งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงาน เรื่อง การปฏิวัติการค้าสมัยยุโรป เสนอ คุณครู อรวรรณ กองพิลา โรงเรียนฝางวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาขอนแก่นเขต 25.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงาน เรื่อง การปฏิวัติการค้าสมัยยุโรป เสนอ คุณครู อรวรรณ กองพิลา โรงเรียนฝางวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาขอนแก่นเขต 25."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงาน เรื่อง การปฏิวัติการค้าสมัยยุโรป เสนอ คุณครู อรวรรณ กองพิลา โรงเรียนฝางวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาขอนแก่นเขต 25

2 จัดทำโดย นางสาวสุรินทร์ทร พั่วพธิ์ นางสาวนิภาพร โอดพิมพ์ นางสาววราภรณ์ บัวพรมมา นางสาวหัทยา ลุนบุดดา นายชัยณรงค์ มหาปู่ทน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

3 การปฏิวัติการค้าสมัยยุโรป

4 ราชินีอลิซเบซส์ เป็นผู้ร่วมในการปฎิวัติการค้าด้วยในสมัยยุโรป
ราชินีอลิซเบซส์ เป็นผู้ร่วมในการปฎิวัติการค้าด้วยในสมัยยุโรป

5 การปฏิวัติทางการ การปฎิวัติทางการค้า เป็นผลมาจากลัทธิพานิชย์นิยม ( mercantilium) และการเกิดระบบรัฐชาติ ( nation state) ระบบรัฐชาติ คือ ดินแดนที่มีองค์ประกอบทางภูมิศาสตร์ เชื้อชาติ ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี มีผลประโยชน์ร่วมกัน ผู้คนมีความจงรักภักดีต่อชาติ มากกว่าสถาบันทางศาสนา เช่น สเปน ฝรั่งเศส ฮอลแลนด์ รัสเซีย อิตาลี (กษัตริย์มีอำนาจสมบรูณ์ ) ระบบพานิชย์นิยม ป็นผลมาจากการสำรวจดินแดนและการแสวงหาอาณานิคม การค้าระหว่างประเทศยุโรปกับดินแดนโพ้นทะเล ภายใต้การร่วมมือระหว่าง พ่อค้ากับกษัตริย์

6 การปฎิวัติทางการค้า การปฏิวัติทางการค้า หมายถึง การค้าระหว่างประเทศเพื่อผลประโยชน์ของ ประเทศเป็นที่ตั้ง ภายใต้หลักการความมั่งคั่ง และอำนาจรัฐ สังคมในยุคมืดจึงเป็นสังคมของการแข่งขันระหว่างรัฐ เพื่อการสร้างความมั่งคั่ง และแสนยานุภาพของรัฐในด้านต่างๆ จึงมีการเอารัดเอาเปรียบ การแก่งแย่งแข่งขัน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทุกทาง โดยไม่คำนึงถึงความสัมพันธ์ที่มีความพึงต่อกัน ระหว่างรัฐและนำไปสู่การล่าอาณานิคม และลัทธิจักวรรดิ์นิยม

7 สิทธิเสรีนิยม อาดัม สมิท ชาวสกอตแลนด์เนอแบบเศรษฐกิจที่จะทำให้รัฐมั่งคั่ง คือเศรษฐกิจ แบบเสรีนิยม ( Free Trade ) เป็นระบบเศรษฐกิจที่ต้องคำเนินไปอย่างเสรี รัฐบาลไม่มีหน้าที่เข้ามาแทรกแซง แต่มีหน้าที่เพียงรักษาความสงบภายในรัฐ การแข่งขันเสรีจะทำให้เศรษฐกิจมั่งคั่ง

8 ลัทธิสังคมนิยม ( socailism)
เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นเพื่อเรียกร้องสิทธิและความชอบธรรมให้กรรมกรต่อต้านการเอา รัดเอาเปรียบของนายทุน รูปแบบสังคมจะไม่มีความแตกต่างระหว่างชนชั้นและไม่มีกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล เป็น สังคมที่มีความเสมอภาค มาร์กซ์ นำความคิดสังคมยูโรเปียนมาปรับปรุงให้สามารถปฏิบัติได้

