งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- 1 - Deloitte Consulting Southeast Asia หัวข้อการอบรมระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร (Organizational Management) 1.ภาพรวมของระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- 1 - Deloitte Consulting Southeast Asia หัวข้อการอบรมระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร (Organizational Management) 1.ภาพรวมของระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 - 1 - Deloitte Consulting Southeast Asia หัวข้อการอบรมระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร (Organizational Management) 1.ภาพรวมของระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร (Organizational Management Overview) 2.การปรับปรุงข้อมูลแบบปกติ (Normal Mode) 3.การปรับปรุงข้อมูลแบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Mode) 4.ข้อมูลหลักหน่วยงาน (Organizational Unit) 5.ข้อมูลหลักตำแหน่งงาน (Job) 6.ข้อมูลหลักตำแหน่ง (Position) 7.รายงานมาตรฐาน (Standard Report)

2 - 2 - Deloitte Consulting Southeast Asia ข้อมูลหลักตำแหน่ง (Position) ข้อมูลหลักตำแหน่ง (Position) หมายถึง ตำแหน่งของบุคลากร โดยทั่วไปตามระบบ SAP นั้น บุคลากร 1 คนจะ ถือครองตำแหน่งเพียง 1 ตำแหน่ง ข้อมูลตำแหน่งจะมีความสัมพันธ์กับข้อมูลบุคลากร (Employee) เพื่อเป็นการแสดงว่าบุคลากรถือครองตำแหน่ง ใด มีความสัมพันธ์กับหน่วยงาน (Organizational Unit) เพื่อเป็นการบอกว่าตำแหน่งนั้นๆ อยู่สังกัดภายใต้ หน่วยงานใด และมีความสัมพันธ์กับตำแหน่งงาน (Job) ตำแหน่ง (Position) “นักวิชาการพัสดุ” อยู่ภายใต้หน่วยงาน (Organizational Unit) “งานพัสดุ” มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งงาน (Job) “นักวิชาการพัสดุ” และถูกถือครองโดยบุคลากร (Employee) ที่ชื่อ “นาย สมชาย ปราบปราม”

3 - 3 - Deloitte Consulting Southeast Asia ข้อมูลที่สำคัญสำหรับข้อมูลหลักตำแหน่ง (Position) ข้อมูลทั่วไป (Basic data) -> ข้อมูลทั่วไปของตำแหน่ง ได้แก่ ชื่อย่อตำแหน่ง ชื่อตำแหน่ง ตำแหน่งงาน (Job) ของ ตำแหน่ง สถานะของตำแหน่ง (Staffing Status) สถานะการเป็นหัวหน้า (Head of own organizational unit) คำอธิบาย เพิ่มเติม (Description) ต่างๆ ข้อมูลการกำหนดทางบัญชี (Account assignment) -> ข้อมูลศูนย์ต้นทุนของตำแหน่ง ซึ่งจะเป็นศูนย์ต้นทุน เดียวกันกับศูนย์ต้นทุนของหน่วยงานที่ตำแหน่งสังกัดอยู่ ข้อมูลผลผลิตของตำแหน่ง (Cost Distribution) -> สำหรับบันทึกข้อมูลผลผลิต (Functional Area) ของตำแหน่ง ข้อมูลวงเงินที่ได้รับจัดสรร (Cost Planning) -> สำหรับบันทึกวงเงินที่ได้รับและวงเงินคงเหลือของตำแหน่ง 1 2 3 4 ข้อมูลแผนการทำงาน (Work Schedule) -> สำหรับบันทึกกลุ่มบุคลากร/กลุ่มย่อยบุคลากรของตำแหน่ง 5 ข้อมูลเพิ่มเติม (Authorities/Resource) -> สำหรับบันทึกข้อมูลหมวดลูกจ้าง/ประเภทพนักงาน/ประเภทข้าราชการ 6 1 23 45 6

4 - 4 - Deloitte Consulting Southeast Asia Tab Basic data ชื่อตำแหน่ง ชื่อย่อตำแหน่ง คำอธิบายเพิ่มเติม ZS01 ชื่อเต็มตำแหน่ง (ไทย) ZS02 ชื่อเต็มตำแหน่ง (อังกฤษ) ZS10 เลขประจำตำแหน่ง ชื่อตำแหน่งงาน(Job) ของตำแหน่ง แสดงชื่อบุคลากรที่ถือครองตำแหน่ง สถานะของตำแหน่ง สถานะการเป็นหัวหน้า

5 - 5 - Deloitte Consulting Southeast Asia Tab Account assignment ข้อมูลศูนย์ต้นทุน ขอบเขตงานบุคคล ขอบเขตย่อยงานบุคคล สัญลักษณ์ของการ ถ่ายทอด (Inherit)

6 - 6 - Deloitte Consulting Southeast Asia Tab Cost distribution ข้อมูลศูนย์ต้นทุน เขตการควบคุม (Controlling Area) 1000 มหาวิทยาลัยมหิดล เปอร์เซ็นต์ ต้องเท่ากับ 100 เสมอ ชื่อศูนย์ต้นทุน ข้อมูลผลผลิตของตำแหน่ง

7 - 7 - Deloitte Consulting Southeast Asia Tab Cost Planning 1.ได้รับ 2.คงเหลือ คลิกเลือกเสมอ เพื่อระบุจำนวนเงิน จำนวนเงิน

