งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- ไม่ต้องกันเงินใช้มาตรการ ที่ นร 0506/ ว 123 ลว. 14 มิถุนายน 2553 - 1 ตุลาคม 2553 ระบบยกยอดตั้งให้ เบิกจ่ายต่อได้จนถึงธันวาคม 2553 ทั้งกรณีมีหนี้ผูกพันและไม่มีหนี้ผูกพัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- ไม่ต้องกันเงินใช้มาตรการ ที่ นร 0506/ ว 123 ลว. 14 มิถุนายน 2553 - 1 ตุลาคม 2553 ระบบยกยอดตั้งให้ เบิกจ่ายต่อได้จนถึงธันวาคม 2553 ทั้งกรณีมีหนี้ผูกพันและไม่มีหนี้ผูกพัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 - ไม่ต้องกันเงินใช้มาตรการ ที่ นร 0506/ ว 123 ลว. 14 มิถุนายน 2553 - 1 ตุลาคม 2553 ระบบยกยอดตั้งให้ เบิกจ่ายต่อได้จนถึงธันวาคม 2553 ทั้งกรณีมีหนี้ผูกพันและไม่มีหนี้ผูกพัน - ใช้เงินตามแผนงาน / แผนการเบิกจ่ายที่ ตกลงไว้กับสำนักงบประมาณ - หากเงินปี 534... หมดสามารถเบิกจ่ายปี 54 ได้โดยใช้แหล่งเงินเป็น 544....

2 การกันเงินไว้เบิก เหลื่อมปี 2553 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ ว 82 ลว. 10 สิงหาคม 2553 * ไม่อนุมัติให้กันเงินกรณีไม่มีหนี้ทุก รายการ ยกเว้นเงินสมทบโครงการ เงินกู้ต่างประเทศ การขออุทธรณ์เงินกันปี 2553 1. สร้างสำรองเงินผ่าน web online 2. กรอกรายละเอียดลงแบบขอ อุทธรณ์การกันเงินฯ แยกเป็น - ค่าควบคุมงาน ( ควบคู่กับสัญญา ) - งานดำเนินการเอง ( ก่อสร้างเอง ) 3. ส่งภายใน 26 กันยายน 2553

3 ข้อควรระวัง 1. PO ทุกประเภทต้องเหลือเงินตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป ต่ำกว่าต้องเบิก ให้ทัน 30 กันยายน 2553 สำหรับกรณี เจ้าหนี้หลายรายให้จัดทำ PO ( ตาม หนังสือแจ้งเวียนกองพัสดุ ) 2. เอกสารสำรองเงินมี 2 ประเภท ที่ต้องสร้าง บน web online - เสมือนมีหนี้ CK ( ค่า K ค่าที่ดิน ค่ารื้อย้าย ค่าชดเชยการเวนคืน งบเงิน อุดหนุนทั่วไป ) - ไม่มีหนี้ผูกพัน CF ( ค่าควบคุมงานตาม สัญญา ใช้ตัวย่อช่องข้อความ คค. ก่อสร้าง......, งานดำเนินการเอง ใช้ตัวย่อ ด. ก่อสร้าง.....) ตาม ง.241 3. รหัสงบประมาณ ครุภัณฑ์ต่ำกว่า 1 ล้าน ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่ำกว่า 10 ล้าน ให้ใช้รหัสงบประมาณใหญ่ งบดำเนินงาน

4 การอุทธรณ์ขยายเวลาเบิก จ่ายเงินปี 2548-2552 * เงินค่า K ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง รายการแหล่งเงินปีเก่าต้อง เบิกจ่ายภายในกันยายน 2553 ( เพราะ เป็นเงินเหลือจ่ายปีเก่า ) ไม่ให้ อุทธรณ์ * ขออุทธรณ์เฉพาะรายการที่จำเป็นจริง ๆ - กรอกรายละเอียดตามแบบขออุทธรณ์ ขยาย ค่าควบคุมงาน, งานดำเนินการเอง * ส่งภายใน 26 กันยายน 2553

