งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อสารเกี่ยวกับโครงการ การพัฒนาผู้บริหารของ มหาวิทยาลัยมหิดล: ระยะที่ 1 การประเมินเพื่อกำหนดแนวทางการ พัฒนาที่ชัดเจน มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อสารเกี่ยวกับโครงการ การพัฒนาผู้บริหารของ มหาวิทยาลัยมหิดล: ระยะที่ 1 การประเมินเพื่อกำหนดแนวทางการ พัฒนาที่ชัดเจน มหาวิทยาลัยมหิดล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อสารเกี่ยวกับโครงการ การพัฒนาผู้บริหารของ มหาวิทยาลัยมหิดล: ระยะที่ 1 การประเมินเพื่อกำหนดแนวทางการ พัฒนาที่ชัดเจน มหาวิทยาลัยมหิดล

2 2หัวข้อนำเสนอ รายละเอียดโครงการ หลักการประเมินที่ใช้ (360 องศา) กระบวนการดำเนินโครงการ การกำหนดผู้ประเมิน 360 องศา การรักษาความลับ แผนการดำเนินงาน

3 3 dk 3 โครงการพัฒนาผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหิดล คนสำคัญที่ทำให้วิสัยทัศน์ของมหิดลเป็นจริงได้คือ … ผู้บริหารทุกคนของมหาวิทยาลัยมหิดล ระบุคุณลักษณะของผู้บริหาร เพื่อเตรียมพร้อมผู้บริหารของเราให้พร้อมนำพามหิดลสู่การเป็น มหาวิทยาลัยระดับโลก เราจึงริเริ่ม… มุมมองท่าน อธิการบดี วัฒนธรรมองค์กร สมรรถนะหลัก สมรรถนะทางการ บริหาร ผู้บริหารของมหิดล ต้องมีความสามารถ อย่างไร รู้จุดแข็ง รู้จุดควรพัฒนา วิสัยทัศน์: มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะเป็น มหาวิทยาลัยระดับโลก โครงการพัฒนาผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหิดล (ระยะที่ 1: การประเมินผลเพื่อวางแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน) พัฒนาความสามารถ ผู้บริหาร ให้ข้อมูลป้อนกลับ รายบุคคล ผู้บริหารกำหนด แผนการพัฒนา ตนเอง ดำเนินการพัฒนา ตามแผน การประเมินผู้บริหาร 360 องศา

4 4 รายละเอียดโครงการ 4 โครงการพัฒนาผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหิดล จุดประสงค์: เพื่อเตรียมผู้บริหารให้พร้อมในการนำพาให้มหิดลบรรลุวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก” ขอบเขต: ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 55 ท่าน -รองอธิการบดี 11 ท่าน -ผู้บริหารส่วนงาน 34 ท่าน -ผู้อำนวยการกอง 10 ท่าน ประโยชน์: ผลการประเมิน 360 องศา ของผู้บริหารแต่ละท่าน อันประกอบด้วย จุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนาให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น นำไปสู่การกำหนดแผนการพัฒนาตนเองของ ผู้บริหารแต่ละท่าน และแผนการพัฒนาผู้บริหารของมหิดลในภาพรวม  พัฒนาต่อ ตามแผน

5 5 หลักการการประเมิน 360 องศา แนวทางการกำหนดผู้ประเมิน  กลุ่มเพื่อนร่วมงาน: - ประสานงาน/ทำงานร่วมกันใกล้ชิด กับผู้ถูกประเมิน - มีโอกาสได้รับรู้/เห็นผลงานของผู้ถูก ประเมิน - มีตำแหน่งในระดับชั้นเดียวกัน  กลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชา: ควรคัดเลือกให้มีองค์ประกอบที่สมดุลใน ด้านเพศ, อายุ, ระดับผลการปฏิบัติงาน, ระดับการศึกษา แนวทางการกำหนดผู้ประเมิน  กลุ่มเพื่อนร่วมงาน: - ประสานงาน/ทำงานร่วมกันใกล้ชิด กับผู้ถูกประเมิน - มีโอกาสได้รับรู้/เห็นผลงานของผู้ถูก ประเมิน - มีตำแหน่งในระดับชั้นเดียวกัน  กลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชา: ควรคัดเลือกให้มีองค์ประกอบที่สมดุลใน ด้านเพศ, อายุ, ระดับผลการปฏิบัติงาน, ระดับการศึกษา การประเมิน 360 องศา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ตนเอง จำนวนผู้ประเมินในกลุ่มต่างๆ ผู้บังคับบัญชา 1-2 ท่าน เพื่อนร่วมงาน 3-5 ท่าน ผู้ใต้บังคับบัญชา 5-7 ท่าน จำนวนผู้ประเมินในกลุ่มต่างๆ ผู้บังคับบัญชา 1-2 ท่าน เพื่อนร่วมงาน 3-5 ท่าน ผู้ใต้บังคับบัญชา 5-7 ท่าน