8 - 8 - Deloitte Consulting Southeast Asia Tab Work schedule กลุ่มย่อยบุคลากร กลุ่มบุคลากร

9 - 9 - Deloitte Consulting Southeast Asia Tab Authorities/Resource รหัสหมวดลูกจ้าง/ ประเภทพนักงาน/ ประเภทข้าราชการ

10 - 10 - Deloitte Consulting Southeast Asia การปรับปรุงตำแหน่ง (Position) : กรณีเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง (บุคลากรเงินงบประมาณ) ส่วนงานที่ขอเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง ของบุคลากรเงินงบประมาณ 1.ส่งเอกสารแบบฟอร์มขอเปลี่ยนชื่อ ตำแหน่ง กองทรัพยากรบุคคล – สำนักงานอธิการบดี 2. ปรับปรุงชื่อตำแหน่งในระบบ MU- HR

11 - 11 - Deloitte Consulting Southeast Asia การปรับปรุงตำแหน่ง (Position) : กรณีเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง (บุคลากรทุกประเภทที่จ้างจากเงินรายได้) หน่วยงานที่ขอเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง ของบุคลากรทุกประเภทที่จ้าง จากเงินรายได้ 1.ส่งเอกสารแบบฟอร์มขอเปลี่ยนชื่อ ตำแหน่ง งาน HR – ส่วนงาน 2. ปรับปรุงชื่อตำแหน่งในระบบ MU- HR

12 - 12 - Deloitte Consulting Southeast Asia การปรับปรุงตำแหน่ง (Position) : กรณีเพิ่มกรอบอัตราตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ส่วนงานที่ขอเพิ่มกรอบอัตรา ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 1.ส่งเอกสารแบบฟอร์มขอเพิ่มกรอบ อัตราตำแหน่งพนักงาน มหาวิทยาลัย กองแผนงาน – สำนักงานอธิการบดี 2. ปรับปรุงข้อมูลการเพิ่มกรอบอัตรา ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ใน ระบบ MU-HR

13 - 13 - Deloitte Consulting Southeast Asia การปรับปรุงตำแหน่ง (Position) : กรณีเพิ่มกรอบอัตราตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเงินงบฯ ส่วนงานที่ขอเพิ่มกรอบอัตรา ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเงินงบฯ 1.ส่งเอกสารแบบฟอร์มขอเพิ่มกรอบ อัตราตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเงิน งบประมาณ กองทรัพยากรบุคคล – สำนักงานอธิการบดี 2. ปรับปรุงข้อมูลการเพิ่มกรอบอัตรา ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเงิน งบประมาณ ในระบบ MU-HR

14 - 14 - Deloitte Consulting Southeast Asia การปรับปรุงตำแหน่ง (Position) : กรณีเพิ่มกรอบอัตราตำแหน่งอื่นๆที่จ้างจากเงินรายได้ หน่วยงานที่ขอเพิ่มกรอบอัตรา ตำแหน่งอื่นๆที่จ้างจากเงินรายได้ 1.ส่งเอกสารแบบฟอร์มขอเพิ่มกรอบ อัตราตำแหน่งอื่นๆที่จ้างจากเงิน รายได้ งาน HR – ส่วนงาน 2. ปรับปรุงข้อมูลการเพิ่มกรอบอัตรา ตำแหน่งอื่นๆที่จ้างจากเงินรายได้ ในระบบ MU-HR

15 - 15 - Deloitte Consulting Southeast Asia การปรับปรุงตำแหน่ง (Position) : กรณีตัดโอนตำแหน่ง (ข้ามส่วนงาน) ส่วนงานที่ขอตัดโอนตำแหน่ง (ข้ามส่วนงาน) 1.ส่งเอกสารแบบฟอร์มขอตัดโอน ตำแหน่ง (ข้ามส่วนงาน) กองทรัพยากรบุคคล – สำนักงานอธิการบดี 2. ปรับปรุงข้อมูลการตัดโอนตำแหน่ง (ข้ามส่วนงาน) ในระบบ MU-HR

16 - 16 - Deloitte Consulting Southeast Asia การปรับปรุงตำแหน่ง (Position) : กรณีตัดโอนตำแหน่ง (ภายในส่วนงาน) หน่วยงานที่ขอตัดโอนตำแหน่ง (ภายในส่วนงาน) 1.ส่งเอกสารแบบฟอร์มขอตัดโอน ตำแหน่ง (ภายในส่วนงาน) งาน HR – ส่วนงาน 2. ปรับปรุงข้อมูลการตัดโอนตำแหน่ง (ภายในส่วนงาน) ในระบบ MU- HR

17 - 17 - Deloitte Consulting Southeast Asia การปรับปรุงตำแหน่ง (Position) ระบุวันที่มีผลของข้อมูลก่อนเสมอ 1 1 คลิกเลือก 2 2

18 - 18 - Deloitte Consulting Southeast Asia การปรับปรุงตำแหน่ง (Position) (ต่อ) ปรับปรุงข้อมูลตามต้องการ


ดาวน์โหลด ppt - 1 - Deloitte Consulting Southeast Asia หัวข้อการอบรมระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร (Organizational Management) 1.ภาพรวมของระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google