งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมใน สถานศึกษา1(60) ผู้สอน อ.ไพรศิลป์ ปินทะนา สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมใน สถานศึกษา1(60) ผู้สอน อ.ไพรศิลป์ ปินทะนา สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมใน สถานศึกษา1(60) ผู้สอน อ.ไพรศิลป์ ปินทะนา สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2 เอกสารประกอบการสอน ER 3409 ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) การติดต่อผู้สอน อ.ไพรศิลป์ ปินทะนา อาคาร 29  ห้องพักอาจารย์ อาคาร 29 สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย ajau.cmru@hotmail.com www.er.cmru.ac.th  Email & MSN & facebook : ajau.cmru@hotmail.com HomePage : www.er.cmru.ac.th 086-192904X  โทรศัพท์ 086-192904X (ใช้ mail หรือ fb จะดีกว่า)

3 เอกสารประกอบการสอน ER 3409 ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) เนื้อหา หน่วยที่ 1สภาพทั่วไปของสถานศึกษา หน่วยที่ 2งานในหน้าที่ครูผู้สอน หน่วยที่ 3งานในหน้าที่ครูประจำชั้น หน่วยที่ 4งานบริหารสถานศึกษา หน่วยที่ 5งานบริการของสถานศึกษา หน่วยที่ 6สภาพชุมชนและความสัมพันธ์ ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน

4 เอกสารประกอบการสอน ER 3409 ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) หน่วยที่ 4 งานบริหารสถานศึกษา สาระสำคัญ การบริหารสถานศึกษาเป็นศาสตร์และ ศิลป์ที่ผู้บริหารจำเป็นต้องศึกษา ฝึกฝนอบรมและสามารถ นำไปใช้ได้จริง ความสามารถในการบริหารที่ดีมี ประสิทธิภาพจะช่วยให้องค์กรหรือสถานศึกษาดำรงอยู่ อย่างมีคุณค่าและมีการพัฒนายิ่งๆ ขึ้น

5 เอกสารประกอบการสอน ER 3409 ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) จุดประสงค์ 1.นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายของคำว่าการบริหารได้ถูกต้อง 2.นักศึกษาสามารถระบุประเภทของงานด้านการบริหารต่างๆ ใน สถานศึกษาได้ 3.นักศึกษาแสดงออกถึงความกระตือรือร้น สนใจ ติดตามซักถาม ขณะที่เรียนอย่างสม่ำเสมอ 4.นักศึกษาเข้าเรียนและทำกิจกรรมด้วยความตั้งใจต่อเนื่อง 5.นักศึกษาสามารถอภิปรายสภาพการบริหารสถานศึกษาได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 6.นักศึกษาทำแบบฝึกหัดได้อย่างถูกต้อง

6 เอกสารประกอบการสอน ER 3409 ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) เนื้อหา 1.ความหมายและความสำคัญของการบริหารสถานศึกษา 2.ปัจจัยและกระบวนการในการบริหารสถานศึกษา 3.โครงสร้างการบริหารสถานศึกษาโดยทั่วไป 4.การบริหารสถานศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน (School based Management) 5.หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษา 6.บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการปฏิรูปการเรียนรู้ 7.บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการประกันคุณภาพ การศึกษา 8.ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารสถานศึกษา

7 เอกสารประกอบการสอน ER 3409 ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) กิจกรรมการเรียนการสอน ให้แต่ละกลุ่มนำข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ มาอภิปราย วิพากษ์ วิจารณ์ ตาม หัวข้อเนื้อหา

8 เอกสารประกอบการสอน ER 3409 ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0)

9 เอกสารประกอบการสอน ER 3409 ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) มอบหมายงาน •เจอกันวันที่ 11 มกราคม 2555 •ส่งการค้นคว้าหน่วยที่ 4 การบริหารสถานศึกษา (ก่อนวันที่ 9 มค) ระดับขั้นพื้นฐาน กลุ่มละ 1 ข่าว(ไม่ซ้ำกัน) พร้อมการ วิเคราะห์ข่าว •หาข่าวการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานจากหนังสือพิมพ์ หรือหนังสือพิมพ์ online หรือ (กฤตภาค ข่าว)clipping กลุ่มละ 1 ข่าว(ไม่ซ้ำกัน) พร้อมการ วิเคราะห์ข่าวว่าเกี่ยวข้องกับหลักการ POSDCORB หรือ 4 M'S หรือ SBM อย่างไร --> present ในห้องเรียน

