งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) ผู้สอน อ.ไพรศิลป์ ปินทะนา สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) ผู้สอน อ.ไพรศิลป์ ปินทะนา สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) ผู้สอน อ.ไพรศิลป์ ปินทะนา สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ER 3409 ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0)

2 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) ชิ้นงาน: ไม่ได้ทวง เพียงแต่ย้ำ เพราะกลัวจะลืม  แนะนำตัวพร้อมรูป ส่งทาง email (งานกลุ่ม)….(ส่งศุกร์ที่ 4 พ.ย.)  Mapping บทที่ 1 (งานกลุ่ม)........................(ส่งอังคารที่ 15 พ.ย.)  กรณีศึกษา การวิเคราะห์ขั้นตอนการวิจัยในชั้นเรียน (งานกลุ่ม).....................................................(กิจกรรมในห้องเรียน present)  รายงานการวิจัยทางการศึกษาคนละ 1 เรื่อง (งาน เดี่ยว)............................................................(ส่งอังคารที่ 8 พ.ย.) การวิเคราะห์กระบวนการวิจัย  ใบงานที่ 1 การวิเคราะห์กระบวนการวิจัย (งาน กลุ่ม)............................................................(ส่งอังคารที่ 22 พ.ย.) Sect 05 & 06

3 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) ชิ้นงาน: ไม่ได้ทวง เพียงแต่ย้ำ เพราะกลัวจะลืม  แนะนำตัวพร้อมรูป ส่งทาง email ………………….(ส่งพุธที่ 16 พ.ย.)  Mapping บทที่ 1 (งานกลุ่ม)........................(ส่งศุกร์ที่ 11 พ.ย.)  กรณีศึกษา การวิเคราะห์ขั้นตอนการวิจัยในชั้นเรียน (งานกลุ่ม).....................................................(กิจกรรมในห้องเรียน present)  รายงานการวิจัยทางการศึกษาคนละ 1 เรื่อง (งาน เดี่ยว)............................................................(ส่งศุกร์ที่ 11 พ.ย.) การวิเคราะห์กระบวนการวิจัย  ใบงานที่ 1 การวิเคราะห์กระบวนการวิจัย (งาน กลุ่ม)............................................................(ส่งศุกร์ที่ 25 พ.ย.) Sect 10

4 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) ajau.cmru@hotmail.com  เขียนชื่อสมาชิกกลุ่มลงในกระดาษ ชื่อ รหัส เบอร์โทร email  กำหนดชื่อหัวหน้ากลุ่ม  เขียนแนะนำตัวสมาชิกกลุ่มส่ง email  พร้อมรูป  เขียนจุดมุ่งหมายในการเรียนวิชานี้

5 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) กรณีศึกษาที่...........เรื่อง............................................................................. จากกรณีศึกษาที่ได้ศึกษาให้สรุปสาระสำคัญตามขั้นตอนการวิจัยในชั้น เรียน ดังนี้ §ขั้นตอนที่ 1 สำรวจและวิเคราะห์ปัญหา §ขั้นตอนที่ 2 วางแผนแก้ไขปัญหา / พัฒนา §ขั้นตอนที่ 3 พัฒนานวัตกรรม (สร้างและหาประสิทธิภาพ) §ขั้นตอนที่ 4 นำนวัตกรรมไปใช้ §ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการแก้ปัญหา/พัฒนา §ขั้นตอนที่ 6 นำผลการวิจัยไปใช้ / เผยแพร่ กิจกรรมฝึกปฏิบัติที่ 1 การวิเคราะห์ขั้นตอนการวิจัยในชั้นเรียน กิจกรรมฝึกปฏิบัติที่ 1 การวิเคราะห์ขั้นตอนการวิจัยในชั้นเรียน

6 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) ใบงานที่ 1 การวิเคราะห์กระบวนการวิจัย ที่ไม่ซ้ำกัน ให้นักศึกษาเลือกรายงานการวิจัยทางการศึกษาคนละ 1 เรื่อง ที่ไม่ซ้ำกัน แล้วพิจารณาเลือกกลุ่มละ 1 เรื่องแล้วศึกษา สรุป กระบวนการวิจัย ลักษณะที่ดี และข้อบกพร่องของงานวิจัย ลงในแบบที่กำหนดให้(ใบงานที่ 1) กำหนดส่ง:……………….. รูปแบบการส่ง:………email………… www.er.cmru.ac.th

