งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 4 ลำดับชื่อ - สกุลตำแหน่งหมายเหตุ 1 นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมินักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ 2 นายประสิทธิ์ วัฒนเสรีกุลนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 4 ลำดับชื่อ - สกุลตำแหน่งหมายเหตุ 1 นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมินักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ 2 นายประสิทธิ์ วัฒนเสรีกุลนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 4 ลำดับชื่อ - สกุลตำแหน่งหมายเหตุ 1 นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมินักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ 2 นายประสิทธิ์ วัฒนเสรีกุลนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ 3 นายเชาวรินทร์ เอี่ยมจินดานักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ 4 นายสมพร เฟื่องฟุ้งนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ 5 นายธนพนธ์ หาญชนะนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ 6 นายไพโรจน์ จิตณรงค์นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ 7 นายปราโมทย์ อรุณจิตต์นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ 8 นายภุชงค์ ชาญศิริวัฒน์สรรพสามิตพื้นที่ระนอง 9 นายสวิส หมื่นใจนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ 10 จ. ส. อ. วิทยา เผือกนาโพธิ์นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ 11 นายสุวิทย์ ศิริรัตน์นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ 12 นายอุดมพร ดวงสุวรรณนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ 13 นายสุวิทย์ นิฮะนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ 14 นายรัตนชัย มานะบุตรนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ 15 นางสาวนงค์รัตน์ พบลาภสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง 16 นายอวยชัย ตันประเสริฐวงศ์นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ 17 นายดนลาเตะ หะยีเดเจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส

2 กลุ่มที่ 4 การสืบสวนสอบสวนและการ สร้างเครือข่าย การสืบสวน หมายถึง - การแสวงหาข้อเท็จจริงและ หลักฐานซึ่งพนักงานฝ่ายปกครอง หลัง ตำรวจได้ปฎิบัติตามอำนาจหน้าที่เพื่อ รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเพื่อนที่จะทราบรายละเอียดของ ความผิด - โดยอาศัยศิลปะต่างๆ เช่น หลัก ธรรมชาติหรือภูมิศาสตร์ ธรรมชาติ หรือภูมิศาสตร์ หมายถึง อาณาเขต ภูมิประเทศ ประชากร ภาษา

3 การสอบสวน หมายถึง - การรวบรวมพยานหลักฐาน และการดำเนินการทั้งหลายตาม บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ เพื่อ ทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ข้อความผิด และเพื่อเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ เช่ น 1. การเก็บข้อมูลสินค้าหนีภาษี ( น้ำมัน ) ตัวอย่างน้ำมันโดย ภาพถ่าย, วีดีโอ 2. ตรวจสอบปั๊มน้ำมัน ใบขนส่งสินค้า, ใบกำกับสินค้า, ตรวจคุณภาพน้ำมัน

4 3. ตรวจยานพาหนะขนน้ำมัน คุณภาพ น้ำมัน รถสิบล้อ รถกระบะดัดแปลง - ทะเบียนรถ - สีรถ - ทำทะเบียนประวัติผู้กระทำผิด 4. การตั้งด่านตรวจ / จุดสกัด / ปิด เส้นทางการขนฯ 5. การเฝ้าจุด ( โดยใช้ เจ้าหน้าที่เฝ้าจุด ) 6. การวางสายข่าว / รับแจ้งความ / ประชาชนผู้เดือดร้อน แจ้งโทรศัพท์ 7. การให้ผลตอบแทน เช่น เงินสินบน / รางวัลแก่ผู้เดือดร้อน


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 4 ลำดับชื่อ - สกุลตำแหน่งหมายเหตุ 1 นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมินักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ 2 นายประสิทธิ์ วัฒนเสรีกุลนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google