งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท ธ. พุทธรักษา จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท ธ. พุทธรักษา จำกัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท ธ. พุทธรักษา จำกัด
“คุณธรรมนำพาณิชย์”

2

3 รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น แห่งปี 2556

4 Office Location 90/38 อาคารสาธรธานี 1 ชั้น 15 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม โทร แฟกซ์

5 Overall Operation We sell the Tinplate and Tinfree Steel in type of Coil and Sheet which import from Japan, Korea, and China.

6 Manufacuturer 1. Import Section Japan Korea China 2. Local Section
NIPPON STEEL TOYO KOHAN Korea DONGBU TCC STEEL SHIN HWA SILUP China 1. JIANGYIN COMAT METAL PRODUCT 2. ZYPOSCO 2. Local Section SIAM TINPLATE

7 NIPPON STEEL

8 TOYO KOHAN

9 DONGBU

10 TCC STEEL

11 JIANGYIN COMAT METAL PRODUCT

12 ด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย
SIAM TINPLATE ด้านการบริหาร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย

13 กลุ่มของผลิตภัณฑ์ ภาชนะบรรจุอาหาร ผลไม้บรรจุกระป๋อง, ผักบรรจุกระป๋อง, คุกกี้, ขนมขบเคี้ยว, ถาดขนม ภาชนะบรรจุสารเคมี กาว, สีสเปรย์, สีน้ำมัน, ครีม, ยาขัด, ทินเนอร์, สารเคมี ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ และยานยนต์ ถ่านไฟฉาย, ปะเก็นลูกสูบ, ไส้กรองน้ำมันเครื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน, กะทะไฟฟ้า, หม้อหุงข้าว อุปกรณ์สำนักงาน และอื่นๆ ลวดเย็บกระดาษ, ไส้แฟ้ม, กล่องดินสอ, กระปุกออมสิน, กระป๋องแป้ง กล่องกระดาษทิชชู่, กล่องของขวัญ

14 End Product Food Can Dry fruit can, Vegetable can, Cookie can, Snack can Chemical Glue, Color spray, Oil Color, Cream, Thinner Electronic Part and Vehicle Dry Battery, gasket Electric Appliance and Equipment Boiler, Cooker Office Supply and Others Staple, Pencil Box, Piggy Box, Gift Box, Tisse Box

15 1. ภาชนะบรรจุอาหาร

16 2. ภาชนะบรรจุสี น้ำมัน กาว ครีม สารเคมี

17 3. ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ และยานยนต์

18 4. เครื่องใข้ไฟฟ้า

19 5. อื่นๆ

20

21

22

23

24 หลักเกณฑ์ในการบริหารงาน ซื่อสัตย์ จริงใจ และยุติธรรม
1. ต่อลูกค้า 1.1 บริหารต้นทุนสินค้าคุณภาพดีในราคาต่ำ เปิดโอกาสให้ลูกค้ารายเล็กสามารถแข่งขันกับรายอื่นได้ 1.2 เยี่ยมเยียนดูแลเอาใจใส่ ให้คำปรึกษา 1.3 แก้ไขปัญหาฉับไว 1.4 สินค้าคุณภาพดี และบริการจัดส่งตรงตามกำหนดเวลา 1.5 แนะนำคุณสมบัติของวัตถุดิบ ให้เหมาะกับงานของลูกค้า 1.6 ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในการสร้างเครือข่าย CAN CLUSTER

25 3. ต่อองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้อง
2. ต่อคู่ค้า 2.1 รักษาคำมั่นสัญญาต่อกัน 2.2 สร้างสัมพันธ์ที่ดี มีการส่งเสริมธุรกิจซึ่งกันและกัน 2.3 ร่วมกันแก้ปัญหา 2.4 ชำระเงินตรงตามเงื่อนไข 3. ต่อองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้อง 3.1 ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลตามที่ร้องขอ 3.2 ชำระภาษีถูกต้องและตรงตามกำหนด 3.3 ไม่ส่งเสริมการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ

26 5. ต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม
4. ต่อสถาบันการเงิน 4.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้องต่อสถาบันการเงิน 4.2 รักษาและปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด 4.3 สร้างสัมพันธ์ที่ดี มีการส่งเสริมธุรกิจซึ่งกันและกัน 5. ต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม 5.1 ไม่ค้าขายสิ่งที่ทำให้สังคมเสื่อมโทรม 5.2 สินค้าที่ขายต้องไม่มีส่วนทำลายสิ่งแวดล้อม 5.3 ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 5.4 ส่งเสริมให้บุคลากรมีศีลธรรม จริยธรรม 5.5 ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

27 6. ต่อพนักงาน 7. ต่อผู้ถือหุ้น
6.1 ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 6.2 ดูแลความเป็นอยู่ เช่น จัดสวัสดิการที่ดีให้พนักงาน 6.3 ส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้พนักงาน 7. ต่อผู้ถือหุ้น 7.1 มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้ถือหุ้น 7.2 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าผลประโยชน์จากการ ลงทุนในตลาดเงินฝาก


ดาวน์โหลด ppt บริษัท ธ. พุทธรักษา จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google