7 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) บทที่ 2 ปัญหาเพื่อการวิจัย §ความหมาย §แหล่งที่มาของปัญหา §เกณฑ์ในการเลือกหัวข้อปัญหา §การตั้งชื่อปัญหาเพื่อการวิจัย §การนิยามปัญหา 1. ความเป็นมาและความสำคัญ ของปัญหา 2. จุดมุ่งหมาย 3. ขอบเขตของการวิจัย 4. ข้อตกลงเบื้องต้น 5. นิยามศัพท์

8 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) ความหมาย §ความหมายโดยทั่วไปของปัญหาก็คือ สิ่งที่ไม่เป็นไปตามปกติ ไม่เป็นไปตาม ความคาดหวัง หรือตามเกณฑ์ ภาวะไม่ปกติหรือภาวะที่ไม่พึงปรารถนา เป็น สภาพการที่ต้องถูกเปลี่ยนแปลงเป็นสถานการณ์ที่ต้องการพัฒนา เป็นข้อ ยุ่งยากที่ต้องการกำจัดให้หมดไป §สำหรับทางวิชาการนั้นถือว่าปัญหาคือสิ่งที่ยังไม่มีคำตอบ สิ่งที่ไม่สามารถ อธิบายได้ เป็นประเด็นข้อสงสัยข้อขัดแย้งหรือ ข้อคิดที่ทั้งไม่กระจ่างชัด เป็น สิ่งที่ต้องการคำอธิบายหรือคำตอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น §ปัญูหาเพื่อการวิจัยจึงเป็น ประเด็นสงสัย หรือเรื่องที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาหา คำตอบด้วยวิธีการที่เป็นระบบแบบแผนด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ ได้มาซึ่งความรู้และความจริงที่เชื่อถือได้ §ปัญหานับเป็นจุดเริ่มต้นของการวิจัย เพราะปัญหาจะเป็นตัวกำหนด จุดมุ่งหมายของการวิจัย และเป็นเครื่องชี้แนวทางในการทำวิจัยทุกขั้นตอน

9 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) แหล่งที่มาของปัญหา 1. คิดหรือกำหนดหัวข้อปัญหาด้วยตนเอง 1.1 ประสบการณ์ของตนเอง 1.2 การอ่าน 1.3 การเข้าร่วมประชุมสัมมนา ประชุมทางวิชาการ การฟังบรรยาย 1.4 การติดต่อ สนทนา ปรึกษาหารือ หรือการขอคำแนะนำจากอาจารย์ ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 1.5 การฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์

10 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) แหล่งที่มาของปัญหา 2. ให้ผู้อื่นกำหนดหัวข้อให้ ผู้วิจัยอาจได้หัวข้อปัญหาการวิจัยจากองค์กรหรือหน่วยงานที่ให้ทุน ส่งเสริมสนับสนุนหรืออุดหนุนการวิจัย ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดหัวข้อเรื่อง หรือกรอบอย่างกว้างๆ ให้องค์กรหรือหน่วยงานเหล่านี้อาจมีเช่น หน่วยงานของราชการ สถาบันการศึกษา มูลนิธิ สมาคม บริษัทเอกชน นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงานก็อาจแนะนำหรือกำหนดหัวข้อการ วิจัยให้แก่ผู้วิจัยได้

11 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) เกณฑ์ในการเลือกหัวข้อปัญหา 1. เกณฑ์เกี่ยวกับตัวผู้วิจัย 2. เกณฑ์เกี่ยวกับตัวเรื่องที่วิจัย 3. เกณฑ์เกี่ยวกับสภาพที่เอื้อต่อการวิจัย

12 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) เกณฑ์ในการเลือกหัวข้อปัญหา 1. เกณฑ์เกี่ยวกับตัวผู้วิจัย 1.1 คนสนใจและต้องการรู้อย่างแท้จริงซึ่งเป็นความสนใจ ที่มาจากภายในตัวผู้วิจัยเอง 1.2 สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และความถนัดของผู้วิจัย 1.3 เหมาะกับทุนทรัพย์และเวลาของผู้วิจัย

