งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองศาสตราจารย์ดร. ภาวดี ทองอุไทย กรกฎาคม 2552.  แรงงานเข้าสู่ตลาดด้วยระดับการศึกษาและ ทักษะต่างกัน  หลังจากทำงาน ยังได้ฝึกอบรมเพิ่ม (on-the- job training)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองศาสตราจารย์ดร. ภาวดี ทองอุไทย กรกฎาคม 2552.  แรงงานเข้าสู่ตลาดด้วยระดับการศึกษาและ ทักษะต่างกัน  หลังจากทำงาน ยังได้ฝึกอบรมเพิ่ม (on-the- job training)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รองศาสตราจารย์ดร. ภาวดี ทองอุไทย กรกฎาคม 2552

2  แรงงานเข้าสู่ตลาดด้วยระดับการศึกษาและ ทักษะต่างกัน  หลังจากทำงาน ยังได้ฝึกอบรมเพิ่ม (on-the- job training)  กิจกรรมใดๆที่เพิ่มคุณภาพ หรือ ประสิทธิภาพ ของแรงงาน จัดเป็นการลงทุนในทุนมนุษย์ • การใช้จ่ายเพื่อการศึกษา ฝึกอบรม • สุขภาพ ย้ายถิ่น หางาน

3

4  ตัวอย่าง : จบมัธยม จะเรียนต่อ มหาวิทยาลัยดีหรือไม่  การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล จะเปรียบเทียบ ระหว่าง ต้นทุนค่าใช้จ่าย และ ผลประโยชน์  ต้นทุนค่าใช้จ่ายมีสองประเภท • ทางตรง • ทางอ้อม หรือ ค่าเสียโอกาส  ส่วนลด (discounting) หรือ มูลค่าปัจจุบัน สุทธิ (net present value)

5

6  ระยะเวลาของกระแสรายได้ (length of income stream) • อายุ ความต่อเนื่องของการทำงาน  ต้นทุนค่าใช้จ่าย (costs) - ทางตรงและทางอ้อม • ค่าเล่าเรียน เงินกู้ สภาพเศรษฐกิจ  ความแตกต่างของรายได้ (earnings differentials) • คุณค่าที่ตลาดแรงงานให้กับปริญญา

7

8  การฝึกอบรมทั่วไป (general training) • การสร้างทักษะที่ได้ประโยชน์แก่ธุรกิจทุกแบบ • เพิ่มผลิตภาพในการทำงานให้กับแรงงานไม่ว่าจะ ทำให้ธุรกิจใด  การฝึกอบรมเฉพาะอย่าง (specific training) • การสร้างทักษะที่ใช้ได้กับธุรกิจเพียงแห่งเดียว  สามารถอธิบาย • ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายฝึกอบรม • เหตุใดนายจ้างจึงอยากดึงคนงานที่ได้รับการ ฝึกแล้วไว้กับตน

9


ดาวน์โหลด ppt รองศาสตราจารย์ดร. ภาวดี ทองอุไทย กรกฎาคม 2552.  แรงงานเข้าสู่ตลาดด้วยระดับการศึกษาและ ทักษะต่างกัน  หลังจากทำงาน ยังได้ฝึกอบรมเพิ่ม (on-the- job training)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google