งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- ไม่ต้องกันเงินใช้มาตรการ ที่ นร 0506/ว 123 ลว. 14 มิถุนายน 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- ไม่ต้องกันเงินใช้มาตรการ ที่ นร 0506/ว 123 ลว. 14 มิถุนายน 2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 - ไม่ต้องกันเงินใช้มาตรการ ที่ นร 0506/ว 123 ลว. 14 มิถุนายน 2553
- 1 ตุลาคม 2553 ระบบยกยอดตั้งให้เบิกจ่ายต่อได้จนถึงธันวาคม 2553 ทั้งกรณีมีหนี้ผูกพันและไม่มีหนี้ผูกพัน - ใช้เงินตามแผนงาน/แผนการเบิกจ่ายที่ตกลงไว้กับสำนักงบประมาณ - หากเงินปี หมดสามารถเบิกจ่ายปี 54 ได้โดยใช้แหล่งเงินเป็น

2 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2553
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2553 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค /ว 82 ลว. 10 สิงหาคม 2553 * ไม่อนุมัติให้กันเงินกรณีไม่มีหนี้ทุกรายการ ยกเว้นเงินสมทบโครงการ เงินกู้ต่างประเทศ การขออุทธรณ์เงินกันปี 2553 1. สร้างสำรองเงินผ่าน web online 2. กรอกรายละเอียดลงแบบขออุทธรณ์การกันเงินฯ แยกเป็น - ค่าควบคุมงาน(ควบคู่กับสัญญา) - งานดำเนินการเอง (ก่อสร้างเอง) 3. ส่งภายใน 26 กันยายน 2553

3 ข้อควรระวัง 1. PO ทุกประเภทต้องเหลือเงินตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป ต่ำกว่าต้องเบิก ให้ทัน 30 กันยายน สำหรับกรณีเจ้าหนี้หลายรายให้จัดทำ PO (ตาม หนังสือแจ้งเวียนกองพัสดุ) เอกสารสำรองเงินมี 2 ประเภท ที่ต้องสร้างบน web online - เสมือนมีหนี้ CK (ค่า K ค่าที่ดิน ค่ารื้อย้าย ค่าชดเชยการเวนคืน งบเงิน อุดหนุนทั่วไป) - ไม่มีหนี้ผูกพัน CF (ค่าควบคุมงานตามสัญญา ใช้ตัวย่อช่องข้อความ คค. ก่อสร้าง , งานดำเนินการเอง ใช้ตัวย่อ ด. ก่อสร้าง.....) ตาม ง.241 3. รหัสงบประมาณ ครุภัณฑ์ต่ำกว่า 1 ล้าน ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่ำกว่า 10 ล้าน ให้ใช้รหัสงบประมาณใหญ่ งบดำเนินงาน ปี 54 ต้องแบ่งให้ได้และทำ PO แต่ละราย

4 การอุทธรณ์ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปี 2548-2552
* เงินค่า K ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงรายการแหล่งเงินปีเก่าต้อง เบิกจ่ายภายในกันยายน 2553 (เพราะเป็นเงินเหลือจ่ายปีเก่า)ไม่ให้ อุทธรณ์ * ขออุทธรณ์เฉพาะรายการที่จำเป็นจริง ๆ - กรอกรายละเอียดตามแบบขออุทธรณ์ขยาย ค่าควบคุมงาน , งานดำเนินการเอง * ส่งภายใน 26 กันยายน 2553

5 การสร้างเอกสารสำรองเงินผ่าน
GFMIS Web online

6 ตามหนังสือ ที่ กค 0409.3/ว 222 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553
ตามหนังสือ ที่ กค /ว 222 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 กรมบัญชีกลางให้หน่วยเบิกจ่ายสามารถสร้างเอกสารสำรองเงิน ผ่านระบบ web online ได้ สำหรับคู่มือรายละเอียดสามารถ ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์ของ กองการเงินและบัญชี หรือ ของกรมบัญชีกลาง

7 รหัสผู้ใช้งาน (User name)
กำหนด 12 หลัก 10 หลักแรกคือรหัสหน่วยเบิก 2 หลักท้ายคือ ค่าคงที่ แยกเป็น คือ การบันทึกข้อมูล 01 คือ การอนุมัติขอเบิก (P1) 02 คือ การอนุมัติจ่าย (P2) 03 คือ การอนุมัตินำเงินส่งคลัง รหัสผ่าน(Password) กำหนดรหัสผ่านแยกตามรหัสผู้ใช้งาน

8

9 สิทธิการเข้าใช้งานใน GFMIS Web Online
การนำเข้าผ่านเครื่อง Terminal ใช้ การนำเข้าผ่านระบบ Intranet ใช้ รหัสเดียวกับระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง ผ่าน webonline การนำเข้าผ่านระบบ Internet ใช้ รหัสToken Key

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 คลิกเลือก

31

32

33 แนวทางหากได้รับเงินจัดสรรหลัง 28 กันยายน 2553
1. เป็นงานจ้างเหมาให้จัดทำ PO ให้ทันภายใน 30 กันยายน 2553 2. ดำเนินการเอง แจ้ง งานงบประมาณ 4 ว่าจะให้ใครสร้างเอกสารสำรองเงิน ส่งแบบอุทธรณ์ได้วันไหน ขอความร่วมมือ = กรอกแบบ BIS. 1 และ BIS. 2

34 ถ้าระบบมีปัญหาใน วันที่ 30 กันยายน 2553 เวลาก่อน 24.00 น.
ถ้าระบบมีปัญหาใน วันที่ 30 กันยายน เวลาก่อน น. 1. ต้องบันทึกรายการต่างๆ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2553 2. ดำเนินการตามข้อ 1. แล้วไม่สำเร็จ/ไม่สมบูรณ์/ไม่ได้เลขเอกสารจากระบบ แจ้งส่วนกลางเพื่อประสานกับสำนักบริหารรับ-จ่ายกรมบัญชีกลาง เพื่อขอลงทะเบียน 3. วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ต้องไปดำเนินการที่กรมบัญชีกลางเท่านั้น

35 ระบบ GFMIS จะประมวลผล ปลดบล๊อกกรณีมีหนี้ผูกพันตั้งแต่ 16. 30 น
กรณีไม่มีหนี้ประมวลผล แต่ติดบล๊อกเพื่อรอผลอุทธรณ์ สำหรับการบันทึกรายการขอจ่าย ดำเนินการได้ วันอังคารที่ 5 ตุลาคม เป็นต้นไป

36 เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลท่านและส่งข้อมูลทาง mail ได้ดังนี้
* อาทิตยา สชป. 9, 15 คญ * ศรีสกุล สชป คญ สุวรรณภูมิ * สุณิชญา สชป คญ. 4 * จงจิต สชป คญ


ดาวน์โหลด ppt - ไม่ต้องกันเงินใช้มาตรการ ที่ นร 0506/ว 123 ลว. 14 มิถุนายน 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google