งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยี สีเขียว เทคโนโลยี สีเขียว การจัดการพลังงานและ สิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยี สีเขียว เทคโนโลยี สีเขียว การจัดการพลังงานและ สิ่งแวดล้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยี สีเขียว เทคโนโลยี สีเขียว การจัดการพลังงานและ สิ่งแวดล้อม

2 1. วางแผนการใช้ทรัพยากร และการใช้พลัง ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน การใช้ กระดาษรียูส หรือการเปลี่ยนระบบส่องสว่าง เป็นระบบที่ประหยัดพลังงาน 2. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ควบคุม และบริหารจัดการการใช้ทรัพยากร และ พลังงานในองค์กร เช่น การใช้ระบบเอกสาร อิเล็คทรอนิกส์เพื่อทดแทนการใช้กระดาษ หรือการใช้ระบบปรับอากาศอัจฉริยะที่ควบคุม ด้วยคอมพิวเตอร์ หลักการทำงานหรือหลักเกณฑ์ / กฏเกณฑ์

3 3. การออกแบบพื้นที่การปฏิบัติงานให้ใช้พื้นที่ น้อยที่สุดปฏิบัติงานได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เช่น การลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ในพื้นที่ 4. การลดจำนวนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ให้มีเท่าที่ จำเป็นเท่านั้นโดยอาจใช้เทคโนโลยีเสมือน (Virtualizes) หรือ กำจัดอุปกรณ์ที่ล้าสมัย หรือหมดสัญญาเช่าซื้อ เช่น อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ผ่านทางโครงการรีไซเคิล หรือ โครงการขายต่อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลักการทำงานหรือหลักเกณฑ์ / กฏเกณฑ์

4 เป็นการใช้เทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงาน เป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่ในด้านการ ออกแบบระบบเพื่อประหยัดพลังงาน เป็นการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม เป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกต่อการรักษา สิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน ความเชื่อมโยงกับการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

5 เพื่อการประหยัดพลังงาน ลดการใช้พลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการใช้พลังงาน ลดการสร้างขยะหรือสารพิษที่มีผลกระทบต่อ สภาพแวดล้อม ลดการปลดปล่อยความร้อนและลดการผลิต ก๊าซเรือนกระจก ข้อดี

6 เทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังมีขีดจำกัดไม่ สามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ องค์กรหรือบริษัทเล็กๆ ยังไม่ค่อยให้ความ ร่วมมือเนื่องจากไม่สามารถแข่งขันกับองค์ หรือบริษัทใหญ่ๆได้ ลูกค้ายังไม่เห็นความสำคัญในด้านการ ประหยัดพลังงาน มีต้นทุนในการผลิตสูง ข้อด้อย

7 ตัวอย่างบริษัทแคนนอน แคนนอนมีแนวทางพัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่มีแนวคิดในการลดการใช้ สารเคมี และป้องกันมลภาวะต่อ สิ่งแวดล้อม เริ่มตั้งแต่ โครงการลด สารพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใน กระบวนการผลิต "Reduction of Hazardous Substances" หรือ RoHS เป็นมาตรฐานที่ทางสหภาพยุโรป เป็น เทคโนโลยีเฉพาะสำหรับการพิมพ์งาน ด้วยระบบเลเซอร์จากแคนนอน ที่ใช้ พลังงานน้อย เพียง 1 ใน 4 ของระบบ เดิม จึงสามารถทำงานได้ทันทีโดยไม่ ต้องอุ่นเครื่อง ประหยัดเวลาและ ค่าใช้จ่ายเรื่องพลังงาน All -In-One Cartridge เป็นเรื่องของการออกแบบ ชุดหมึกของแคนนอนในเลเซอร์ พรินเตอร์ที่รวมเอาหมึก ดรัม ชุดสร้าง ภาพและชุดทำความสะอาดไว้ด้วยกัน ทำให้ง่ายต่อการเปลี่ยนชุดหมึกและ ปลอดภัยในเรื่องของฝุ่นและผงหมึกที่ เหลือจากการใช้งาน และสุดท้าย รูปแบบการดีไซน์ที่เป็นมิตรแก่ผู้ใช้

8 นายขรรค์ชัย นาคประสงค์ รหัส 09490603 นายพรเทพชนะภัยรหัส 09490658 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยี สีเขียว เทคโนโลยี สีเขียว การจัดการพลังงานและ สิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google