งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 ทักษะกระบวนการ และโครงงานทางวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 ทักษะกระบวนการ และโครงงานทางวิทยาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 ทักษะกระบวนการ และโครงงานทางวิทยาศาสตร์ 1. ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดจากการคิดและการปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์จนเกิดความชำนาญ และความคล่องแคล่วในการใช้เพื่อแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็น 13 ทักษะ ดังนี้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็น 13 ทักษะ ดังนี้ 1. ทักษะการสังเกต 2. ทักษะการวัด 3. ทักษะการจำแนกประเภท 4. ทักษะการลงความเห็น 5. ทักษะการพยากรณ์

3 6. ทักษะการจัดกระทำข้อมูลและการสื่อความหมาย 8. ทักษะการคำนวณ
6. ทักษะการจัดกระทำข้อมูลและการสื่อความหมาย 7. ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสฯ 8. ทักษะการคำนวณ 9. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 10. ทักษะการทดลอง ทักษะการชี้บ่งและกำหนดตัวแปร 12. ทักษะตีความหมายและลงข้อสรุป 13. ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ

4 2. ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ขั้นพื้นฐาน
2. ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ขั้นพื้นฐาน 2.1 ทักษะการสังเกต 2.2 ทักษะการวัด -หน่วยวัดทางวิทยาศาสตร์ หน่วยมูลฐาน (Basic SI units) หน่วยเสริม (Supplementary units)

5 2.2.3. หน่วยอนุพันธ์ (Derived units) 2.2.4. คำอุปสรรค (Prefixes)
2.3 ทักษะการจำแนกประเภท 2.4 ทักษะการลงความเห็น 2.5 ทักษะการพยากรณ์ 2.6 ทักษะการสื่อความหมายและจัดกระทำกับข้อมูล 2.7 ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา 2.8 ทักษะการคำนวณ ( Using Number )

6 3. ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ขั้นสูง
3. ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ขั้นสูง 3.1 ทักษะการตั้งสมมติฐาน สมมติฐาน คือ การเดาที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และมักจะถูกตั้งขึ้นก่อนที่จะมีการดำเนินการทดลอง สมมติฐานที่ตั้งขึ้นบอกให้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องการรวบรวม

7 3.2 ทักษะการทดลอง 3.3 ทักษะการชี้บ่งและกำหนดตัวแปร ตัวแปร (Variables) คือ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้หรือสิ่งที่แตกต่างไปจากที่เป็นอยู่เดิมเมื่ออยู่ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้

8 ถ้าผู้ทำการทดลองเปลี่ยนแปลงตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งอย่างตั้งใจ ตัวแปรที่ถูกเปลี่ยนไปนี้เรียกว่า ตัวแปรต้น หรือตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม คือ ตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงตัวแปรต้น หรือตัวแปรอิสระ

9 4. โครงงานวิทยาศาสตร์ หมายถึง วิธีการอย่างหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผู้เรียนป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

10 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
โครงงานวิทยาศาสตร์ ความรู้ ทักษะกระบวนการ เจตคติ การนำไปใช้ การทำงานร่วมกัน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมความสามารถพิเศษ

11 ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์
แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 1.โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสำรวจ ( Survey Science project ) 2.โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ( Experimental Science project ) 3.โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ( Invention Science project )

12 แบบฝึกหัด ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีกี่กระบวนการ อะไรบ้าง
สมมติฐานคืออะไร ตัวแปรต้นคืออะไร ตัวแปรตามคืออะไร โครงงานวิทยาศาสตร์คืออะไร โครงงานวิทยาศาสตร์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง จงบอกประโยชน์ของการทำโครงงานวิทยาศาสตร์มา 5 ข้อ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หมายถึงอะไร


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 ทักษะกระบวนการ และโครงงานทางวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google