6 6 หลักการการประเมิน 360 องศา ข้อดีของการประเมิน 360 องศา เป็นการเปิดรับข้อมูล/ความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมในการบริหารจาก หลากหลายมุมมอง ผลมีความเป็นกลาง และเที่ยงตรง กว่าการประเมินจากมุมมองใด มุมมองหนึ่ง ช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การให้ Feedback ต่อกันและกัน และการเปิดรับระบบการประเมิน ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ตนเอง

7 7 กระบวนการดำเนินโครงการ ออกแบบแบบประเมิน 360 องศา ผู้เข้าร่วมโครงการ เสนอชื่อผู้ประเมิน  ผู้ดำเนินงานสุ่มชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการ เสนอชื่อผู้ประเมิน  ผู้ดำเนินงานสุ่มชื่อ สื่อสารขอความ ร่วมมือ จัดประชุมชี้แจงการ กรอกแบบประเมิน สำหรับกลุ่ม 55 ท่าน ผู้ประเมินกลุ่ม 55 ท่าน นำไปกรอกและ หย่อนใส่ตู้ จัดประชุมเพื่อกรอกแบบ ประเมินสำหรับ ผู้ใต้บังคับบัญชาของกลุ่ม 55 ท่าน ประมวลผล/ทำ รายงานส่วนบุคคล APM ให้ข้อมูลป้อนกลับ ส่วนบุคคล + แนะนำการ ทำแผนพัฒนา ใช้แบบประเมินกระดาษ ผู้ประเมินนำกระดาษคำตอบที่ กรอกแล้วใส่ซองเดิม/ผนึกซอง อธิการบดีเป็นผู้ถือกุญแจตู้ APM รับซองจากอธิการบดี โดยตรงเพื่อใช้ประมวลผล กจ. จะส่งแบบเสนอรายชื่อผู้ ประเมินให้ท่านทาง Email โปรดกรอกส่งคืนภายใน วันพุธที่ 4 มิถุนายน

8 8 การกำหนดผู้ประเมิน 360 องศา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ตนเอง ผู้เข้าร่วมโครงการ: เสนอ ชื่อผู้ประเมินจากกลุ่ม ผู้ใต้บังคับบัญชาของตน จำนวนครึ่งหนึ่งจากทั้งหมด กรณีมีผู้ใต้บังคับบัญชาในกลุ่ม รองคณบดีและหัวหน้าภาคฯ ชื่อ ที่เสนอมาจากครึ่งหนึ่งของแต่ละ กลุ่ม ผู้ดำเนินโครงการ: สุ่มเหลือ 5-7 ชื่อ สุ่มกระจายตัวตามสัดส่วน ระหว่างจำนวนผู้ใต้บังคับบัญชา ในกลุ่มรองคณบดีและหัวหน้า ภาคฯ

9 9 การกำหนดผู้ประเมิน 360 องศา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ตนเอง ผู้เข้าร่วมโครงการ: เสนอชื่อผู้ประเมิน 10 ชื่อ (ระดับรองอธิการบดี 2 ชื่อ คณบดี/ผอ.กอง 8 ชื่อ*) ผู้ดำเนินโครงการ: สุ่ม เหลือ 3-5 ชื่อ ตามสัดส่วน รองอธิการบดี: คณบดี/ผอ. กอง 1:4 หมายเหตุ: * มหิดลมีจำนวนรองอธิการบดี : คณบดี/ผอ.กอง = 11: 44 ~ 1:4

10 10 การกำหนดผู้ประเมิน 360 องศา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ตนเอง ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นรองอธิการบดี 11 ท่าน: ประเมินโดยอธิการบดี ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็น ผอ.กอง 10 ท่าน: ประเมินโดยรองอธิการบดีที่กำกับดูแล ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็น ผู้บริหารส่วนงาน 34 ท่าน: ขอหารือ ทางเลือก 1: ประเมินโดยอธิการบดีท่านเดียว ทางเลือก 2:ประเมินโดยอธิการบดีและรองอธิการบดี ทางเลือก 1: ประเมินโดยอธิการบดี ข้อดี เป็นผู้บังคับบัญชา โดยตรง รับรู้การทำงานของ ผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง ภาพ ข้อเสีย เป็นภาระต่อท่าน อธิการบดี ทางเลือก 2: ประเมินโดยอธิการบดีและรองอธิการบดี ข้อดี ลดภาระของท่าน อธิการบดี ข้อเสีย อาจรับรู้การทำงาน ของผู้เข้าร่วม โครงการเพียงบาง ด้าน/เรื่อง

