งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน ชื่อหน่วยการเรียนรู้ หน่วยของชีวิตและ ชีวิตพืช ชื่อครูผู้สอน ครูนันตพร วดีศิริศักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน ชื่อหน่วยการเรียนรู้ หน่วยของชีวิตและ ชีวิตพืช ชื่อครูผู้สอน ครูนันตพร วดีศิริศักดิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน ชื่อหน่วยการเรียนรู้ หน่วยของชีวิตและ ชีวิตพืช ชื่อครูผู้สอน ครูนันตพร วดีศิริศักดิ์

2 อธิบายแนวคิดการจัดทำโครงงานใน ประเด็นต่อไปนี้ วัตถุประสงค์ - เพื่ออธิบายส่วนประกอบของพืชได้ - สามารถจำแนกประเภทของพืชดอก - อธิบายและจำแนกส่วนประกอบของ พืชดอก

3 แนวคิดโครงงาน (GRASP) เป้าหมาย - นักเรียนจำแนกประเภทของพืชดอก และ สามารถบอกชื่อพืชดอกพันธุ์พื้นเมืองได้ บทบาท - สามารถจำแนกประเภทของพืชดอกได้ และ ทราบชื่อพืชดอกในท้องถิ่น เป็นการแทรกการ อนุรักษ์พืชดอกในท้องถิ่นได้ด้วย บุคคลที่เกี่ยวข้อง - นักเรียน - ครู - กลุ่มสาระอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษาไทย สังคม ศึกษา ภาษาอังกฤษ - ชุมชน

4 ชุดกิจกรรม - ใบความรู้ - ใบงาน - แบบบันทึกกิจกรรม - รูบิก ผลงาน - รูปภาพพืชดอกแต่ละประเภท - บอร์ดนิทรรศการ - แผ่นพับ - รูปเล่ม

5 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ คำถามสร้างพลังคิด นักเรียนมีวิธีอนุรักษ์พืชท้องถิ่นได้อย่างไร คำถามประจำหน่วย เราสามารถจำแนกประเภทของพืชได้อย่างไร คำถามประจำบท ส่วนประกอบของดอกสมบูรณ์เพศมีอะไรบ้าง และ ส่วนประกอบของดอกไม่สมบูรณ์เพศมีอะไรบ้าง

6 กระบวนการประเมิน เครื่องมือ - รายการตรวจสอบสำหรับทักษะ การคิด วิธีการ - ใช้เครื่องมือนี้ประเมินเมื่อนักเรียนได้ลงมือทำ กิจกรรมและได้นำเสนอแนวคิด เพื่อได้เห็นทักษะ การคิดในด้านต่างๆจะทราบว่านักเรียนมีทักษะแค่ ไหน เราควรเพิ่มเติมส่วนใด

7 บทสรุปของโครงงาน - เป็นโครงงานเชิงสำรวจ - สามารถนำความรู้ที่เรียนมา มาประยุกต์ใช้และ บูรณาการเข้ากับชุมชนได้ - ทราบชื่อพืชดอกในท้องถิ่นและกระตุ้นการอนุ รกษ์พืชดอกที่มีในท้องถิ่น


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน ชื่อหน่วยการเรียนรู้ หน่วยของชีวิตและ ชีวิตพืช ชื่อครูผู้สอน ครูนันตพร วดีศิริศักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google