งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลเกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอน หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาโท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลเกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอน หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาโท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลเกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอน หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (ภาคปกติ) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (ภาคปกติ) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (ภาคนอกเวลาราชการ) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (ภาคนอกเวลาราชการ) หลักสูตรปริญญาเอก หลักสูตรปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (ภาคปกติ) วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (ภาคปกติ) วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (ภาคพิเศษ) วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (ภาคพิเศษ) โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท เรียน 4 ภาคการศึกษา มีทั้งหมด 34 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต วิชาเลือก 12 หน่วยกิตและวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต หลักสูตรปริญญาเอก เรียน 8 ภาคการศึกษา มีทั้งหมด 72 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต วิชา เลือก 12 หน่วยกิตและวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

2 ทุนการศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ทุนการศึกษา มี 2 ประเภท ทุนการศึกษา มี 2 ประเภท ทุนประเภทที่ 1 ทุนค่าเล่าเรียน และทุนค่าใช้จ่ายประจำเดือน ทุนประเภทที่ 1 ทุนค่าเล่าเรียน และทุนค่าใช้จ่ายประจำเดือน (สำหรับผู้ที่ได้ที่ 1 ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี ทุกภาควิชา (สำหรับผู้ที่ได้ที่ 1 ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี ทุกภาควิชา ในประเทศไทย และต้องได้เกรด 3.25 ขึ้นไป) ในประเทศไทย และต้องได้เกรด 3.25 ขึ้นไป) ทุนประเภทที่ 2 ทุนค่าเล่าเรียน และมีทุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนบางส่วนให้ ทุนประเภทที่ 2 ทุนค่าเล่าเรียน และมีทุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนบางส่วนให้ (สำหรับผู้ที่ได้รับทุนจะต้องได้เกรด 3.25 ขึ้นไป) (สำหรับผู้ที่ได้รับทุนจะต้องได้เกรด 3.25 ขึ้นไป)

3 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับการสนับสนุนให้มีการทำวิจัยโดยมีสาขา วิจัย 10 สาขา ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมชีวเคมี วิศวกรรมวัสดุ และวิศวกรรมควบคุม โดยมีจำนวนกลุ่มวิจัยมากที่สุดใน ประเทศไทย ได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับการสนับสนุนให้มีการทำวิจัยโดยมีสาขา วิจัย 10 สาขา ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมชีวเคมี วิศวกรรมวัสดุ และวิศวกรรมควบคุม โดยมีจำนวนกลุ่มวิจัยมากที่สุดใน ประเทศไทย ได้แก่ ข้อมูลเรื่องกลุ่มวิจัย 1. Biochemical Engineering 2. Catalysis and Catalytic Reaction 3.Control and Systems Engineering 4.Environmental Chemical Engineering & Safety 5.Hazardous Reaction Engineering 6.Life Cycle Engineering 7.Polymer Engineering 8.Particle Technology 9.Process Systems Engineering 10.Separation Technology

4 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีอาจารย์ จากต่างประเทศที่มีชื่อเสียงมาสอนวิชาบังคับระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 วิชา 1. วิชา ADV CHE KINETICS Prof. Peter Silveston, University of Waterloo, Canada. 1. วิชา ADV CHE KINETICS Prof. Peter Silveston, University of Waterloo, Canada. 2. วิชา ADV CHE THERMO Jaime Wisniak Benjamin H.Swig 2. วิชา ADV CHE THERMO Jaime Wisniak Benjamin H.Swig Chair in Chemical Engineering, Ben-Gurion University of the Negev, Israel. 3. วิชา ADV MATH FOR CHE Prof. Hector Budman, University of Waterloo, Canada. 3. วิชา ADV MATH FOR CHE Prof. Hector Budman, University of Waterloo, Canada. 4. วิชา ADV TRANS PHENOM Prof. Michael Williams-Former UC Berkley professor and now with University of Alberta. 4. วิชา ADV TRANS PHENOM Prof. Michael Williams-Former UC Berkley professor and now with University of Alberta. ข้อมูลเรื่องการเรียนการสอน


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลเกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอน หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาโท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google