11 11 การรักษาความลับ ความลับของผู้ประเมิน – ผลการประเมินสรุปเป็นรายกลุ่มผู้ประเมิน: เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชา – ไม่มีการแสดงชื่อหรือสืบกลับได้ว่าเป็นความเห็นของผู้ประเมินคนใด ไม่ ว่ากรณีใดๆ ความลับของผู้ถูกประเมิน/ผลการประเมิน – รายงานผลการประเมินรายบุคคลมีเพียงท่าน และอธิการบดีเท่านั้นที่ ทราบ – APM เป็นบริษัท Professional ที่ทำการประเมิน 360 องศา ให้กับองค์กร ภาครัฐ/เอกชน ใหญ่/เล็ก ซึ่งการรักษาความลับของบุคลากรเป็นปณิธาน สูงสุดของเรา – ข้อมูลการประเมินทั้งหมดเก็บในไฟล์ที่มีการคุ้มกันความปลอดภัยเป็น อย่างดี 11 การยึดมั่นในคุณธรรมตนเอง ผู้บังคับ บัญชา ค่าเฉลี่ย เพื่อนร่วมงาน ค่าเฉลี่ย ผู้ใต้บังคับบัญชา ค่าเฉลี่ย ผู้อื่น แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา 3.006.003.006.004.80 มีสัจจะ ทำตามสิ่งที่ยึดถือและพันธสัญญาที่ท่านให้ไว้กับผู้อื่น และทำทุก วิถีทางเพื่อรักษาคำพูดของท่าน 4.00 3.006.00 3.80

12 12 แผนการดำเนินงาน กิจกรรมผู้รับผิดชอบระยะเวลา พฤษภา คม มิถุนายนกรกฎาคม 18 - 22 25 - 29 1-51-5 8 - 12 15 - 19 22 - 26 29 - 30 1-31-3 6 - 10 13 - 17 1 ออกแบบแบบประเมิน 360 องศา APM1 สัปดาห์ 2สื่อสารขอความร่วมมือมหิดล/APM1 สัปดาห์ 3 ผู้เข้าร่วมโครงการเสนอชื่อผู้ ประเมิน มหิดล1 สัปดาห์ 4 จัดประชุมกรอกแบบประเมิน + รวบรวมจนครบ มหิดล/APM2 สัปดาห์ 5ประมวลผล/จัดทำรายงานมหิดล/APM2 สัปดาห์ 6ให้ข้อมูลป้อนกลับรายบุคคลAPM2 สัปดาห์

13 การแก้ปัญหา และตัดสินใจ ด้วยความ รับผิดชอบและ มุ่งเน้น ผลสัมฤทธิ์ ศักยภาพเพื่อ นำ การ เปลี่ยนแปลง และการ พัฒนา ปรับปรุงอย่าง ต่อเนื่อง การแสดง บทบาท ผู้นำทีมที่ ผู้อื่นยินดี ปฏิบัติตาม การยึดมั่น ใน คุณธรรม วิสัยทัศน์และ การมุ่งเน้นกล ยุทธ์ การพัฒนา ศักยภาพ บุคคล การสื่อสาร อย่างมีศิลปะ และจูงใจ การ วางแผน งานอย่าง เป็นระบบ การมุ่งผล สัมฤทธิ์ การมุ่งผล สัมฤทธิ์ ความ รับผิดชอบ ในงาน การทำงาน เป็นทีม ความยึดมั่น ใน คุณธรรม การมอง ภาพองค์ รวม การ ดำเนินการ เชิงรุก ศักภาพที่ นำการ ปรับเปลี่ย น ความเป็น ผู้นำ การ ควบคุม ตนเอง การคิดเชิง กลยุทธ์ การมี วิสัยทัศน์ การให้ อำนาจแก่ ผู้อื่น การพัฒนา ศักยภาพ คน ศิลปะการ สื่อสารจูง ใจ + การตัดสินใจ + การวิเคราะห์ + การแก้ปัญหา + การพัฒนา ปรับ ปรุงอย่าง ต่อเนื่อง + เครือข่าย Core Competency Managerial Competency 360 Feedback Criteria เกณฑ์การประเมิน 360 องศา Mastery Altruism Harmony Integrity Determination Originality Leadership Values


ดาวน์โหลด ppt สื่อสารเกี่ยวกับโครงการ การพัฒนาผู้บริหารของ มหาวิทยาลัยมหิดล: ระยะที่ 1 การประเมินเพื่อกำหนดแนวทางการ พัฒนาที่ชัดเจน มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google