งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Assessment and evaluation in e-learning

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Assessment and evaluation in e-learning"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Assessment and evaluation in e-learning

2 Assessment and evaluation in e-learning
การประเมินผลย่อย (Formative assessment) สามารถประเมินเป็นระยะได้ตลอดในระหว่างกระบวนการเรียนด้วยอีเลิรน์นิ่ง การประเมินผลรวม (Summative assessment) เป็นการประเมินช่วงท้ายของกระบวนการเรียนด้วยอีเลิรน์นิ่ง Assessment and evaluation Assessment (การประเมิน) and evaluation (การประเมินผล) จำเป็นต้องประเมินเรื่อยๆเพื่อปรับปรุง

3 Assessment and evaluation in e-learning
การเน้นเกรดมากไปทำให้เด็กไม่สนใจที่จะเรียนรู้ จะสนใจแต่ผลสอบ Evaluation เป็นส่วนหนึ่งของ assessment เพื่อประเมินความรู้ของผู้เรียน ซึ่งจะไปคิดเป็นคะแนนได้ อาจมีหลายครั้งในแต่ละหลักสูตร

4 Assessment and evaluation in e-learning
ผลสะท้อนกลับของผู้สอน ผลสะท้อนกลับที่ดีควรเป็นไปกฎเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้แล้ว ควรให้ข้อสังเกตเชิงวินิจฉัย : บอกผู้เรียนถึงสิ่งที่ได้ทำสำเร็จแล้ว สิ่งที่ต้องทำให้สำเร็จ และสิ่งที่ต้องทำเพื่อที่จะพัฒนา กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการไตร่ตรองในสิ่งที่ได้เรียนไป ควรเป็นในเชิงบวก ควรเป็นไปในทางสร้างแรงจูงใจ

5 Assessment and evaluation in e-learning
ผลสะท้อนกลับของผู้เรียน ถามผู้เรียนถึงสิ่งที่ชอบมากที่สุดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการเรียน ถามผู้เรียนถึงสิ่งที่ชอบน้อยที่สุดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการเรียน ถามผู้เรียนถึงสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว และคิดว่าดีที่สุด ถามผู้เรียนถึงสิ่งที่รู้สึกว่ายาก หรือรู้สึกว่าไม่สนุก

6 Assessment and evaluation in e-learning
ตัวอย่างคำถามในการประเมินของอีเลิรน์นิ่ง รู้สึกอย่างไรกับสภาพแวดล้อมในการเรียน การมีส่วนร่วม : นักเรียนมีการถามกันเองหรือไม่ ความอิสระ : นักเรียนมีอิสระในการออกแบบโครงงานเองหรือไม่ การมีความหมาย : นักเรียนรู้สึกถึงประโยชน์ของสิ่งที่ได้เรียนที่มีต่อตัวเองหรือไม่ มีนักเรียนคนไหนคุยกันบ้างในห้องสนทนา นักเรียนคุยกันเรื่องอะไร สิ่งที่นักเรียนคุยกับเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนหรือไม่ สิ่งที่นักเรียนคุยกันนำไปสู่ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณหรือไม่ มีนักเรียนมากกว่าสามคนเป็นผู้นำกลุ่มหรือไม่

7 Assessment and evaluation in e-learning
การสำรวจ(survey) และการทดสอบ (test) แบบสำรวจเพื่อวัดทัศนคติ ส่วนแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ งานกลุ่ม คิดคำถามเพื่อวัดทัศนคติ จำนวน 6 ข้อ และคำถามเพื่อวัดความรู้จำนวน 6 ข้อสำหรับโครงงานแต่ละกลุ่ม ตัวอย่างคำถามในเกมเมมมอธ คำถามวัดความรู้ : อัตราการเกิด และอัตรการตาย จากเกมที่ 1 และเกมที่ 2 คือเท่าไร คำถามวัดทัศนคติ : นักเรียนชอบอะไรมากที่สุดในเกมเมมมอธที่จำลองผลของการล่าของมนุษย์ที่มีส่วนทำให้ประชากรแมมมอธลดลง ทัศนคคิจำเป็นที่ต้องรู้ต่อการเรียนแบบไหน พฤติกรรมนิยม (Behaviorism)  ปัญญานิยม  (Cognitivism) การสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยปัญญา (Constructivism) ยกตัวอย่างงานวิจัยที่ผู้หญิงรู้สึกไม่อยากเป็นวิศวกร ทั้งที่ผลการเรียนดี ครูต้องหาวิธีส่งเสริมให้เด็กผู้หญิงรู้สึกมั่นในว่าสามารถเป็นวิศวกรได้ เพราะคูรบางทีไม่ให้เด็กหญิงทำงานที่เกี่ยวกับวิศวกร ให้ไปจดรายงานแทน คำถาม … แบบสำรวจเป็น assessment หรือ evaluation


ดาวน์โหลด ppt Assessment and evaluation in e-learning

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google