งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

• การประเมินผลย่อย (Formative assessment) • สามารถประเมินเป็นระยะได้ตลอดในระหว่าง กระบวนการเรียนด้วยอีเลิรน์นิ่ง • การประเมินผลรวม (Summative assessment)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "• การประเมินผลย่อย (Formative assessment) • สามารถประเมินเป็นระยะได้ตลอดในระหว่าง กระบวนการเรียนด้วยอีเลิรน์นิ่ง • การประเมินผลรวม (Summative assessment)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 • การประเมินผลย่อย (Formative assessment) • สามารถประเมินเป็นระยะได้ตลอดในระหว่าง กระบวนการเรียนด้วยอีเลิรน์นิ่ง • การประเมินผลรวม (Summative assessment) • เป็นการประเมินช่วงท้ายของกระบวนการเรียนด้วยอี เลิรน์นิ่ง • Assessment and evaluation

3 Assessment Evaluation

4 • ผลสะท้อนกลับของผู้สอน • ผลสะท้อนกลับที่ดีควรเป็นไปกฎเกณฑ์ที่ได้กำหนด ไว้แล้ว • ควรให้ข้อสังเกตเชิงวินิจฉัย : บอกผู้เรียนถึงสิ่งที่ได้ ทำสำเร็จแล้ว สิ่งที่ต้องทำให้สำเร็จ และสิ่งที่ต้องทำ เพื่อที่จะพัฒนา • กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการไตร่ตรองในสิ่งที่ได้เรียนไป • ควรเป็นในเชิงบวก • ควรเป็นไปในทางสร้างแรงจูงใจ

5 • ผลสะท้อนกลับของผู้เรียน • ถามผู้เรียนถึงสิ่งที่ชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมในการเรียน • ถามผู้เรียนถึงสิ่งที่ชอบน้อยที่สุดเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมในการเรียน • ถามผู้เรียนถึงสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว และคิดว่าดีที่สุด • ถามผู้เรียนถึงสิ่งที่รู้สึกว่ายาก หรือรู้สึกว่าไม่สนุก

6 • ตัวอย่างคำถามในการประเมินของอีเลิรน์นิ่ง • รู้สึกอย่างไรกับสภาพแวดล้อมในการเรียน • การมีส่วนร่วม : นักเรียนมีการถามกันเองหรือไม่ • ความอิสระ : นักเรียนมีอิสระในการออกแบบ โครงงานเองหรือไม่ • การมีความหมาย : นักเรียนรู้สึกถึงประโยชน์ของสิ่ง ที่ได้เรียนที่มีต่อตัวเองหรือไม่ • มีนักเรียนคนไหนคุยกันบ้างในห้องสนทนา นักเรียน คุยกันเรื่องอะไร สิ่งที่นักเรียนคุยกับเกี่ยวกับเนื้อหาที่ เรียนหรือไม่ สิ่งที่นักเรียนคุยกันนำไปสู่ทักษะการคิด อย่างมีวิจารณญาณหรือไม่ มีนักเรียนมากกว่าสามคน เป็นผู้นำกลุ่มหรือไม่

7 • การสำรวจ (survey) และการทดสอบ (test) • แบบสำรวจเพื่อวัดทัศนคติ ส่วนแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ • งานกลุ่ม • คิดคำถามเพื่อวัดทัศนคติ จำนวน 6 ข้อ และคำถามเพื่อ วัดความรู้จำนวน 6 ข้อสำหรับโครงงานแต่ละกลุ่ม • ตัวอย่างคำถามในเกมเมมมอธ • คำถามวัดความรู้ : อัตราการเกิด และอัตรการตาย จาก เกมที่ 1 และเกมที่ 2 คือเท่าไร • คำถามวัดทัศนคติ : นักเรียนชอบอะไรมากที่สุดในเกม เมมมอธที่จำลองผลของการล่าของมนุษย์ที่มีส่วนทำให้ ประชากรแมมมอธลดลง


ดาวน์โหลด ppt • การประเมินผลย่อย (Formative assessment) • สามารถประเมินเป็นระยะได้ตลอดในระหว่าง กระบวนการเรียนด้วยอีเลิรน์นิ่ง • การประเมินผลรวม (Summative assessment)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google