งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาเซียน : กศน. กับการเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน ใน ปี 2558 11 พฤษภาคม 2555 โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี โดย นายวิชัย อานามนารถ สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาเซียน : กศน. กับการเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน ใน ปี 2558 11 พฤษภาคม 2555 โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี โดย นายวิชัย อานามนารถ สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาเซียน : กศน. กับการเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน ใน ปี 2558 11 พฤษภาคม 2555 โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี โดย นายวิชัย อานามนารถ สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

2 ขอขอบคุณ : - ดร. ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์ อดีตรองปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ - นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล อดีตรองปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ - นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ( สภาพัฒน์ )

3 1. ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 2. กระทรวงศึกษาธิการกับการ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียน 3. กศน. กับการเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน

4 1. ความรู้เกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียน

5 สถิติที่น่าสนใจ

6 คุณรู้สึกว่า คุณเป็นประชาชนอาเซียนมากน้อย เพียงใด ประเทศเปอร์เซ็นต์ 1. Lao PDR96.0% 2. Cambodia92.7% 3. Vietnam91.7% 4. Malaysia86.8% 5. Brunei82.2% 6. Indonesia73.0% 7. Philippines69.6% 8. Thailand67.0% 9. Myanmar59.5% 10.Singapore49.3% นศ. 2,170 คน / ข้อมูล โดย ดร. ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์

7 ประเทศเปอร์เซ็นต์ 1. Lao PDR96.0% 2. Cambodia92.7% 3. Vietnam91.7% 4. Malaysia86.8% 5. Brunei82.2% 6. Indonesia73.0% 7. Philippines69.6% 8. Thailand67.0% 9. Myanmar59.5% 10.Singapore49.3% นศ. 2,170 คน / ข้อมูล โดย ดร. ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์

8 โดยทั่วไป คุณคุ้นเคยเกี่ยวกับอาเซียน มากน้อยแค่ไหน ประเทศเปอร์เซ็นต์ 1. Vietnam88.6% 2. Lao PDR84.5% 3. Indonesia68.3% 4. Thailand68.0% 5. Malaysia65.9% 6. Philippines59.6% 7. Cambodia58.8% 8. Brunei53.8% 9. Singapore50.3% 10. Myanmar9.6% นศ. 2,170 คน / ข้อมูล โดย ดร. ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์

9 ประเทศเปอร์เซ็นต์ 1. Vietnam88.6% 2. Lao PDR84.5% 3. Indonesia68.3% 4. Thailand68.0% 5. Malaysia65.9% 6. Philippines59.6% 7. Cambodia58.8% 8. Brunei53.8% 9. Singapore50.3% 10. Myanmar9.6% นศ. 2,170 คน / ข้อมูล โดย ดร. ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์

10 ทำไมต้องขับเคลื่อนสู่ ประชาคมอาเซียน

11 1. Globalization

12 1. โลกจะถูกขับเคลื่อนด้วยกระแส เศรษฐกิจและ เทคโนโลยี ( การแข่งขันสูง ) 2. การเติบโตทางธุรกิจจะพึ่งตลาด ต่างประเทศเป็นหลัก 3. การรวมกลุ่มจะเพิ่มความเข้มแข็ง และ อำนาจการต่อรอง - NAFTA = North American Free Trade Agreement

13 - EU = European Union 4. การแผ่ขยายอย่างรวดเร็วของ วัฒนธรรม ตะวันตก 5. อีก 30 ปีข้างหน้า จีน อินเดีย และ ญี่ปุ่นจะมี GDP มูลค่ารวมกันถึง 50% ของ GDP โลก ดร. ประพัฒนพงศ์ เสนา ฤทธิ์

14 2. การเปิดเสรี

15 การเปิดเสรี 3 ด้าน : 1. ด้าน การศึกษา 2. ด้านการค้า 3. ด้าน แรงงาน (Threat/ Opportunit y)

16 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียน

17 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้

18 One Vision, One Identity, One Community หนึ่งวิสัยทัศน์, หนึ่งอัตลักษณ์ / เอกลักษณ์, หนึ่งประชาคม ASEAN

19 10 ประเทศใน ประชาคมอาเซียน

20 อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่ง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations หรือ ASEAN) ก่อตั้งขึ้นโดย ปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) ซึ่งได้มีการลงนามที่วัง สราญรมย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ. ศ. 2510 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ ต่างประเทศสมาชิกก่อตั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย

21

22 สมาชิกก่อตั้ง 2510 อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และ ไทย สมาชิก เพิ่มเติม บรูไนดารุสซา ลาม (2527) เวียดนาม (2538) สปป. ลาวและพม่า (2540) กัมพูชา (2542)

23

24

25 กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 ณ ประเทศสิงคโปร์ ผู้นำ อาเซียนได้ลงนามในกฎบัตรอาเซียน ซึ่งเปรียบเสมือนธรรมนูญของ อาเซียนที่จะวางกรอบทางกฎหมาย และโครงสร้างองค์กรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของอาเซียนในการ ดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ ขับเคลื่อนการรวมตัวเป็นประชาคม อาเซียน ภายในปี 2558 ( ค. ศ. 2015)

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 Raise our flag high, sky high. Embrace the pride in our heart. ASEAN we are bonded as one. Look'in out to the world. For peace our goal from the very start And prosperity to last. We dare to dream, We care to share. Together for ASEAN. We dare to dream, We care to share For it's the way of ASEAN.

40

41

42

43

44

45

46 ประชาคมการเมืองและความมั่นคง อาเซียน (ASEAN Political and Security Community-APSC) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและธำรงไว้ ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค เพื่อให้ประเทศในภูมิภาค อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และสามารถ แก้ไขปัญหาและ ความขัดแย้ง โดยสันติวิธี

47

48

49

50


ดาวน์โหลด ppt อาเซียน : กศน. กับการเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน ใน ปี 2558 11 พฤษภาคม 2555 โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี โดย นายวิชัย อานามนารถ สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google