13 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) เกณฑ์ในการเลือกหัวข้อปัญหา 2. เกณฑ์เกี่ยวกับตัวเรื่องที่วิจัย 2.1 น่าสนใจ มีความสำคัญ มีคุณค่า และมีประโยชน์ ทั้งต่อตัวผู้วิจัยเอง ต่อ สังคม และต่อศาสตร์นั้นๆ 2.2 เป็นเรื่องใหม่ซึ่งไม่ซ้ำซ้อนกับงานวิจัยของผู้อื่น เป็นเรื่องที่แสดงความริเริ่ม สร้างสรรค์ หรือความคิดที่เป็นของตนเองของผู้วิจัย 2.3 ทันสมัย คือเป็นเรื่องที่กำลังอยู่ในความสนใจของคนในวงการนั้นๆ หรือคน ในสังคมทั่วไป 2.4 ทำแล้วให้ผลคุ้มค่า ทั้งในแง่ของเงินทุน เวลา เเรงงาน ตลอดจนผลที่ได้รับ

14 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) เกณฑ์ในการเลือกหัวข้อปัญหา 2.5 หาข้อยุติได้หรือสามารถลงสรุปได้ซึ่งไม่ใช่ปัญหาที่เป็นข้อโต้แย้งถกเถียงไม่รู้จบ หรือปัญหาโลกแตก หรือปัญหาที่หาข้อยุติไม่ได้ (Controversial Subject ) 2.6 เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขโดยเร็วเพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น 2.7 มีความพอเหมาะพอดี คือไม่กว้างหรือแคบเกินไป คือกว้างครอบจักรวาลอย่างไร้ ขอบเขตหรือครอบคลุมประเด็นใหญ่ๆหลายประเด็น หรือแคบเกินไปจนไม่มี ประโยชน์หรือมีประโยชน์น้อยไม่คุ้มกับเวลา แรงงาน และทุนทรัพย์ที่เสียไป 2.8 ไม่เป็นอันตรายคือผู้วิจัยเองและต่อผู้อื่นในระหว่างทำการวิจัย และหลังการวิจัย

15 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) เกณฑ์ในการเลือกหัวข้อปัญหา 3. เกณฑ์เกี่ยวกับสภาพที่เอื้อต่อการวิจัย 3.1 มีข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานในการศึกษาอ้างอิงและสนับสนุน อย่างเพียงพอ 3.2 มีแหล่งสำหรับค้นคว้า เช่น ห้องสมุด หรือบริการสืบค้นด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ 3.3 มีเครื่องมือ หรือสามารถสร้างเครื่องมือเพื่อการเก็บรวบรวม ข้อมูลได้

16 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) เกณฑ์ในการเลือกหัวข้อปัญหา 3.4 มีผู้ให้ความสนับสนุนหรือให้ทุนอุดหนุนในการวิจัย ซึ่งผู้ให้อาจ เป็นหน่วยงานราชการ สถาบัน องค์กร บริษัท สมาคม มูลนิธิต่างๆ เป็นต้น 3.5 สามารถขอความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการวิจัยได้ เช่นขอ ความร่วมมือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้บังคับบัญชา อาจารย์ที่ปรึกษา เป็น ต้น

17 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) การตั้งชื่อปัญหาเพื่อการวิจัย 1. ควรตั้งชื่อให้ตรงกับประเด็นปัญหาที่ต้องการศึกษา คือเมื่ออ่านหัวข้อหรือ ชื่อเรื่องแล้วสามารถทราบได้ทันทีว่า ผู้วิจัยจะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอะไร 2. ควรตั้งชื่อเรื่องให้ชัดเจนโดยใช้ภาษาที่กะทัดรัด เข้าใจง่าย ใช้คำ เฉพาะเจาะจงหรือสื่อความหมายเฉพาะเรื่อง มีความสละสลวยได้ใจความ สมบูรณ์ 3. ควรหลีกเลี่ยงการตั้งชื่อเรื่องที่ยาวเกินไป เพราะจะทำให้สาระสำคัญอ่อน ความสำคัญลงได้ โดยปกติความยาวประมาณสองบรรทัดก็นับว่าเพียงพอ แล้ว

18 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) การตั้งชื่อปัญหาเพื่อการวิจัย 4. ควรหลีกเลี่ยงการตั้งชื่อที่สั้นเกินไป เช่น เพียงสองสามคำ เพราะ จะทำให้กว้าง คลุมเครือ และไม่ทราบว่าผู้วิจัยต้องการศึกษา สาระสำคัญใดในเรื่องนั้น 5. ควรตั้งชื่อเรื่องรวมองค์ประกอบสำคัญๆ ไว้ เช่น ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ วิธีดำเนินการกับกลุ่มตัวอย่าง เป้าหมาย ของการศึกษา เป็นต้น