9 คาร์ล มาร์กซ - Karl Heinrich Marx
ผู้เสนอแนวคิด

10 การปฏิวัติ ในปี พ.ศ พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 เรียกประชุมสภา les états généraux(สภาฐานันดร)ซึ่งมีการประชุมครั้งสุดท้ายในปี พ.ศ ก่อนหน้าการประชุม ได้มีการถวายฎีกาทั่วประเทศ มีการควบคุมและห้ามการ เผยแพร่ใบปลิวที่มีเนื้อหาเสรีจนน่าจะเป็นอันตราย เนคเกร์ที่ถูกเรียกกลับมาดำรง ตำแหน่งในปี พ.ศ ได้เรียกร้องให้มีการเพิ่มจำนวนตัวแทนจากชนชั้นที่ 3 ให้มากขึ้นเป็น 2 เท่า เพราะจำนวนตัวแทนในขณะนั้นมีน้อยเกินไป และเขายัง เรียกร้องให้ปลดตัวแทนบางส่วนจากชนชั้นที่ 1 และ 2 อีกด้วย สภาฐานันดร (les états généraux) ได้มีการประชุมที่ พระราชวังแวร์ซายส์ในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ การประชุมครั้งนี้ใช้ ระบบลงคะแนนคือ 1 ฐานันดรต่อ 1 เสียง

11 ซึ่งไม่ยุติธรรม เพราะฐานันดรที่สามซึ่งมีจำนวนถึง 90% ของประชากรกลับได้ คะแนนเสียงเพียง 1 ใน 3 ของสภา และวิธีการลงคะแนนนี้จะทำให้ฐานันดรที่สาม ไม่มีทางมีเสียงเหนือกว่า 2 ฐานันดรแรก โดยเสนอให้ลงคะแนนแบบ 1 คน 1 เสียงแทน เมื่อข้อเสนอนี้ถูกปฏิเสธ ทำให้ตัวแทนฐานันดรที่ 3 ไม่พอใจเป็นอย่าง มากจึงไม่เข้าร่วมการประชุม และไปตั้งสภาของตนเองเรียกว่าสมัชชาแห่งชาติ ซึ่ง เปิดประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ปีเดียวกัน. สภานี้ยังมีตัวแทนจากฐานันดรที่ 1, 2 บางส่วนเข้าร่วมประชุมด้วย ได้แก่ตัวแทนส่วนใหญ่ของชนชั้นนักบวช และ ตัวแทนที่เป็นขุนนางหัวสมัยใหม่นำโดยมิราโบ

12 สมัชชาแห่งชาตินี้ประกาศว่า สภาของตนเท่านั้นที่มีสิทธิ์ขึ้นภาษี เนื่องจากไม่ ไว้วางใจการทำงานของรัฐบาลของพระเจ้าหลุยส์ ที่สนับสนุนแต่ขุนนางและพระสงฆ์ พระเจ้าหลุยส์พยายามหาทางประนีประนอมโดยเสนอว่าจะจัดประชุมสภาฐานันดร (les états généraux) ขึ้นอีกครั้งพวกขุนนางและพระสงฆ์ตอบตกลง แต่สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมประชุม โดยไปจัดการประชุมของ ตัวเองขึ้นที่สนามเทนนิส (สมัยนั้นเรียกว่า Jeu de paume) ในวันที่ 20 มิถุนายน โดยมีมติว่าจะไม่ยุบสภานี้จนกว่าประเทศฝรั่งเศสจะได้รัฐธรรมนูญ

13 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt รายงาน เรื่อง การปฏิวัติการค้าสมัยยุโรป เสนอ คุณครู อรวรรณ กองพิลา โรงเรียนฝางวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาขอนแก่นเขต 25.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google