งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงาน เรื่อง การปฏิวัติการค้าสมัยยุโรป เสนอ คุณครู อรวรรณ กองพิลา โรงเรียนฝางวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ขอนแก่นเขต 25.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงาน เรื่อง การปฏิวัติการค้าสมัยยุโรป เสนอ คุณครู อรวรรณ กองพิลา โรงเรียนฝางวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ขอนแก่นเขต 25."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงาน เรื่อง การปฏิวัติการค้าสมัยยุโรป เสนอ คุณครู อรวรรณ กองพิลา โรงเรียนฝางวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ขอนแก่นเขต 25

2 นางสาวสุรินทร์ทร พั่วพธิ์ นางสาวนิภาพร โอดพิมพ์ นางสาววราภรณ์ บัวพรมมา นางสาวหัทยา ลุนบุดดา นายชัยณรงค์ มหาปู่ทน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

3

4

5  การปฎิวัติทางการค้า เป็นผลมาจากลัทธิพานิชย์นิยม ( mercantilium) และการเกิดระบบรัฐชาติ ( nation state) 1. ระบบรัฐชาติ คือ ดินแดนที่มีองค์ประกอบทาง ภูมิศาสตร์ เชื้อชาติ ภาษาขนบธรรมเนียมประเพณี มี ผลประโยชน์ร่วมกัน ผู้คนมีความจงรักภักดีต่อชาติ มากกว่าสถาบันทางศาสนา เช่น สเปน ฝรั่งเศส ฮอลแลนด์ รัสเซีย อิตาลี มากกว่าสถาบันทางศาสนา เช่น สเปน ฝรั่งเศส ฮอลแลนด์ รัสเซีย อิตาลี ( กษัตริย์มีอำนาจสมบรูณ์ ) ( กษัตริย์มีอำนาจสมบรูณ์ ) 2. ระบบพานิชย์นิยม ป็นผลมาจากการสำรวจดินแดนและ การแสวงหาอาณานิคม การค้าระหว่างประเทศยุโรปกับดินแดนโพ้นทะเล ภายใต้การร่วมมือระหว่าง พ่อค้ากับกษัตริย์ การค้าระหว่างประเทศยุโรปกับดินแดนโพ้นทะเล ภายใต้การร่วมมือระหว่าง พ่อค้ากับกษัตริย์

6 การปฏิวัติทางการค้า หมายถึง การค้าระหว่าง ประเทศเพื่อผลประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้ง ภายใต้ หลักการความมั่งคั่ง และอำนาจรัฐ สังคมในยุคมืดจึงเป็นสังคมของการแข่งขัน ระหว่างรัฐ เพื่อการสร้างความมั่งคั่ง และแสนยานุภาพของรัฐในด้านต่างๆ จึงมีการเอารัดเอา เปรียบ การแก่งแย่งแข่งขัน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทุกทาง โดยไม่คำนึงถึง ความสัมพันธ์ที่มีความพึงต่อกันระหว่างรัฐและนำไปสู่การ ล่าอาณานิคม และลัทธิจักวรรดิ์นิยม

7 อาดัม สมิท ชาวสกอตแลนด์เนอแบบเศรษฐกิจที่จะ ทำให้รัฐมั่งคั่ง คือเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ( Free Trade ) เป็นระบบเศรษฐกิจที่ต้องคำเนินไปอย่างเสรี รัฐบาลไม่มีหน้าที่เข้ามาแทรกแซง แต่มีหน้าที่เพียง รักษาความสงบภายในรัฐ การแข่งขันเสรีจะทำ ให้เศรษฐกิจมั่งคั่ง

8  เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นเพื่อเรียกร้องสิทธิและความชอบ ธรรมให้กรรมกรต่อต้านการเอารัดเอาเปรียบของนายทุน  รูปแบบสังคมจะไม่มีความแตกต่างระหว่างชนชั้นและไม่มี กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล เป็นสังคมที่มีความเสมอภาค  มาร์กซ์ นำความคิดสังคมยูโรเปียนมาปรับปรุงให้ สามารถปฏิบัติได้

