งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอบเขตของ การศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์. การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ คืออะไร การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ คือ การศึกษาการบริหารงาน ของภาครัฐ ที่ทำให้เกิด ประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอบเขตของ การศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์. การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ คืออะไร การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ คือ การศึกษาการบริหารงาน ของภาครัฐ ที่ทำให้เกิด ประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอบเขตของ การศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์

2 การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ คืออะไร การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ คือ การศึกษาการบริหารงาน ของภาครัฐ ที่ทำให้เกิด ประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม มากที่สุด ซึ่งจะต้องศึกษาถึง องค์ความรู้และแนวคิดที่สร้าง ขึ้นเป็นรัฐประศาสนศาสตร์

3 กรอบการวิเคราะห์ การศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ สามารถแบ่งแนวการ วิเคราะห์ออกเป็น 3 แบบ ดังนี้

4 1. กรอบการวิเคราะห์แบบ หลายส่วนที่เชื่อมกัน (Cross-Section Approach) เป็นการศึกษาถึงส่วนต่างๆที่ เกี่ยวข้อง เพื่อนำองค์ความรู้ เหล่านั้นมากำหนดขอบเขตและ รายละเอียดของการศึกษารัฐ ประศาสนศาสตร์

5 2. กรอบการวิเคราะห์แบบเชิง พัฒนาการ (Historical Approach) เป็นการศึกษาพัฒนาการของ บทบาทของรัฐตั้งแต่อดีตมาจนถึง ปัจจุบัน ซึ่งตั้งแต่อดีตมาจนถึง ปัจจุบันบท - บาทของรัฐมีการ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทำให้เรา สามารถทราบได้ว่าบทบาทของรัฐมี การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด และ บทบาทแบบไหนเป็นบทบาทที่ เหมาะ - สมที่สุดสำหรับภาครัฐ

6 3. กรอบการวิเคราะห์แบบเชิง กฎหมาย (Legal Approach) เป็นการศีกษาเรื่องของใช้อำนาจของ รัฐในการบริหารงาน อำนาจที่กล่าวถึงคือ อำนาจอธิปไตย ที่มีอยู่ด้วยกัน 3 ด้าน ได้แก่ อำนาจด้านนิติบัญญัติ (Legislative) อำนาจด้านการบริหาร (Administration) อำนาจด้านตุลาการ (Judicial)

7 กระแสแนวคิดหลัก กระแสแนวคิดหลักนี้ผสมผสาน กันขึ้นมาเป็นรัฐ - ประศาสนศาสตร์ใน ยุคใหม่ ซึ่งกระแสแนวคิดหลักมี ทั้งหมด 4 กระแส ประกอบไปด้วย

8 1. แนวคิดเศรษฐศาสตร์ หรือ เรียกว่า เศรษฐศาสตร์นีโอ คลาสสิค (Neo-classic Economics) เป็นแนวความคิดของนักเศรษฐศาสตร์ ให้ความสำคัญกับระบบตลาด (Market Mechanism) ต้องการให้เอกชนเข้ามา ทำงานแทนรัฐในบางเรื่อง แนวความคิดนี้ จะเน้นอยู่ 2 เรื่อง คือ - ประสิทธิภาพ (Efficiency) - ความคุ้มค่าของเงิน (Value for Money )

9 2. แนวคิดการบริหารจัดการ สมัยใหม่ (Managerialism) เป็นแนวความคิดของการบริหารสมัยใหม่ ของภาคเอกชน (Business-like Approach) แนวคิดนี้เชื่อว่าวิธีการบริหารจัดการนั้น เหมือนกันทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน จึง สนับสนุนให้มีการใช้วิธีการบริหารในภาคเอกชน มาใช้ในภาครัฐมากขึ้น แนวความคิดนี้จะเน้น อยู่ 3 เรื่อง ด้วยกัน คือ - ประสิทธิผลหรือผลสัมฤทธิ์ (Effectiveness) - คุณภาพ (Quality) - ภาระรับผิดชอบ (Accountability)