10 เอกสารประกอบการสอน ER 3409 ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) ผู้บริหารคือใคร? การบริหาร หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลป์ของ บุคคลตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป ร่วมมือกันดำเนิน กิจกรรมหรืองานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ร่วมกัน โดยอาศัยกระบวนการ และทรัพยากร ทางการบริหารเป็นปัจจัยอย่างประหยัด และให้ เกิดประโยชน์สูงสุด

11 เอกสารประกอบการสอน ER 3409 ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) POSDC O RB P – Planning หมายถึง การวางแผน O – Organizing หมายถึง การจัด องค์การ S – Staffing หมายถึง การจัดคนเข้า ทำงาน D – Directing หมายถึง การสั่งการ Co – Coordinating หมายถึง ความ ร่วมมือ R – Reporting หมายถึง การรายงาน B – Budgeting หมายถึง งบประมาณ

12 เอกสารประกอบการสอน ER 3409 ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) 4 M'S ปัจจัยสำคัญการบริหาร 4Ms 1.คน (Man) 2.เงิน (Money) 3.วัสดุสิ่งของ (Materials) 4.การจัดการ (Management)

13 เอกสารประกอบการสอน ER 3409 ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) 1. คน (Man) – บุคคลที่ผู้บริหารจะต้องเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา(ครู พนักงานราชการ ลูกจ้างนักการภารโรง)นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน รวมถึงบุคลากรจากหน่วยงานอื่น ดังนั้นในการทำงานร่วมกับบุคคลต่างๆ ผู้บริหารต้องมีทักษะในการทำงานร่วมกัน มีมนุษย์สัมพันธ์ มีสามารถในการ บริหารผู้ใต้บังคับบัญชา มีการบริหารบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงการให้ ขวัญกำลังใจในการทำงาน ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้จักการทำงานเป็นทีม 2 เงิน (Money) – ในเรื่องเงินซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งสำหรับการบริหารงาน ผู้บริหารจำเป็นต้องมีการจัดการ บริหารด้านการเงินให้ดี มีการแสวงหาทุนจากแหล่งต่างๆ ด้วยการหาภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษา เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินบริจาค รวมถึงเงินลงทุนต่างๆ ผู้บริหารจะต้องใช้หลักการบริหารทางการเงินที่มีอยู่ในการจัดได้ มี ระบบตรวจสอบ การถ่วงดุล การใช้จ่ายเงิน การทำบัญชีทำการเงิน ต้องกระทำให้รูปของคณะกรรมการ ต้องยึดหลักความ โปร่งใส่ ตรวจสอบได้ ไม่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์นอกระบบใดๆ 3. วัสดุสิ่งของ(Materials) – หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินต่างๆ ที่เป็นสมบัติของโรงเรียน ผู้บริหารต้องมีระบบ การจัดเก็บ การใช้ประโยชน์ การดูแล บำรุงรักษา ให้มีคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบ ดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน มี ระบบการจัดหา จัดสรร หรือได้มาซึ่งวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์ต่างๆ ด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามระเบียบของการทรวงการคลัง ด้วย 4. การจัดการ (Management) – การบริหารจัดการ เป็นส่วนสำคัญที่ผู้บริหารจำเป็นต้องมี และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม กับโรงเรียนที่ตนเองบริหารอยู่ให้ได้มากที่สุด การบริหารจัดการที่ดี จะทำให้เกิดผลดีต่อองค์กร ต่อผู้บริหาร ครู และ นักเรียน ที่สำคัญที่สุด โรงเรียนจะมีความเจริญก้าวหน้า