9 ผู้เสนอ แนวคิด

10 ในปี พ. ศ. 2331 พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 เรียก ประชุมสภา les états généraux( สภาฐานันดร ) ซึ่งมี การประชุมครั้งสุดท้ายในปี พ. ศ. 2157 ก่อนหน้าการ ประชุม ได้มีการถวายฎีกาทั่วประเทศ มีการควบคุมและ ห้ามการเผยแพร่ใบปลิวที่มีเนื้อหาเสรีจนน่าจะเป็น อันตราย เนคเกร์ที่ถูกเรียกกลับมาดำรงตำแหน่งในปี พ. ศ. 2331 ได้เรียกร้องให้มีการเพิ่มจำนวนตัวแทนจาก ชนชั้นที่ 3 ให้มากขึ้นเป็น 2 เท่า เพราะจำนวนตัวแทนใน ขณะนั้นมีน้อยเกินไป และเขายังเรียกร้องให้ปลดตัวแทน บางส่วนจากชนชั้นที่ 1 และ 2 อีกด้วย สภาฐานันดร (les états généraux) ได้มี การประชุมที่พระราชวังแวร์ซายส์ในวันที่ 5 พฤษภาคม พ. ศ. 2332 การประชุมครั้งนี้ใช้ระบบลงคะแนนคือ 1 ฐานันดรต่อ 1 เสียง

11 ซึ่งไม่ยุติธรรม เพราะฐานันดรที่สามซึ่งมีจำนวนถึง 90% ของประชากรกลับได้คะแนนเสียงเพียง 1 ใน 3 ของสภา และวิธีการลงคะแนนนี้จะทำให้ฐานันดรที่สามไม่มีทางมี เสียงเหนือกว่า 2 ฐานันดรแรก โดยเสนอให้ลงคะแนน แบบ 1 คน 1 เสียงแทน เมื่อข้อเสนอนี้ถูกปฏิเสธ ทำให้ ตัวแทนฐานันดรที่ 3 ไม่พอใจเป็นอย่างมากจึงไม่เข้าร่วม การประชุม และไปตั้งสภาของตนเองเรียกว่าสมัชชา แห่งชาติ ซึ่งเปิดประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ปี เดียวกัน. สภานี้ยังมีตัวแทนจากฐานันดรที่ 1, 2 บางส่วน เข้าร่วมประชุมด้วย ได้แก่ตัวแทนส่วนใหญ่ของชนชั้น นักบวช และตัวแทนที่เป็นขุนนางหัวสมัยใหม่นำโดยมิรา โบ

12 สมัชชาแห่งชาตินี้ประกาศว่า สภาของตนเท่านั้นที่มี สิทธิ์ขึ้นภาษี เนื่องจากไม่ไว้วางใจการทำงานของรัฐบาล ของพระเจ้าหลุยส์ ที่สนับสนุนแต่ขุนนางและพระสงฆ์ พระเจ้าหลุยส์พยายามหาทางประนีประนอมโดยเสนอว่า จะจัดประชุมสภาฐานันดร (les états généraux) ขึ้น อีกครั้งพวกขุนนางและพระสงฆ์ตอบตกลง แต่สมาชิก สมัชชาแห่งชาติ ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมประชุม โดยไป จัดการประชุมของตัวเองขึ้นที่สนามเทนนิส ( สมัยนั้น เรียกว่า Jeu de paume) ในวันที่ 20 มิถุนายน โดยมี มติว่าจะไม่ยุบสภานี้จนกว่าประเทศฝรั่งเศสจะได้ รัฐธรรมนูญ

13


ดาวน์โหลด ppt รายงาน เรื่อง การปฏิวัติการค้าสมัยยุโรป เสนอ คุณครู อรวรรณ กองพิลา โรงเรียนฝางวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ขอนแก่นเขต 25.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google