งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุม เลือกสาขาวิชานิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2549 ณ ห้องประชุม 117 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุม เลือกสาขาวิชานิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2549 ณ ห้องประชุม 117 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุม เลือกสาขาวิชานิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2549 ณ ห้องประชุม 117 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

2 กำหนดการเลือกสาขาประจำปี 2549  นายทะเบียนคณะชี้แจง วันที่ 17 มกราคม 2550  วันที่ 31 มกราคม และ 7 กุมภาพันธ์ 2550 นิสิตชั้นปี 1 หาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ จากคำแนะนำของพี่ นายช่าง และการเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตในแต่ละสาขาวิชา จากคณาจารย์และ นิสิตรุ่นพี่ ที่ภาควิชาต่างๆ ( รายละเอียดเกี่ยวกับวัน และเวลาต่างๆ ติดตามประกาศได้ในช่วงต้นสัปดาห์ หลังปิดกีฬามหาวิทยาลัย )  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 ร่วมฟังคำตอบทุกคำถามที่มี ที่ห้องประชุม 117 ตึก 3 จากคณาจารย์ที่สังกัดในแต่ ละภาควิชา ( นิสิตปี 1 ที่มีคำถามต่างๆ สามารถสอบถามได้ โดยตรงจากวิทยากร หรือเขียนคำถามต่างๆ ฝากไว้ สำหรับให้อาจารย์ตอบในวันที่ 14 ก. พ. ได้ที่ห้อง ทะเบียน )

3 นายทะเบียนคณะ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ อ. ดร. วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา ชี้แจงเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และ กำหนดการเลือกสาขาวิชา ประจำปี การศึกษา 2548

4 ภาควิชา / สาขาวิชา และการศึกษาใน ระดับต่างๆ วิศวกรรมโยธาตรี โทเอก Structural Geotechnical Transportation Construction Engineering and management วิศวกรรมไฟฟ้าตรีโท เอก Communication Control Electronics Power

5 ภาควิชา / สาขาวิชา และการศึกษาใน ระดับต่างๆ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกลทั่วไปตรี วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ตรี โทเอก วิศวกรรมเครื่องกลเรือตรี วิศวกรรมอุตสาหการตรี โท เอก วิศวกรรมเคมีตรีโท เอก Chemical Eng. Process Systems Eng. Petrochemical Eng. Polymer Eng. Biochemical Eng.

6 ภาควิชา / สาขาวิชา และการศึกษาใน ระดับต่างๆ วิศวกรรมทรัพยากรธรณีและปิโตรเลียม วิศวกรรมทรัพยากรธรณีตรีโท Mining Eng. Resources Eng. Hydrogeological Eng. วิศวกรรมปิโตรเลียมตรีโท ( นานาชาติ ) วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมตรี โท เอก วิศวกรรมสำรวจตรีโท เอก วิศวกรรมปริภูมิสารสนเทศโท

7 ภาควิชา / สาขาวิชา และการศึกษาใน ระดับต่างๆ วิศวกรรมโลหการตรีโทเอก วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ตรีโท เอก Digital System Eng. Systems Software Eng. Information Processing Eng. วิศวกรรมนิวเคลียร์เทคโนโลยีประกาศนียบัตร โทเอก วิศวกรรมแหล่งน้ำโทเอก

8 เกณฑ์การเลือกสาขาวิชาของนิสิต ชั้นปีที่ Eng Draw Fund Intro MFG Proc Eng Materials Comp Prog Cal I Cal II Gen Chem Gen Phys I Gen Phys II FE I FE II Gen Chem Lab Gen Phys Lab I Gen Phys Lab II

9 credit C = credit C = credit C = credit C = credit C = credit C = credit W = credit F = credit C = credit C = credit C = credit C = credit C = credit C = 2 473xxxx21 นายขยัน ตั้งใจ เรียน xxxx21 นายหนึ่ง ไม่ใช่ สอง xxxx21 นายขยัน ตั้งใจ เรียน EEIECHEMEENVPE 473xxxx21 นายหนึ่ง ไม่ใช่ สอง EEENVMNSVMECE

