งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท ธ. พุทธรักษา จำกัด “ คุณธรรมนำ พาณิชย์ ”.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท ธ. พุทธรักษา จำกัด “ คุณธรรมนำ พาณิชย์ ”."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท ธ. พุทธรักษา จำกัด “ คุณธรรมนำ พาณิชย์ ”

2

3 รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น แห่งปี 2556

4 Office Location 90/38 อาคารสาธรธานี 1 ชั้น 15 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-636-6001-2 แฟกซ์ 02-636-6003 www.tbuddharaksa.com E-mail : tbuddharaksa@yahoo.com

5 Overall Operation We sell the Tinplate and Tinfree Steel in type of Coil and Sheet which import from Japan, Korea, and China.

6 Manufacuturer 1.NIPPON STEEL 2.TOYO KOHAN 1. Import Section SIAM TINPLATE 2. Local Section Japan 1.DONGBU 2.TCC STEEL 3.SHIN HWA SILUP Korea 1. JIANGYIN COMAT METAL PRODUCT China 2. ZYPOSCO

7 NIPPON STEEL

8 TOYO KOHAN

9 DONGBU

10 TCC STEEL

11 JIANGYIN COMAT METAL PRODUCT

12 SIAM TINPLATE ด้านการบริหารด้านสิ่งแวดล้อมด้านอาชีวะอนามัยและความ ปลอดภัย

13 กลุ่มของผลิตภัณฑ์ 1. ภาชนะบรรจุอาหาร ผลไม้บรรจุกระป๋อง, ผักบรรจุกระป๋อง, คุกกี้, ขนมขบเคี้ยว, ถาดขนม 2. ภาชนะบรรจุสารเคมี กาว, สีสเปรย์, สีน้ำมัน, ครีม, ยาขัด, ทิน เนอร์, สารเคมี 3. ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ และยานยนต์ ถ่านไฟฉาย, ปะเก็นลูกสูบ, ไส้ กรองน้ำมันเครื่อง 4. เครื่องใช้ไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน, กะทะไฟฟ้า, หม้อหุงข้าว 5. อุปกรณ์สำนักงาน และอื่นๆ ลวดเย็บกระดาษ, ไส้แฟ้ม, กล่องดินสอ, กระปุกออมสิน, กระป๋องแป้งกล่องกระดาษทิชชู่, กล่องของขวัญ

14 End Product 1.Food Can Dry fruit can, Vegetable can, Cookie can, Snack can 2.Chemical Glue, Color spray, Oil Color, Cream, Thinner 3.Electronic Part and Vehicle Dry Battery, gasket 4.Electric Appliance and Equipment Boiler, Cooker 5.Office Supply and Others Staple, Pencil Box, Piggy Box, Gift Box, Tisse Box

15 1. ภาชนะบรรจุอาหาร

16 2. ภาชนะบรรจุสี น้ำมัน กาว ครีม สารเคมี

17 3. ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ และ ยานยนต์

18 4. เครื่องใข้ไฟฟ้า

19 5. อื่นๆ

20

21

22

23

24 หลักเกณฑ์ใน การบริหารงาน 1.1 บริหารต้นทุนสินค้าคุณภาพดีในราคาต่ำ เปิดโอกาสให้ลูกค้ารายเล็กสามารถ แข่งขันกับรายอื่นได้ 1.2 เยี่ยมเยียนดูแลเอาใจใส่ ให้คำปรึกษา 1.3 แก้ไขปัญหาฉับไว 1.4 สินค้าคุณภาพดี และบริการจัดส่งตรงตาม กำหนดเวลา 1.5 แนะนำคุณสมบัติของวัตถุดิบ ให้เหมาะกับ งานของลูกค้า 1.6 ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในการ สร้างเครือข่าย CAN CLUSTER ซื่อสัตย์ จริงใจ และยุติธรรม 1. ต่อลูกค้า

25 2. ต่อคู่ค้า 2.1 รักษาคำมั่นสัญญาต่อกัน 2.2 สร้างสัมพันธ์ที่ดี มีการส่งเสริมธุรกิจซึ่ง กันและกัน 2.3 ร่วมกันแก้ปัญหา 2.4 ชำระเงินตรงตามเงื่อนไข 3. ต่อองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้อง 3.1 ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลตามที่ ร้องขอ 3.2 ชำระภาษีถูกต้องและตรงตามกำหนด 3.3 ไม่ส่งเสริมการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ

26 4. ต่อสถาบันการเงิน 5.1 ไม่ค้าขายสิ่งที่ทำให้สังคมเสื่อมโทรม 5.2 สินค้าที่ขายต้องไม่มีส่วนทำลาย สิ่งแวดล้อม 5.3 ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 5.4 ส่งเสริมให้บุคลากรมีศีลธรรม จริยธรรม 5.5 ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 5. ต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม 4.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้องต่อสถาบันการเงิน 4.2 รักษาและปฏิบัติตามข้อตกลงอย่าง เคร่งครัด 4.3 สร้างสัมพันธ์ที่ดี มีการส่งเสริมธุรกิจซึ่ง กันและกัน

27 7.1 มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้ถือหุ้น 7.2 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่า ผลประโยชน์จากการ ลงทุนในตลาดเงินฝาก 7. ต่อผู้ถือหุ้น 6. ต่อพนักงาน 6.1 ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 6.2 ดูแลความเป็นอยู่ เช่น จัดสวัสดิการที่ดีให้ พนักงาน 6.3 ส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้พนักงาน


ดาวน์โหลด ppt บริษัท ธ. พุทธรักษา จำกัด “ คุณธรรมนำ พาณิชย์ ”.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google