14 เอกสารประกอบการสอน ER 3409 ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) SBM การบริหารจัดการโดยมีสถานศึกษาเป็นฐาน “ School-based management ” ความเป็นมาของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล การปฏิรูปการศึกษามีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสามารถ และมีความสุข การดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลัง และมีประสิทธิภาพจำเป็นที่จะต้องมีการกระจายอำนาจ และให้ทุกฝ่ายการมีส่วนร่วม ซึ่ง สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และ เป็นไปตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งให้มีการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาของไทย มีเอกภาพเชิงนโยบาย และมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่ การศึกษา และสถานศึกษา ดังปรากฏในบทบัญญัติมาตรา 39 ที่ว่า “มาตรา ๓๙ กำหนดให้กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้ง ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและ สำนักงานเขตพื้นการศึกษาและสถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง” การกระจายอำนาจดังกล่าวจะทำให้สถานศึกษามีความคล่องตัว มีอิสระในการบริหาร จัดการเป็นไปตามหลักของการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based ๗ Management : SBM) ซึ่งจะเป็นการสร้างรากฐานและความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานและสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากแนวคิดดังกล่าวเพื่อให้สถานศึกษามีความคล่องตัว มีอิสระ และมีความเข้มแข็ง รัฐจึงให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล โดยได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ ในมาตรา ๓๕ ดังนี้ “มาตรา ๓๕ สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา ๓๔ (๒) เฉพาะที่เป็น โรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล เมื่อมีการยุบเลิกสถานศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ความเป็นนิติบุคคลสิ้นสุดลง” “มาตรา ๓๙ กำหนดให้กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้ง ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ และสำนักงานเขตพื้นการศึกษาและสถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง” การกระจายอำนาจดังกล่าวจะทำให้สถานศึกษามีความคล่องตัว มีอิสระในการบริหาร จัดการเป็นไปตามหลักของการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : SBM) ซึ่งจะเป็นการสร้างรากฐานและความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานและสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากแนวคิดดังกล่าวเพื่อให้สถานศึกษามีความคล่องตัว มีอิสระ และมีความเข้มแข็ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕

15 เอกสารประกอบการสอน ER 3409 ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) แนวทางส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล การบริหารจัดการของสถานศึกษาซึ่งมีหน้าที่ให้บริการการศึกษาแก่ประชาชนและเป็น สถานศึกษาของรัฐ จึงต้องนำหลักการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ซึ่งเรียก กันโดยทั่วไปว่า “ ธรรมาภิบาล ” มาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในฐานะที่เป็นนิติบุคคลด้วย หลักการดังกล่าว ได้แก่ ๑. หลักนิติธรรม ๒. หลักคุณธรรม ๓. หลักความโปร่งใส ๔. หลักการมีส่วนร่วม ๕. หลักความรับผิดชอบ ๖. หลักความคุ้มค่า หลักธรรมาภิบาลอาจบูรณราการเข้ากับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาซึ่งได้แก่ การดำเนินงานด้านวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไป และเป้าหมายใน การจัดการศึกษาคือทำให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข

16 เอกสารประกอบการสอน ER 3409 ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0)

17 เอกสารประกอบการสอน ER 3409 ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0)

18 เอกสารประกอบการสอน ER 3409 ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0)

19 เอกสารประกอบการสอน ER 3409 ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) สมิท และคนอื่นๆ (Smith and others, 1971, p.170) ให้ความเห็นถึงความสำคัญของ การบริหารงานวิชาการว่า การบริหารการศึกษาต้องรับผิดชอบ โดยพิจารณาถึงความ เหมาะสม กับการบริหารโรงเรียน ดังนี้ งานบริหารวิชาการ ร้อยละ 40 งานในหน้าที่ทั่วไป ร้อยละ 5 งานบริหารบุคลากรที่เป็นผู้สอนและ ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน ร้อยละ 20 งานบริหารการเงิน ร้อยละ 5 งานบริหารงานอาคารสถานที่ ร้อยละ 5 งานบริหารกิจกรรมนักเรียน ร้อยละ 20 งานบริหารด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ร้อยละ 5


ดาวน์โหลด ppt GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมใน สถานศึกษา1(60) ผู้สอน อ.ไพรศิลป์ ปินทะนา สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google