งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 13 การผลิตแบบ ทันเวลาพอดี (Just-in-time production:- JIT)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 13 การผลิตแบบ ทันเวลาพอดี (Just-in-time production:- JIT)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 13 การผลิตแบบ ทันเวลาพอดี (Just-in-time production:- JIT)

2 JIT เป็นการผลิตสินค้าเฉพาะจำนวนที่ จำเป็น ในเวลาที่จำเป็นเท่านั้น แนวคิดของ JIT คือการกำจัดของเสีย (waste) ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ของเสีย หมายถึง สิ่งที่ทำให้เกิดต้นทุน แต่ไม่ทำให้เกิดมูลค่าใดๆ เพิ่มขึ้น ดังนั้น ของเสียจึงเป็นสิ่งที่กิจการมีไว้เกินความ จำเป็นขั้นต่ำในด้านต่างๆ เช่น สินค้าคง คลัง พื้นที่โรงงาน เวลา ค่าใช้จ่ายที่มีมาก เกินไป

3 ตัวอย่างของระบบการผลิตแบบ JIT ระบบการผลิตแบบดึง (Pull Production System) – จะไม่เริ่มกระบวนการผลิตจนกว่าจะมีความต้องการ เกิดขึ้น – เมื่อพนักงานในสถานีการผลิตลำดับต่อไป (B) เบิก ชิ้นส่วนไปใช้แล้ว จะมีการส่งสัญญาณให้สถานีก่อน หน้า (A) ได้รับรู้ถึงการเบิกนั้น สถานีก่อนหน้า (A) จะทำการผลิตเพิ่มเติมเพื่อทดแทนชิ้นส่วนที่ถูกเบิก ไป การผลิตที่เป็นระดับเดียวกัน (Uniform Plant Loading) – เน้นที่ปริมาณการผลิตของสายประกอบการขั้น สุดท้าย โดยการผลิตในการละครั้งไม่ควรมีความ แตกต่างกันมากนัก นั้นคือ ต้องใช้การพยากรณ์ที่มี ความแม่นยำสูง การผลิตจำนวนน้อยในแต่ละครั้ง (Small – Lot Sizes) – ลดปริมาณการผลิตลงให้มากที่สุด เพื่อให้มีสินค้าคง คลังจำนวนน้อยทีสุด

4 ประโยชน์ของการผลิตแบบทันเวลา พอดี 1. ลดจำนวนสินค้าคงคลัง 2. ลดพื้นที่การใช้งาน เพราะไม่ต้องใช้พื้นที่ใน การเก็บรักษาสินค้าคงคลังมากนัก 3. ลดต้นทุน เช่นต้นทุนสินค้าคงคลัง ต้นทุน ปรับตั้งเครื่องจักร ต้นทุนของเสียในการผลิต 4. ปรับปรุงคุณภาพ ฯลฯ

5 ส่งอาทิตย์หน้าคะ ถ้าเป็นไปได้ขอ ความกรุณาพิมพ์ด้วยนะคะ ถ้าท่านต้องการเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ( โดยที่ท่านไม่มีปัญหาทางการเงินเกิดขึ้น ) ท่าน จะต้องทำอย่างไรบ้าง – ให้ใช้ความรู้ที่ท่านได้รับจากการเรียนวิชา บริหารการผลิตฯ ทั้งหมดมาบรรยาย ตั้งแต่ ก่อนเป็นผู้ประกอบการจนถึงผลิตสินค้าจริงสู่ ตลาด

6 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสอบ Final เสร็จขอความร่วมมือกรอกแบบ ประเมินผลการสอนวิชา บธ 407 กลุ่ม เรียนวันเสาร์และอาทิตย์ www.qa.mju.ac.th ประเมินผลการสอน on line พิมพ์ User name และ Pastword ด้วยรหัส นักศึกษาของตนเอง คลิ๊กเลือก “ ประเมินผล ” ที่อยู่ท้ายชื่อรายวิชา / กลุ่ม / วันเวลาเรียน ให้ตรงกับรายวิชา / อาจารย์ที่ ต้องการประเมิน ( คำถามปลายปิด ) คลิ๊กค่าคะแนนหน้าข้อ คำถาม ( คำถามปลายเปิด ) พิมพ์ข้อความที่ต้องการ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 13 การผลิตแบบ ทันเวลาพอดี (Just-in-time production:- JIT)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google