10 ภายหลังได้มีการนำแนวคิดที่ 1 และ 2 คือ แนวคิด เศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิค และแนวคิดการบริหารจัดการ สมัยใหม่ มารวมกันทำให้เกิด แนวคิดใหม่ขึ้นมา ซึ่งมีชื่อ ใหม่ว่า “ การจัดการภาครัฐ สมัยใหม่ (New Public Management: NPM) ”

11 3. แนวคิดประชารัฐ (Participatory State หรือ Civil Society) เป็นแนวความคิดของนักรัฐศาสตร์ยุคใหม่ เกิดขึ้นในช่วงหลังแนวคิด New Public Management (NPM) แนวคิดนี้ต้องการเห็นการมี ส่วนทางตรงของประชาชนเพิ่มมากขึ้น แนวความคิดนี้เน้นถึงการมีส่วนร่วมของ ประชาชนมากที่สุด

12 4. แนวคิดกฎหมายมหาชน (Public Law) แนวความคิดนี้ได้รับอิทธิพลมา จากนักกฎหมายมหาชน คือไม่อยากเห็น รัฐบาลใช้อำนาจตามอำเภอใจหรือเกิน ขอบเขตหน้าที่ของตน แนวความคิดนี้ เน้นอยู่ 2 เรื่อง คือ - ความยุติธรรม - ความไม่ลำเอียงเลือกปฏิบัติ

13 เครื่องมือของแต่ ละแนวคิด

14 1. เครื่องมือของแนวคิด เศรษฐศาสตร์ หรือเรียกว่า เศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิค (Neo- classic Economics) ได้แก่ - ลดอัตรากำลังคนลง (Reduction in Force) - ปรับลดงบประมาณรายจ่าย (Cutback) - การแปรสภาพกิจการบางอย่างของ ภาครัฐให้เป็นรัฐวิสาหกิจหรือเป็นเอกชนมาก ขึ้น (Privatization หรือ Corporatization) - การเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสามารถ เข้ามาเสนอที่จะทำในสิ่งที่ภาครัฐต้องการจะ ทำ (Market Testing หรือ Contestability)

15 2. เครื่องมือของแนวคิด Managerialism ( แนวการจัดการสมัยใหม่ ) แนวคิดนี้มีคำ ขวัญที่ว่า “ Let the manager manage ” คือ ให้ ผู้บริหารงานหน่วยงานต่างๆมีอำนาจในการบริหารงาน เอง จึงได้มีการกำหนดเครื่องมือ ดังนี้ - การลดการควบคุมของหน่วยงานกลาง (Devolution of the Centralized Control) - การยกเลิกกฎระเบียบหรือกติกาที่ให้ส่วน ราชการปฏิบัติตามบางส่วน (Deregulation) เพื่อ สามารถที่จะบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - การปรับลดขนาดของระบบราชการลง (Downsizing)

16 3. เครื่องมือของแนวคิดประชารัฐ (Participatory State) หรือ Civil Society ได้แก่ 4. เครื่องมือของแนวความคิดนัก กฎหมายมหาชน (Public Law) ได้แก่ - หลักนิติรัฐ (Rule of Law) เป็นการ สร้างกฎหมายเพื่อต่อสู้กับชนชั้นปกครอง - การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Public Hearing) - พรบ. ข้อมูลข่าวสารฯ พศ.2540 - ความโปร่งใส (Transparency) - การกระจายอำนาจ (Decentralization)

17 กระแส แนวคิดหลัก 4 กระแส เครื่องมือ ของกระแส แนวคิด หลัก ขอบข่าย ของ การศึกษา รัฐ ประศาสน - ศาสตร์ กรอบการ วิเคราะห์ทาง รัฐประศาสน ศาสตร์

18 จัดทำโดย น. ส. ศรัญญา เจียงทิพา กร ID : 4741643024 คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐประศาสน ศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt ขอบเขตของ การศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์. การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ คืออะไร การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ คือ การศึกษาการบริหารงาน ของภาครัฐ ที่ทำให้เกิด ประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google