5

6 ตามหนังสือ ที่ กค 0409.3/ ว 222 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553  กรมบัญชีกลางให้หน่วยเบิกจ่ายสามารถ สร้างเอกสารสำรองเงิน ผ่านระบบ web online ได้  สำหรับคู่มือรายละเอียดสามารถ ดาวน์ โหลดได้จากเว็บไซด์ของ กองการเงิน และบัญชี หรือ ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th www.cgd.go.th

7 รหัสผู้ใช้งาน (User name) กำหนด 12 หลัก 10 หลักแรกคือรหัส หน่วยเบิก 2 หลักท้ายคือ ค่าคงที่ แยก เป็น 10 คือ การบันทึกข้อมูล 01 คือ การอนุมัติขอเบิก (P1) 02 คือ การอนุมัติจ่าย (P2) 03 คือ การ อนุมัตินำเงินส่งคลัง รหัสผ่าน (Password) กำหนดรหัสผ่านแยก ตามรหัสผู้ใช้งาน

8

9 สิทธิการเข้าใช้งานใน GFMIS Web Online การนำเข้าผ่านเครื่อง Terminal ใช้ http://webonline http://webonline การนำเข้าผ่านระบบ Intranet ใช้ https://webonlineintra.gfmis.go.th รหัส เดียวกับระบบจัดซื้อ / จัดจ้าง ผ่าน webonline https://webonlineintra.gfmis.go.th การนำเข้าผ่านระบบ Internet ใช้ https://webonlineinter.gkmis.go.th รหัส Token Key https://webonlineinter.gkmis.go.th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 คลิก เลือก

31

32

33 แนวทางหากได้รับเงินจัดสรร หลัง 28 กันยายน 2553 1. เป็นงานจ้างเหมาให้จัดทำ PO ให้ทัน ภายใน 30 กันยายน 2553 2. ดำเนินการเอง แจ้ง งานงบประมาณ 4 ว่าจะให้ใครสร้างเอกสารสำรองเงิน ส่ง แบบอุทธรณ์ได้วันไหน................ ขอความร่วมมือ = กรอกแบบ BIS. 1 และ BIS. 2

34 ถ้าระบบมีปัญหาใน วันที่ 30 กันยายน 2553 เวลาก่อน 24.00 น. 1. ต้องบันทึกรายการต่างๆ ให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 กันยายน 2553 2. ดำเนินการตามข้อ 1. แล้วไม่สำเร็จ / ไม่ สมบูรณ์ / ไม่ได้เลขเอกสารจากระบบ แจ้งส่วนกลางเพื่อประสานกับสำนัก บริหารรับ - จ่ายกรมบัญชีกลาง เพื่อขอ ลงทะเบียน 3. วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ต้องไปดำเนินการ ที่กรมบัญชีกลางเท่านั้น

35 ระบบ GFMIS จะประมวลผล ปลดบล๊อก กรณีมีหนี้ผูกพันตั้งแต่ 16.30 น. ของ วันที่ 1 ตุลาคม 2553 กรณีไม่มีหนี้ประมวลผล แต่ติดบล๊อก เพื่อรอผลอุทธรณ์ สำหรับการบันทึกรายการขอจ่าย ดำเนินการได้ วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป

36 เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลท่านและส่งข้อมูล ทาง mail ได้ดังนี้ * อาทิตยา สชป. 9, 15 คญ. 5 6 7 8 9 10 s.aoy-atitaya@hotmail.com * ศรีสกุล สชป. 1 2 3 11 16 คญ. 2 14 สุวรรณภูมิ cha.srisakul@hotmail.com * สุณิชญา สชป. 4 10 12 13 17 คญ. 4 sunidchaya@hotmail.com * จงจิต สชป. 5 6 7 8 14 คญ. 1 3 12 13 jongjitp@hotmail.com


ดาวน์โหลด ppt - ไม่ต้องกันเงินใช้มาตรการ ที่ นร 0506/ ว 123 ลว. 14 มิถุนายน 2553 - 1 ตุลาคม 2553 ระบบยกยอดตั้งให้ เบิกจ่ายต่อได้จนถึงธันวาคม 2553 ทั้งกรณีมีหนี้ผูกพันและไม่มีหนี้ผูกพัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google