19 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) การนิยามปัญหา การนิยามปัญหา หมายถึง การอธิบายเกี่ยวกับปัญหาที่จะทำการ วิจัยให้เป็นที่เข้าใจอย่างชัดเจน และเป็นการกำหนดขอบเขต ปัญหาที่จะวิจัยให้อยู่ในวงจำกัด “การนิยามปัญหาเป็นสิ่งสำคัญและเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย มาก เพราะจะช่วยให้ผู้วิจัยมองเห็นภาพรวมขอสิ่งที่จะวิจัย ตลอดจน ทราบถึงแนวทางและวิธีดำเนินการที่จะใช้ในการวิจัยโดยตลอด ทั้งยังช่วย ให้ผู้วิจัยสามารถประมาณค่าใช้จ่ายและเวลา และช่วยในการวางแผน เตรียมการใช้ล่วงหน้าได้”

20 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) 1. ความเป็นมาและความสำคัญ ของปัญหา 2. จุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์ 3. ขอบเขตของการวิจัย 4. ข้อตกลงเบื้องต้น 5. นิยามศัพท์ การนิยามปัญหา

21 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) 1. ความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหา หลังจากที่ระบุชื่อเรื่องหรือหัวข้อปัญหาที่จะทำการวิจัยแล้ว ผู้วิจัยจะเขียน บทนำที่เกี่ยวกับความเป็นมา หรือภูมิหลังของปัญหานั้น โดยเขียนในเชิง วิเคราะห์ปัญหาเพื่อชี้ให้ผู้อ่านได้เข้าใจอย่างชัดเจนว่า ปัญหาคืออะไร เกิดขึ้นและเป็นมาอย่างไร มีสภาพหรือสถานการณ์เป็นอย่างไร มีความเข้มข้นรุนแรงหรือการแผ่กระจายของปัญหาครอบคลุมไป กว้างไกลมากน้อยเพียงใด สาเหตุของปัญหาคืออะไรหรือสาเหตุของปัญหาที่อาจเป็นไปได้คือ อะไร

22 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) 1. ความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหา ผู้วิจัยอาจอ้างอิงทฤษฏี กฎเกณฑ์ หลักการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้ ผู้อ่านเข้าใจถึงรากฐานของปัญหาดีขึ้น หรืออาจสอดแทรก ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หรือข้อคิดของผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมลงไปได้ เพื่อเป็นการเพิ่มน้ำหนักให้กับความสมบูรณ์ของเรื่องที่วิจัย และ ช่วยกระตุ้นความสนใจและความคิดของผู้อ่านให้มองเห็นภาพ ปัญหาได้ดีขึ้นหรือ นอกจากผู้วิจัยจะระบุถึงที่มาและสภาพของ ปัญหาแล้ว ยังต้องอธิบายถึงสาเหตุหรือเเรงจูงใจทีทำให้ผู้วิจัย สนใจและตัดสินใจศึกษาวิจัยเรื่องนั้น ๆ ด้วย

23 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) 1. ความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหา สำหรับความสำคัญของปัญหานั้นผู้วิจัยจะเขียนบรรยายถึง ความสำคัญของปัญหา รวมทั้งประโยชน์และคุณค่าของการวิจัยว่า มีอะไรบ้าง ทั้งในแง่ของความรู้ที่จะได้รับและในการนำผลของการ วิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆต่อไป ทั้งนี้เพื่อเน้นไห้ผู้อ่าน มองเห็นความสำคัญของการทำวิจัยเรื่องนั้นชัดเจนยิ่งขึ้น การ เขียนความสำคัญและประโยชนที่คาดว่าจะได้รับนี้ ผู้วิจัยไม่ควร เขียนให้เกินความเป็นจริง แต่ควรเขียนให้สอดคล้องกับ จุดมุ่งหมายของการวิจัย

24 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) 2. จุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์ เป็นการระบุอย่างชัดเจนว่าผู้วิจัยมุ่งศึกษา ค้นคว้าอะไร มุ่งหาคำตอบอะไรต่อปัญหาที่ วิจัย เป็นการนำเอาปัญหาที่วิจัยมาแยกแยะ ออกเป็นประเด็นย่อยๆ เพื่อให้ผู้วิจัยมองเห็น แนวทางในการทำวิจัยต่อไป

