งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอบข่ายของการศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือ Public Administration ศึกษาเกี่ยวกับ - กิจการสาธารณะ ( Public Affairs ) หลักการ - ความรับผิดชอบและพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอบข่ายของการศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือ Public Administration ศึกษาเกี่ยวกับ - กิจการสาธารณะ ( Public Affairs ) หลักการ - ความรับผิดชอบและพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ขอบข่ายของการศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์

3 รัฐประศาสนศาสตร์ หรือ Public Administration ศึกษาเกี่ยวกับ - กิจการสาธารณะ ( Public Affairs ) หลักการ - ความรับผิดชอบและพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึง ผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interest )

4 การบริหารงานภาคเอกชน องค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารงานภาครัฐหรือ รัฐวิสาหกิจ - การบริหารงานภาครัฐเน้น ผลประโยชน์สาธารณะ มากกว่าบุคคล การบริหารงานภาคเอกชน - การบริหารงานภาคเอกชนอยู่ ที่ผลประโยชน์ส่วนบุคคล การบริหารงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ปรับใช้ ไม่ประสบผลสำเร็จ เท่าที่ควร พัฒนบริหารศาสตร์

5 พัฒนบริหารศาสตร์ ( Development Administration ) นักวิชาการต่าง ได้ยอมรับกันว่า หลักการหรือ ทฤษฎีที่ได้มาจากการศึกษาของสังคมหนึ่ง อาจไม่สามารถนำมาใช้หรืออธิบายกับอีก สังคมหนึ่งพยายามสร้างขึ้นเพื่อให้ เหมาะสมกับประเทศกำลังพัฒนาหรือด้อย พัฒนา

6 พรมแดนแห่งความรู้ (Boundary) สาขาวิชา (Content) ระเบียบวิธี (Methodology) ปรากฏการณ์จริงในภาคปฏิบัติ (Practice)

7 ลักษณะวิธีวิเคราะห์ กรอบวิเคราะห์หลายส่วนที่เชื่อมกัน ( Cross-Sectional Approach ) “ สภาพเหนือรัฐ ” มีอิทธิพลต่อ “ การบริหารงานภายในรัฐ ” อย่างไร กรอบวิเคราะห์เชิงพัฒนาการ (History Approach) การศึกษาการกำเนิดรัฐ การศึกษาหน้าที่ของรัฐ การศึกษาบทบาทของรัฐ กรอบวิธีวิเคราะห์เชิงกฎหมาย (Legal Approach) ที่มาของอำนาจ ( อำนาจนิติบัญญัติ ) การใช้อำนาจ ( อำนาจบริหาร ) การตรวจสอบและแก้ไข ( อำนาจตุลาการ )

8 ลักษณะการศึกษาทางรัฐประศาสน ศาสตร์ ช่วงแรก ให้ความสนใจเกี่ยวกับ รูปแบบวิธีการศึกษาไม่ มากนัก ส่วนใหญ่แล้ว จะเน้นเนื้อหาสาระ มากกว่า ต่อมา ได้มีการพัฒนามาเป็น สาขาวิชาที่มีจุดมุ่งหมาย ในการศึกษาที่เน้นเฉพาะ ของตนมากขึ้น โดยมีแนวทางดังนี้

9 แนวทางของรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นสังคมศาสตร์ประยุกต์ ไม่ให้ความสนใจในเรื่องความ บริสุทธิ์ของศาสตร์ สหสาขาวิชา (Inter – Disciplinary Approach) - รัฐศาสตร์ - เศษฐศาสตร์ - สังคมวิทยา - กฎหมาย - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ สังคมศาสตร์สาขาต่างๆ การกำหนดนโยบายสาธารณะ

10 เนื้อหาขององค์ความรู้

11 รัฐประศาสนศาสตร์ในยุคใหม่ เศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิค (Marketization) การบริหารจัดการสมัยใหม่ (Business-like Approach) กฎหมายมหาชน (Public Law) รัฐศาสตร์ในยุคใหม่ (Participatory State) Government Governance แนวคิดหลัก 4 กระแส Good Govemance New Public Management : NPM

12 เศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิค (Marketization) ความคุ้มค่าของเงินเป็นหลัก Value for Money ประสิทธิภาพ Efficiency Privatization & Corporatization Cutback Management Reduction in force Market Testing เครื่องมือ

13 การบริหารจัดการสมัยใหม่ (Business-like Approach) ผลสัมฤทธิ์ Effectiveness คุณภาพ Quality ความรับผิดชอบ Accountability เครื่องมือ Devolution of the Centralized Downsizing

14 รัฐศาสตร์ในยุคใหม่ (Participatory State) การตอบสนอง Responsiveness ความโปร่งใส Transparency การมีส่วนร่วม Participation การกระจายอำนาจ Decentralization

15 กฎหมายมหาชน (Public Law) หลักนิติรัฐ - นิติธรรม Rule of law ความยุติธรรมไม่ลำเอียง Fairness or Impartiality

16 จบ...แล้วจ้า By น. ส. เยาวธิดา แก้วมุงคุณ 4741636724


ดาวน์โหลด ppt ขอบข่ายของการศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือ Public Administration ศึกษาเกี่ยวกับ - กิจการสาธารณะ ( Public Affairs ) หลักการ - ความรับผิดชอบและพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google