งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การโอน ครุภัณฑ์. Flowchart : การโอน ครุภัณฑ์ 1. หน่วยงานประสงค์จะโอนครุภัณฑ์ สำรวจครุภัณฑ์พร้อมตรวจเช็ครหัส ครุภัณฑ์ ให้ถูกต้องครบถ้วน 2. หน่วยงานรับแบบฟอร์มการโอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การโอน ครุภัณฑ์. Flowchart : การโอน ครุภัณฑ์ 1. หน่วยงานประสงค์จะโอนครุภัณฑ์ สำรวจครุภัณฑ์พร้อมตรวจเช็ครหัส ครุภัณฑ์ ให้ถูกต้องครบถ้วน 2. หน่วยงานรับแบบฟอร์มการโอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การโอน ครุภัณฑ์

2 Flowchart : การโอน ครุภัณฑ์

3 1. หน่วยงานประสงค์จะโอนครุภัณฑ์ สำรวจครุภัณฑ์พร้อมตรวจเช็ครหัส ครุภัณฑ์ ให้ถูกต้องครบถ้วน 2. หน่วยงานรับแบบฟอร์มการโอน ครุภัณฑ์ที่กลุ่มงานพัสดุหรือโหลด แบบฟอร์มได้จากเวปไชต์ของกลุ่มงาน พัสดุที่ http://www.supply.dusit.ac.th/service_form_reg.htm ขั้นตอนการ โอนครุภัณฑ์

4 ตัวอย่างแบบโอน ครุภัณฑ์

5 3. กรอกรายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ ประสงค์จะโอนให้ครบถ้วน ตาม ตัวอย่าง 3.1 ระบุสถานที่ใช้งานใหม่ให้ชัดเจน 3.2 ลงลายมือชื่อผู้โอนครุภัณฑ์ ผู้รับ โอนครุภัณฑ์ 3.3 ลงวันที่โอนครุภัณฑ์และรับโอน ครุภัณฑ์ให้ชัดเจน

6 ตัวอย่างหน่วยงานที่โอนครุภัณฑ์

7 4. หน่วยงานทำบันทึกข้อความส่งให้ กลุ่มงานพัสดุผ่านโปรแกรม e- office พร้อมแนบใบโอนครุภัณฑ์ ตามข้อ 3

8 ตัวอย่างหน่วยงานทำบันทึกข้อความส่งทาง e-office

9 5. ให้หน่วยงานที่โอนครุภัณฑ์ตัด รายการครุภัณฑ์นั้นออกจาก ทะเบียนคุมของหน่วยงาน 6. ให้หน่วยงานที่รับโอนครุภัณฑ์ เพิ่มรายการคุมครุภัณฑ์ที่ ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ของ หน่วยงาน

10 ขอขอบคุ ณ งานระบบ ทะเบียนพัสดุ โทร.51 12


ดาวน์โหลด ppt การโอน ครุภัณฑ์. Flowchart : การโอน ครุภัณฑ์ 1. หน่วยงานประสงค์จะโอนครุภัณฑ์ สำรวจครุภัณฑ์พร้อมตรวจเช็ครหัส ครุภัณฑ์ ให้ถูกต้องครบถ้วน 2. หน่วยงานรับแบบฟอร์มการโอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google