งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มที่ 1 การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2 รายชื่อกลุ่ม นางวันเพ็ญ อำไพสัมพันธกุล นางสาววันดี โชคคีรี
นายไพฑูรย์ ผาเย็นสกุล นายประทีป จันทรภักดี นายบุญฤทธิ์ หมวดเมือง นายสุรัตน์ แสงเนตร นายยุทธนา ตันธนะเสตะกุล นายชรินทร์ พิชิตแสนยากร นายจรัล เทวรัตน์ นายจำเริญ จู่วาที นายพัฒนา สุขสมพร นางอมรรัตน์ รักษามัญ นายจำแลง บัวสงค์ นายอับดุลเลาะห์ ตาเหร์ นายสูดิง หามะ นายดลลาเตะ หะยีเด

3 การบูรณาการทำงานภาค 8และภาค 9 การปราบปรามเพิ่มขึ้น
การประสานงาน การวางแผนการทำงาน ภาค 8 และภาค 9 - การจัดตั้งศูนย์ข้อมูล - การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - การประสานงานชุดปฏิบัติการ - การประเมินผลการทำงานเป็นระยะ ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล การปราบปรามเพิ่มขึ้น

4 การประสานงานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ตำรวจภูธร ตำรวจน้ำ/ตำรวจตระเวนชายแดน กรมศุลกากร พลังงานจังหวัด ศป.นม. ขนส่งจังหวัด สำนักงานอัยการ/ศาล ผู้ประกอบการน้ำมัน พาณิชย์จังหวัด ประเด็นการประสานงาน ข้อมูลผู้กระทำผิด/นิติบุคคล ข้อกำหนดเกี่ยวกับน้ำมัน การอนุญาตการตั้งด่านตรวจจับ ใบกำกับการขนส่งน้ำมัน ยานพาหนะ การสืบสวนและการดำเนินคดี การเก็บรักษาของกลาง

5 การประสานงานหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
กองวิเคราะห์สินค้าและของกลาง สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 สำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที่/พื้นที่สาขา ประเด็นการประสานงาน - การตรวจวิเคราะห์น้ำมัน ข้อมูลยกเว้น/คืนภาษี/ลดหย่อน การเปรียบเทียบคดี การเก็บรักษาของกลาง

6 ประเด็นสำคัญที่ต้องพัฒนา
การมี Center ในการประสานงานที่เข็มแข็งเพื่อให้การทำงานราบรื่น ลดประเด็นข้อขัดแข็ง และความสับสนของผู้ปฏิบัติงาน สร้างแนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลและเป็นส่วนร่วมกับภาครัฐ


ดาวน์โหลด ppt การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google