10 จำนวนที่รับเข้าปีการศึกษา 2550 สาขาวิชา จำนวน วิศวกรรมโยธา 100 วิศวกรรมปิโตรเลียม 15 วิศวกรรมไฟฟ้า 120 วิศวกรรมทรัพยากรธรณี 10 วิศวกรรมเครื่องกล 75 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 40 วิศวกรรมยานยนต์ 15 วิศวกรรมสำรวจ 10 วิศวกรรมเรือ 10 วิศวกรรมโลหการ 10 วิศวกรรมอุตสาหการ 85 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 60 วิศวกรรมเคมี 70 รวม 620 คน ปัจจุบันมีนิสิต 605 คน

11 สถิติการเลือกสาขาวิชาของนิสิตชั้น ปีที่ 1 ปี วิศวกรรมปิโตรเลียม วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโลหการและวัสดุ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมเครื่องกลเรือ วิศวกรรมทรัพยากรธรณี แต้มคะแนนผลการเรียนของนิสิตในชั้นปีที่ จำนวนที่รับ

12 สถิติการเลือกสาขาวิชาของนิสิตชั้น ปีที่ 1 ปี วิศวกรรมปิโตรเลียม วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโลหการและวัสดุ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมเครื่องกลเรือ วิศวกรรมทรัพยากรธรณี แต้มคะแนนผลการเรียนของนิสิตในชั้นปีที่ จำนวนที่รับ

13

14

15

16 กำหนดการเลือกสาขาวิชา ประจำปี การศึกษา 2549  16 มีนาคมวันสุดท้ายของการสอบแก้ I  มีนาคม นิสิตรับแบบฟอร์ม ห้องทะเบียนคณะฯ  26 มีนาคม 10:00 ประกาศผลคะแนนหน้า ห้องทะเบียนคณะฯ  มีนาคมยื่นแบบฟอร์มพร้อมห้องทะเบียน คณะฯ ใบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา  18 เมษายน ประกาศผลการเลือกหน้า ห้องทะเบียนคณะฯ ไม่สามารถแก้ไข หรือขอคืน หรือยกเลิกใดๆ ได้ทั้งสิ้น

17

18

19 นายทะเบียนคณะ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ อ. ดร. วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา ชี้แจงเรื่อง เกณฑ์การย้ายสาขาวิชา

20 การย้ายสาขาวิชา  นิสิตที่ประสงค์ขอย้ายสาขาวิชา ต้องยื่นคำร้อง ขอย้ายสาขาวิชาที่หน่วยทะเบียนคณะฯ ภายใน วัน เวลา ตามที่กำหนด ( ปกติจะกระทำในช่วง ปิดภาคการศึกษาภาคต้น เดือนตุลาคม )  นิสิตต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ ปรึกษา และหัวหน้าภาคฯ ที่จะขอย้ายออก  นิสิตต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จาก คณะกรรมการในสาขาวิชาที่นิสิตต้องการย้าย เข้า

21  จำนวนนิสิตที่ภาควิชาต่างๆ รับเข้าให้ขึ้นอยู่กับ ดุลพินิจของแต่ละสาขาวิชา  หลังจากนั้นทางสาขาวิชาจะทำการสรุป ใน คณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อเสนอขอการรับรอง จากกรรมการคณะ และท่านคณบดี จะเป็นผู้ลง นามอนุมัติการย้ายสาขาวิชา  นิสิตที่สอบเข้าในรหัสเฉพาะ ไม่มีสิทธิ์ย้าย สาขาวิชาโดยเด็ดขาด

22 นายทะเบียนคณะ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ อ. ดร. วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา ชี้แจงเรื่อง ระเบียบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การศึกษาของบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อรับ ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์สาขาอื่น 2520

23 นายทะเบียนคณะ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ อ. ดร. วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา ชี้แจงเรื่องอื่นๆ เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ป. โท ด้วยวิธีพิเศษ


ดาวน์โหลด ppt การประชุม เลือกสาขาวิชานิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2549 ณ ห้องประชุม 117 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google