25 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) 2.1 เขียนระบุอย่างชัดเจนว่าต้องการศึกษาอะไร สิ่งใด หรือใคร เป็นการบอกให้ทราบ ถึงตัวแปร กลุ่มตัวอย่าง และลักษณะของการศึกษาโดยครอบคลุมทุกประเภทที่ ต้องการศึกษา 2.2 เขียนจุดมุ่งหมายทุกข้อให้สัมพันธ์ สอดคล้องและอยู่ภายใต้หัวข้อปัญหาที่วิจัย 2.3 ใช้ภาษาที่กะทัดรัด ชัดเจน เข้าใจง่ายแลพยายามหลีกเลียงการใช้คำซ้ำซ้อน 2.4 เขียนเพื่อเป็นแนวทางในการหาคำตอบ อาจจะเขียนในรูปของประโยคคำถามหรือ ประโยคบอกเล่าก็ได้แล้วแต่ความถนัดของผู้วิจัย เขียนในเป็นจุดมุ่งหมายทั่วไปหรือ เขียนเป็นจุดมุ่งหมายเฉพาะแยกเป็นรายข้อ หรือเขียนทั้งสองแบบก็ได้ 2. จุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์

26 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) 2.5 ไม่เขียนจุดมุ่งหมายกว้างเกินไป เพราะจะทำให้คลุมเครือและยากแก่การหา คำตอบหากจุดมุ่งหมายนั้นเกี่ยวข้องกับตัวแปรหลายอย่างก็ควรเขียนแยกเป็นราย ข้อย่อย 2.6 ไม่ควรเขียนจุดมุ่งหมายแคบเกินไปหรือแยกเป็นข้อย่อยๆ หลายข้อเกินไปเพราะ จะทำให้ไม่น่าสนใจ และอาจทำให้การวิจัยลดความสำคัญลงไป 2.7 เขียนเรียงตามลำดับความสำคัญของจุดมุ่งหมาย โดยเขียนจุดมุ่งหมายหลักก่อน แล้วตามด้วยจุดมุ่งหมายรองๆ ลงไป 2.8 ไม่ควรตั้งจุดมุ่งหมายมากข้อเกินไป จำนวนข้อของจุดมุ่งหมายนั้นไม่มีการกำหนด ที่แน่นอนตายตัว แต่การวิจัยโดยทั่วไปจุดมุ่งหมาย 2 - 5 ข้อก็นับเป็นการเพียงพอ 2. จุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์

27 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) 3.ขอบเขตของการวิจัย §ขอบเขตของการวิจัย เป็นการจำกัดหรือระบุขอบเขตว่าจะศึกษาปัญหา ในแง่มุมใดและศึกษาแค่ไหน ผู้วิจัยไม่สามารถทำการวิจัยให้ครบถ้วนวน ทุกแง่ทุกมุมได้ จึงต้องวางกรอบไว้โดยให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการ วิจัย §การกำหนดขอบเขตจึงเป็นการตีกรอบความคิดของผู้วิจัยและผู้อ่านให้ อยู่วงจำกัด โดยปกติการจำกัดขอบเขตมักเป็นเรื่องของตัวแปร ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง เช่นตัวเเปรคืออะไร จะศึกษาเฉพาะแง่มุมใดของตัวแปร นั้น ประชากรที่ศึกษาคือใคร กลุ่มตัวอย่างคือใคร จำนวนเท่าใด ได้มา อย่างไร เป็นต้น

28 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) 3.ขอบเขตของการวิจัย §การกำหนดขอบเขตของการวิจัยเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัยในการ ดำเนินการวิจัย การแปลผล และการนำผลการวิจัยไปใช้ นอกจากตัวแปร ประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยมักต้อง กำหนดขอบเขตแล้ว ผู้วิจัยอาจกำหนดขอบเขตของเวลา และ สถานที่ด้วยก็ได้ เพื่อช่วยให้มองเห็นแนวทางในการทำวิจัยชัดเจน ขึ้น

29 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) 4. ข้อตกลง เบื้องต้น §เป็นข้อความ ที่อธิบายถึง สถานการณ์ เงื่อนไข หรือความจริง พื้นฐานบางอย่างที่ผู้วิจัยต้องการทำความตกลงกับผู้อ่านให้ ยอมรับโดยไม่ต้องมีการพิสูจน์หรือทดสอบ โดยปกติจะเป็น ข้อตกลงที่มีเหตุผลรองรับ หรือมีประจักษ์พยานยืนยัน พอสมควร เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจงานวิจัยนั้นอย่าง ไม่มีข้อขัดแย้ง ใดๆ และให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้วิจัยและผู้อ่าน เพื่อ ป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง ข้อตกลงเบื้องต้นคือ เป็นกติกาของการยอมรับด้วยเหตุผล

