งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเดิมจากตอนที่แล้ว • เกมที่เล่น ▫ แบ่งเงิน  Ultimatum  จำนวนเงิน ▫ ลงทุน  Repeated  การแบ่งกลุ่ม  สถานการณ์ที่เปลี่ยน  อะไรคือสิ่งที่ทำให้เชื่อว่าเล่นเพื่อเอาชนะอีกฝ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเดิมจากตอนที่แล้ว • เกมที่เล่น ▫ แบ่งเงิน  Ultimatum  จำนวนเงิน ▫ ลงทุน  Repeated  การแบ่งกลุ่ม  สถานการณ์ที่เปลี่ยน  อะไรคือสิ่งที่ทำให้เชื่อว่าเล่นเพื่อเอาชนะอีกฝ่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเดิมจากตอนที่แล้ว • เกมที่เล่น ▫ แบ่งเงิน  Ultimatum  จำนวนเงิน ▫ ลงทุน  Repeated  การแบ่งกลุ่ม  สถานการณ์ที่เปลี่ยน  อะไรคือสิ่งที่ทำให้เชื่อว่าเล่นเพื่อเอาชนะอีกฝ่าย หนึ่ง โดยไม่คำนึงว่าถ้าชนะแล้วจะแบ่งเงินอย่างไร ▫ ทำไมถึงเชื่ออาจารย์ = ทำไมถึงเล่นเหมือนมีเงินจริง

2 สถาบัน : สถาบัน : ความหมาย องค์ประกอบ การเกิดขึ้น การ เปลี่ยนแปลง และการดับไป

3 ความหมายของสถาบัน • ข้อจำกัด (constraint) หรือเงื่อนไขที่มนุษย์สร้าง ขึ้น • เพื่อกำหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจเจกบุคคล หรือองค์กร • อาจเป็นได้ทั้งข้อจำกัดที่เป็นทางการ (formal) และไม่เป็นทางการ (informal) • เกิดขึ้นอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ▫ Enforceability • Common understanding มีความเข้าใจร่วมกัน ของบุคคล / องค์กรในสังคมว่ามีสิ่งเหล่านี้อยู่ใน สังคม ▫ Shared beliefs

4 เป้าหมาย (purpose) และ วัตถุประสงค์ (objective) ของสถาบัน • สร้างความชัดเจนในความสัมพันธ์ของมนุษย์ ▫ สิ่งใดควรทำ ▫ สิ่งใดไม่ควรทำ ▫ ทำแล้วได้อะไร ไม่ทำแล้วได้อะไร • ลดความไม่แน่นอน (uncertainty) และลดความ เสี่ยง (risk) • เพิ่มปฏิสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนระหว่าง มนุษย์ (exchange) • เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ที่ต้องการ • เพิ่มประสิทธิภาพ ( ทางเศรษฐศาสตร์ )

5

6

7 การเกิดขึ้นของสถาบัน (origin of institution) • เกิดปัญหาหรือข้อพิพาท (conflict) ขึ้นระหว่าง มนุษย์  เกิดผลเสีย ( เสียประโยชน์ ) • รู้ว่าถ้าร่วมมือกันจะได้ประโยชน์ • สถาบันคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อเป็นเปลี่ยน “ ข้อพิพาท ” เป็น “ ความร่วมมือ ” • Path dependency ▫ สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต มีผลต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และอนาคต • Interdependency ▫ มิได้เกิดขึ้นแค่สถาบันเดียว แต่สถาบันต่างๆ เกิดขึ้น มากมาย และมีความเกี่ยวข้องกัน  ต่ำกว่า / เท่ากัน / สูงกว่า

8

9 องค์ประกอบของสถาบัน (components of institution) • ปัจเจกบุคคลหรือองค์กร • เงื่อนไขหรือข้อจำกัดที่มีผลต่อปัจเจกบุคคลหรือองค์กร • ผลประโยชน์หรือผลได้ที่จะได้รับหากมีการปฏิบัติตาม เงื่อนไข / ข้อจำกัด • ผลประโยชน์ที่จะได้รับหากมีการ “ ไม่ ” ปฏิบัติตาม • ผลประโยชน์จากการปฏิบัติตาม > ผลประโยชน์จากการ “ ไม่ ” ปฏิบัติตาม • มีการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล / องค์กร • Institutional framework เป็นวัตถุที่เราทำการศึกษา วิเคราะห์ (object of analysis) • แต่สถาบันมิได้อยู่อย่างเป็นเอกเทศ Institutional environment คือสิ่งที่จะต้องพิจารณาประกอบกันในการ วิเคราะห์ ▫ สถาบันอื่น เป็นส่วนหนึ่งของ institutional environment ด้วย

