งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอน หลักสูตรปริญญาโท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอน หลักสูตรปริญญาโท"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลเกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอน หลักสูตรปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (ภาคปกติ) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (ภาคนอกเวลาราชการ) หลักสูตรปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (ภาคปกติ) วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (ภาคพิเศษ) โครงสร้างหลักสูตร เรียน 4 ภาคการศึกษา มีทั้งหมด 34 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต วิชาเลือก 12 หน่วยกิตและวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต เรียน 8 ภาคการศึกษา มีทั้งหมด 72 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต วิชา เลือก 12 หน่วยกิตและวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

2 ทุนการศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
ทุนการศึกษา มี 2 ประเภท ทุนประเภทที่ 1 ทุนค่าเล่าเรียน และทุนค่าใช้จ่ายประจำเดือน (สำหรับผู้ที่ได้ที่ 1 ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี ทุกภาควิชา ในประเทศไทย และต้องได้เกรด 3.25 ขึ้นไป) ทุนประเภทที่ 2 ทุนค่าเล่าเรียน และมีทุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนบางส่วนให้ (สำหรับผู้ที่ได้รับทุนจะต้องได้เกรด ขึ้นไป)

3 ข้อมูลเรื่องกลุ่มวิจัย
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับการสนับสนุนให้มีการทำวิจัยโดยมีสาขาวิจัย 10 สาขา ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมชีวเคมี วิศวกรรมวัสดุ และวิศวกรรมควบคุม โดยมีจำนวนกลุ่มวิจัยมากที่สุดในประเทศไทย ได้แก่ 1. Biochemical Engineering 2. Catalysis and Catalytic Reaction 3. Control and Systems Engineering 4. Environmental Chemical Engineering & Safety 5. Hazardous Reaction Engineering 6. Life Cycle Engineering 7. Polymer Engineering 8. Particle Technology 9. Process Systems Engineering 10. Separation Technology

4 ข้อมูลเรื่องการเรียนการสอน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีอาจารย์จากต่างประเทศที่มีชื่อเสียงมาสอนวิชาบังคับระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 วิชา 1. วิชา ADV CHE KINETICS Prof. Peter Silveston, University of Waterloo, Canada. 2. วิชา ADV CHE THERMO Jaime Wisniak Benjamin H .Swig Chair in Chemical Engineering, Ben-Gurion University of the Negev, Israel. 3. วิชา ADV MATH FOR CHE Prof. Hector Budman, University of Waterloo, Canada. 4. วิชา ADV TRANS PHENOM Prof. Michael Williams-Former UC Berkley professor and now with University of Alberta.


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอน หลักสูตรปริญญาโท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google