30 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) 4. ข้อตกลง เบื้องต้น §การเขียนข้อตกลงเบื้องต้น อาจเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับทฤษฎี พื้นฐาน หลักการ หรือแนวคิดที่นำมาใช้อ้างอิงหรือเป็นหลักใน การวิจัย เกี่ยวกับตัวแปร กลุ่มตัวอย่าง วิธีวิจัย การวัด การจัด กระทำข้อมูล การแปลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น §ข้อควรระวังในการกำหนดข้อตกลงเบื้องต้นก็คือ อย่าถือเอา ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการวิจัยมาเป็นข้อตกลงเพราะจะ ทำให้การวิจัยนั้นขาดคุณค่าและความน่าเชื่อถือลงไป

31 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) 5. นิยามศัพท์ §นิยามศัพท์ เป็น การให้นิยามหรือคำจำกัดความ ให้ คำอธิบาย ให้ความหมายแก่คำบางคำที่ใช้ในการวิจัย อย่างเฉพาะเจาะจงลงไปในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ วิจัยนั้นเพื่อสื่อความหมายและช่วยให้เกิดความเข้าใจ ที่ตรงกันระหว่างผู้วิจัยและผู้อ่าน

32 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) 5. นิยามศัพท์ สิ่งที่ควรนิยามในการวิจัยมี เช่น ตัวแปรกลุ่มตัวอย่าง คำที่ใช้ในการวิจัย คำย่อ คำสั้นๆ ที่มีความหมายกว้าง คำศัพท์ที่มีความหมายเฉพาะที่ผู้อ่านไม่ทราบมาก่อน คำศัพท์เทคนิค คำที่มีลักษณะเป็นนามธรรมที่มีความหมายไม่ชัดเจนและเข้าใจยาก คำใดที่คิดว่าเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปอยู่แล้วไม่ควรนิยาม แต่ควรนิยามเฉพาะคำที่เห็นว่าจำเป็นเท่านั้น

33 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) การนิยามมี 2 เเบบ 5.1 การนิยามทั่วไป เป็นการนิยาม ความหมายของคำศัพท์ตามปกติ อาจนิยามตามที่ระบุไว้ใน พจนานุกรม ปทานุกรม สารานุกรม ตำรา หรือที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้นิยาม ไว้ ถ้าผู้วิจัยมีความรู้ความ เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นอาจนิยามด้วย ตนเองก็ได้

34 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) การนิยามมี 2 เเบบ 5.2 การนิยามปฏิบัติการ (Operational Definition) เป็นการ อธิบายความหมายของคำที่มีลักษณะเฉพาะที่ใช้จริงในการวิจัย แต่ละเรื่องเท่านั้น ไม้ใช่คำจำกัดความแบบทั่วไปหรือ คำจำกัด ความตามพจนานุกรม เป็นนิยามทีสามารถเอาผลมาปฏิบัติได้ จริง เป็นนิยามที่นอกจากจะให้ความหมายของคำศัพท์นั้น ๆ แล้ว ยังอธิบายว่าพฤติกรรมหรือตัวแปรที่ต้องการศึกษานั้นจะ วัดหรือสังเกตได้ด้วยอะไร และอย่างไร

35 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) การนิยามปัญหา

36 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) 1.ชื่อปัญหาการวิจัย (ควรตั้งชื่อให้กะทัดรัด ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ให้ ความหมายที่ชัดเจนว่าจะทำอะไรกับใครที่ไหนโดยมุ่งหาคำตอบ อะไร) ผลการใช้..............................................................เพื่อ............................................................................ เรื่อง....................................................................ของนักเรียนชั้น.............................. ปีการศึกษา 2554 โรง เรียน.............................................................. อำเภอ............................จังหวัด................................. ผลการใช้ชุดฝึกเพื่อสอนซ่อมเสริมเรื่องพลังงานแสงและระบบ สุริยะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

37 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) การพัฒนา.......................................................... ของนักเรียนชั้น.....................ปีการศึกษา 2554 โรงเรียน................................................................ อำเภอ..........................จังหวัด....................................... หรือ ผลการใช้..............................................................เพื่อ พัฒนา................................................เรื่อง.............................................................ของนักเรียน ชั้น.............................. ปีการศึกษา 2554 โรงเรียน.............................................................. อำเภอ............................จังหวัด.................................

38 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0)

39

40

41

42


ดาวน์โหลด ppt เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) ผู้สอน อ.ไพรศิลป์ ปินทะนา สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google