งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการเบิก เงิน ภาควิชาวิศวกรรมระบบ ควบคุมและเครื่องมือวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการเบิก เงิน ภาควิชาวิศวกรรมระบบ ควบคุมและเครื่องมือวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการเบิก เงิน ภาควิชาวิศวกรรมระบบ ควบคุมและเครื่องมือวัด

2 1. การส่งใบเสร็จรับเงินเพื่อขอเบิก เงิน 1.1 ขอแบบฟอร์มใบเบิกเงินได้ ที่ธุรการ ภาควิชาฯ 1.2 นำแบบฟอร์มใบเบิกเงินปะ หน้าใบเสร็จ และต้องมีลายเซ็น อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นอนุมัติก่อนทุก ครั้ง แล้วส่งที่ธุรการภาควิชาฯ เจ้าหน้าที่จะมอบ แบบรับเงิน เป็น หลักฐานในการรับเงินของนักศึกษา ตามวันที่ระบุไว้แบบฟอร์มใบเบิกเงิน แบบรับเงิน

3 2. การเบิกเงิน 2.1 นำแบบรับเงินมาติดต่อ ขอรับเงินได้ทุกวันพุธ ( ตามที่ได้ ระบุไว้ในใบรับเงิน ) 2.2 เบิกเงินได้ทุกวันพุธ โดยมี เงื่อนไขว่า - ส่งใบเบิก จันทร์ – พุธ รับ เงินอีก 2 สัปดาห์ถัดไป เช่น ( ส่งใบเบิกวันจันทร์ที่ 13 – พุธที่ 15 ก. ค. 52 จะรับเงินได้ในวันพุธที่ 29 ก. ค. 52)

4 - ส่งใบเบิกได้ทุกวันและ เวลาทำการ รับเงินอีก 2 สัปดาห์ ถัดไป ( รับเงินทุกวันพุธเท่านั้น ) หมายเหตุ ในการซื้อสินค้าทุกครั้ง ถ้าร้านใดสามารถออกใบกำกับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) ได้ ก็ ขอให้นักศึกษาบอกทางร้านให้ออก ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีให้ด้วย

5 ตตัวอย่างแบบฟอร์มใบ ขอเบิกเงิน และใบรับเงิน

6 ตัวอย่าง แบบฟอร์มใบ เบิกเงิน กลับ อ. เซ็น ก่อน นำส่ ง

7 ตัวอย่าง แบบรับ เงิน กลับ

8 ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงินที่ สามารถนำมาเบิกได้ บิลเงินสดในกรณีที่ไม่มี ภาษีมูลค่าเพิ่ม บิลเงินสดในกรณีที่มี ภาษีมูลค่าเพิ่ม ใบเสร็จรับเงินอย่างย่อ ใบเสร็จรับเงินรวมกับใบกำกับ ภาษี ใบเสร็จรับเงินแยกกันระหว่าง ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี

9 บิลเงินสดใน กรณี ที่ไม่มี ภาษีมูลค่าเพิ่ม สิ่งที่นักศึกษาควรสังเกตทุกครั้ง ต้องมีชื่อร้านและที่ตั้งร้านชัดเจน ( หมายเลข 1) ต้องระบุเล่มที่และเลขที่ด้วย ( หมายเลข 2) นามผู้ซื้อต้องระบุดังตัวอย่าง ( หมายเลข 3) ( หมายเลข 3) จะต้องรายละเอียดการซื้อสินค้าให้ ครบถ้วน ( หมายเลข 4) จะต้องลงนามผู้รับเงินด้วยทุกครั้ง ( หมายเลข 5) 12 3 4 5 ชื่อที่อยู่ร้าน

10 บิลเงินสด / ใบกำกับ ภาษี ข้อสังเกต หากเป็นบิลเงินสด แบบ “ บิลเงิน สด / ใบกำกับภาษี ” นั้นให้นักศึกษา สังเกตหลักเกณฑ์ การเขียนบิลจะคล้าย ๆ กันกับบิลเงินสด ชนิดธรรมดา ที่กล่าว มาแล้วก่อนหน้า แต่ จะเพิ่มในส่วนของ การคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมอยู่ด้วย จะต้องมีการคิด Vat 7% ชื่อที่อยู่ร้าน

11 ใบเสร็จรับเงิน อย่างย่อ

12 ใบเสร็จรับเงิ นและ ใบกำกับ ภาษี ชื่อที่อยู่ร้าน

13 ใบเสร็จรับเงินแยกกันระหว่าง ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี 12 ชื่อที่อยู่ร้าน

14 ตัวอย่าง ใบเสร็จ รับเงินที่ไม่ ถูกต้อง  สำเนาบิลเงินสด สำเนาบิลเงินสด  ใบส่งของ ใบส่งของ  ใบจัดของ ใบจัดของ

15 ใช้เบิก ไม่ได้ นะค่ะ !!  สำเนาบิลเงินสด ทุกกรณี

16  ใบส่งของ สังเกตดูดี ๆ นะคะ หาก ระบุว่า ” ใบ ส่งของ ” ไม่ สามารถ นำมาเบิก ได้

17  ใบจัดของ

18 การลงนามชื่อผู้ซื้อให้ระบุ ดังนี้ค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบาง มด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

19


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการเบิก เงิน ภาควิชาวิศวกรรมระบบ ควบคุมและเครื่องมือวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google