่จะขับผ่านทวารหนัก ออกไป


ดาวน์โหลด ppt สื่อการเรียนรู้ ภาควิชาชีววิทยา หลักสูตร โรงเรียนจุฬาภรณราช วิทยาลัย ปทุมธานี ( โรงเรียน วิทยาศาสตร์ภูมิภาค ) วิทยาศาสตร์ ม.2 จัดทำโดย ด. ญ. พรธิตา ไกรเวช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google