งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 1 การประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 1 การประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 1 การประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2 รายชื่อกลุ่ม นางวันเพ็ญ อำไพสัม พันธกุล นางสาววันดี โชคคีรี นายไพฑูรย์ ผาเย็น สกุล นายประทีป จันทร ภักดี นายบุญฤทธิ์ หมวด เมือง นายสุรัตน์ แสงเนตร นายยุทธนา ตันธนะเส ตะกุล นายชรินทร์ พิชิต แสนยากร นายจรัล เทวรัตน์ นายจำเริญ จู่วาที นายพัฒนา สุขสมพร นางอมรรัตน์ รักษามัญ นายจำแลง บัวสงค์ นายอับดุลเลาะห์ ตา เหร์ นายสูดิง หามะ นายดลลาเตะ หะยีเด

3 การบูรณาการทำงานภาค 8 และภาค 9 ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล การปราบปรามเพิ่มขึ้น การประสานงาน - การวางแผนการทำงาน ภาค 8 และภาค 9 - การจัดตั้งศูนย์ข้อมูล - การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - การประสานงานชุดปฏิบัติการ - การประเมินผลการทำงานเป็นระยะ

4 การประสานงานหน่วยงาน ภายนอกที่เกี่ยวข้อง ตำรวจภูธร ตำรวจน้ำ / ตำรวจ ตระเวนชายแดน กรมศุลกากร พลังงานจังหวัด ศป. นม. ขนส่งจังหวัด สำนักงานอัยการ / ศาล ผู้ประกอบการน้ำมัน พาณิชย์จังหวัด ประเด็นการประสานงาน - ข้อมูลผู้กระทำผิด / นิติ บุคคล - ข้อกำหนดเกี่ยวกับ น้ำมัน - การอนุญาตการตั้ง ด่านตรวจจับ - ใบกำกับการขนส่ง น้ำมัน - ยานพาหนะ - การสืบสวนและการ ดำเนินคดี - การเก็บรักษาของ กลาง

5 การประสานงานหน่วยงาน ภายในที่เกี่ยวข้อง กองวิเคราะห์สินค้า และของกลาง สำนักมาตรฐานและ พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม สำนักงานสรรพสามิต ภาค / พื้นที่ / พื้นที่สาขา ประเด็นการประสานงาน - การตรวจวิเคราะห์ น้ำมัน - ข้อมูลยกเว้น / คืนภาษี / ลดหย่อน - การเปรียบเทียบคดี - การเก็บรักษาของ กลาง

6 ประเด็นสำคัญที่ต้องพัฒนา การมี Center ในการประสานงานที่เข็มแข็ง เพื่อให้การทำงานราบรื่น ลดประเด็นข้อขัดแข็ง และความสับสนของผู้ปฏิบัติงาน สร้างแนวทาง การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูลและเป็นส่วนร่วมกับภาครัฐ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 1 การประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google