งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 ทักษะกระบวนการ และ โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 1. ทักษะกระบวนการ วิทยาศาสตร์ หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดจากการคิดและ การปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์จน เกิดความชำนาญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 ทักษะกระบวนการ และ โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 1. ทักษะกระบวนการ วิทยาศาสตร์ หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดจากการคิดและ การปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์จน เกิดความชำนาญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 ทักษะกระบวนการ และ โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 1. ทักษะกระบวนการ วิทยาศาสตร์ หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดจากการคิดและ การปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์จน เกิดความชำนาญ และความ คล่องแคล่วในการใช้เพื่อแสวงหา ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

2 ทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็น 13 ทักษะ ดังนี้ 1. ทักษะการสังเกต 2. ทักษะการวัด 3. ทักษะการจำแนกประเภท 4. ทักษะการลงความเห็น 5. ทักษะการพยากรณ์

3 6. ทักษะการจัดกระทำข้อมูล และการสื่อความหมาย 7. ทักษะการหาความสัมพันธ์ ระหว่างสเปสกับสเปสฯ 8. ทักษะการคำนวณ 9. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 10. ทักษะการทดลอง 11. ทักษะการชี้บ่งและ กำหนดตัวแปร 12. ทักษะตีความหมายและลง ข้อสรุป 13. ทักษะการกำหนดนิยาม เชิงปฏิบัติการ

4 2. ทักษะกระบวนการ วิทยาศาสตร์ ขั้นพื้นฐาน 2.1 ทักษะการสังเกต 2.2 ทักษะการวัด - หน่วยวัดทาง วิทยาศาสตร์ 2.2.1. หน่วยมูลฐาน (Basic SI units) 2.2.2 หน่วยเสริม (Supplementary units)

5 2.2.3. หน่วยอนุพันธ์ (Derived units) 2.2.4. คำอุปสรรค (Prefixes) 2.3 ทักษะการจำแนก ประเภท 2.4 ทักษะการลงความเห็น 2.5 ทักษะการพยากรณ์ 2.6 ทักษะการสื่อความหมาย และจัดกระทำกับข้อมูล 2.7 ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปส กับสเปสและสเปสกับเวลา 2.8 ทักษะการคำนวณ ( Using Number )

6 3. ทักษะกระบวนการ วิทยาศาสตร์ ขั้นสูง 3.1 ทักษะการตั้งสมมติฐาน สมมติฐาน คือ การเดาที่ เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร และมักจะถูก ตั้งขึ้นก่อนที่จะมีการดำเนินการ ทดลอง สมมติฐานที่ตั้งขึ้นบอก ให้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลที่ ต้องการรวบรวม

7 3.2 ทักษะการทดลอง 3.3 ทักษะการชี้บ่งและ กำหนดตัวแปร ตัวแปร (Variables) คือ สิ่ง ที่เปลี่ยนแปลงได้หรือสิ่งที่ แตกต่างไปจากที่เป็นอยู่เดิมเมื่อ อยู่ในสถานการณ์ใด สถานการณ์หนึ่ง จงพิจารณา ข้อความต่อไปนี้

8 ถ้าผู้ทำการทดลองเปลี่ยนแปลงตัว แปรใดตัวแปรหนึ่งอย่างตั้งใจ ตัว แปรที่ถูกเปลี่ยนไปนี้เรียกว่า ตัว แปรต้น หรือตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม คือ ตัวแปรที่ เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากการ เปลี่ยนแปลงตัวแปรต้น หรือตัวแปร อิสระ

9 4. โครงงานวิทยาศาสตร์ หมายถึง วิธีการอย่างหนึ่งใน กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี โดยผู้เรียนป็นผู้ลงมือปฏิบัติ กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

10 โครงงาน วิทยาศาสตร์ ความรู้ ทักษะกระบวนการ เจตคติ การนำไปใช้ การทำงานร่วมกัน ความคิ ดริเริ่ม สร้างสร รค์ การใช้ เวลาว่าง ให้เป็น ประโยชน์ ส่งเสริม ความสามารถ พิเศษ

11 ประเภทของโครงงาน วิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 1. โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสำรวจ ( Survey Science project ) 2. โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ( Experimental Science project ) 3. โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ( Invention Science project )

12 แบบฝึกหัด 1. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีกี่ กระบวนการ อะไรบ้าง 2. สมมติฐานคืออะไร 3. ตัวแปรต้นคืออะไร 4. ตัวแปรตามคืออะไร 5. โครงงานวิทยาศาสตร์คืออะไร 6. โครงงานวิทยาศาสตร์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง 7. จงบอกประโยชน์ของการทำโครงงาน วิทยาศาสตร์มา 5 ข้อ 8. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หมายถึง อะไร


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 ทักษะกระบวนการ และ โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 1. ทักษะกระบวนการ วิทยาศาสตร์ หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดจากการคิดและ การปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์จน เกิดความชำนาญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google