10 ความแตกต่างระหว่างสถาบันกับ องค์กร (NIE) สถาบัน (institution) • ( ดูความหมายข้างต้น ) • การยอมรับกว้างขวาง • มีเป้าหมายเพื่อ ประโยชน์ส่วนรวม หรือ ประสิทธิภาพทาง เศรษฐศาสตร์ • ผู้ที่เข้ามีปฏิสัมพันธ์ ต้องการบรรลุ วัตถุประสงค์ของตัวเอง สถาบัน (institution) • ( ดูความหมายข้างต้น ) • การยอมรับกว้างขวาง • มีเป้าหมายเพื่อ ประโยชน์ส่วนรวม หรือ ประสิทธิภาพทาง เศรษฐศาสตร์ • ผู้ที่เข้ามีปฏิสัมพันธ์ ต้องการบรรลุ วัตถุประสงค์ของตัวเอง องค์กร (organisation) •  เหมือนกับสถาบัน • มีการยอมรับในวงแคบ • มีเป้าหมายเฉพาะ บางอย่างขององค์กร นั้นๆ • ผู้ที่เข้ามีปฏิสัมพันธ์ ต้องการบรรลุ วัตถุประสงค์ของตัวเอง “ และ ” ขององค์กร องค์กร (organisation) •  เหมือนกับสถาบัน • มีการยอมรับในวงแคบ • มีเป้าหมายเฉพาะ บางอย่างขององค์กร นั้นๆ • ผู้ที่เข้ามีปฏิสัมพันธ์ ต้องการบรรลุ วัตถุประสงค์ของตัวเอง “ และ ” ขององค์กร

11 การเปลี่ยนแปลงของสถาบัน (institutional change) • สถาบันมีต้นทุนในการดำเนินการ • ดังนั้นสถาบันจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก สถาบัน > ต้นทุนที่สถาบันก่อให้เกิด • เมื่อประโยชน์ที่สถาบันจัดสรรให้เปลี่ยน โครงสร้าง สถาบันก็ต้องเปลี่ยนตาม • เมื่อสิ่งแวดล้อมเชิงสถาบันเปลี่ยน โครงสร้างสถาบันก็ ต้องเปลี่ยนตาม ▫ รวมทั้งสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย • การเปลี่ยนแปลง ▫ ค่อยเป็นค่อยไป ▫ เกิดการขัดกันกับผลประโยชน์จากสถาบันอื่นอย่างรุนแรง

12 การดับไปของสถาบัน (demise of institution) • ผลประโยชน์ที่ผู้เล่นจะได้ < ต้นทุนที่ผู้เล่นจะเสีย • ปฏิสัมพันธ์ที่สถาบันนั้นรับรองไม่เป็นที่ต้องการอีก ต่อไป ( ไม่มีผลประโยชน์เหลือ ) • การบังคับให้เป็นไปตามข้อจำกัดมีต้นทุนสูงเกินไป (enforceability) • มีสถาบันอื่นที่ทดแทน (substitute) • การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมของ มนุษย์ • ความบกพร่องของสถาบันที่รองรับ • ตัวอย่าง

13 นิยามของสถาบัน : ทางเลือก • ข้อจำกัดฯ • การบังคับให้เป็นไปตามข้อจำกัด (enforceability) ▫ ทำอย่างไรให้ข้อจำกัดนั้นบังคับใช้ได้ ▫ การที่ข้อจำกัดนั้นห้ามไม่ได้ ไม่ถือว่าเป็นสถาบัน • ดุลยภาพของเกม หรือสิ่งที่คนทั่วไปทำกัน ▫ Self-sustaining system of shared beliefs ▫ สร้างเงื่อนไขขึ้นมาเอง ▫ บังคับกันเอง

14 Shared Belief • สิ่งที่เข้าใจร่วมกัน – common understanding • Summary representation • Information compression • ไม่ต้องคิดอะไรมาก • ไม่ต้องประมวลผลอีก

15 กลยุทธ์ (strategies) ดุลยภาพ (equilibrium) ความเชื่อ (beliefs) summary representation การก่อกำเนิดของ บรรทัดฐานในสังคม เลือ ก coordinate เงื่อนไข / โอกาส ก่อให้เกิด ( ร่วมกัน ) ยืนยัน ปัจเจกบุคคล Domain Aoki (2001)

16 ประเด็นที่ควรพิจารณาในการวิเคราะห์ สถาบัน • การเกิดขึ้นและการบังคับใช้สถาบันเป็นปัจจัย ภายใน • สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมีผลต่อปัจจุบันและอนาคต (path dependency: history matters) • การเชื่อมโยงระหว่างสถาบันและการพึ่งพากันของ สถาบัน • การเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานของสังคมมีผลต่อการ เปลี่ยนแปลงสถาบัน • วาทกรรมเรื่องกฎหมายและนโยบายรัฐ


ดาวน์โหลด ppt ความเดิมจากตอนที่แล้ว • เกมที่เล่น ▫ แบ่งเงิน  Ultimatum  จำนวนเงิน ▫ ลงทุน  Repeated  การแบ่งกลุ่ม  สถานการณ์ที่เปลี่ยน  อะไรคือสิ่งที่ทำให้เชื่อว่าเล่นเพื่อเอาชนะอีกฝ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google