งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายพระนาย สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวง มหาดไทย. ปัญหาที่ประชาชน ต้องการให้รัฐบาลแก้ไข มากที่สุดได้แก่เรื่องยา เสพติด “ วาระของชาติ ” “ วาระของจังหวัด ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายพระนาย สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวง มหาดไทย. ปัญหาที่ประชาชน ต้องการให้รัฐบาลแก้ไข มากที่สุดได้แก่เรื่องยา เสพติด “ วาระของชาติ ” “ วาระของจังหวัด ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายพระนาย สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวง มหาดไทย

2 ปัญหาที่ประชาชน ต้องการให้รัฐบาลแก้ไข มากที่สุดได้แก่เรื่องยา เสพติด “ วาระของชาติ ” “ วาระของจังหวัด ”

3  จังหวัดและอำเภอต้องเร่งรัดการ ดำเนินการ ตลอดปี ๒๕๕๕  บันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อแก้ไข ปัญหายาเสพติด  ผวจ. จึงต้องบูรณาการ การทำงาน กับผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดและนายอำเภอ

4 การบำบัดรักษาผู้เสพ / ผู้ติดและ การติดตามดูแลผู้ผ่าน การบำบัด การแก้ไขปัญหายาเสพ ติด “ เป็นการทำบุญครั้งใหญ่ ”

5  การติดตามและการ ประเมินผลการ ดำเนินงาน  รวบรวมอาสาสมัครและ กลุ่มพลังมวลชน ในพื้นที่  จังหวัดและอำเภอ ตรวจสอบฐานข้อมูล ปรับให้สอดคล้องกับ ข้อมูลของกระทรวง และ ป. ป. ส.

6 จบการ นำเสนอ สำนักงาน ศพส. มท. ส่วนกิจการพิเศษ สนผ. สป. โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๓๓๓๙ มท. ๕๐๖๒๐ - ๓


ดาวน์โหลด ppt โดย นายพระนาย สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวง มหาดไทย. ปัญหาที่ประชาชน ต้องการให้รัฐบาลแก้ไข มากที่สุดได้แก่เรื่องยา เสพติด “ วาระของชาติ ” “ วาระของจังหวัด ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google