งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช ชื่อครูผู้สอน ครูนันตพร วดีศิริศักดิ์

2 อธิบายแนวคิดการจัดทำโครงงานในประเด็นต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ - เพื่ออธิบายส่วนประกอบของพืชได้ - สามารถจำแนกประเภทของพืชดอก - อธิบายและจำแนกส่วนประกอบของพืชดอก

3 แนวคิดโครงงาน (GRASP)
เป้าหมาย - นักเรียนจำแนกประเภทของพืชดอก และสามารถบอกชื่อพืชดอกพันธุ์พื้นเมืองได้ บทบาท - สามารถจำแนกประเภทของพืชดอกได้ และทราบชื่อพืชดอกในท้องถิ่น เป็นการแทรกการอนุรักษ์พืชดอกในท้องถิ่นได้ด้วย บุคคลที่เกี่ยวข้อง นักเรียน ครู กลุ่มสาระอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ชุมชน

4 ชุดกิจกรรม ใบความรู้ ใบงาน แบบบันทึกกิจกรรม รูบิก ผลงาน รูปภาพพืชดอกแต่ละประเภท บอร์ดนิทรรศการ แผ่นพับ รูปเล่ม

5 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด นักเรียนมีวิธีอนุรักษ์พืชท้องถิ่นได้อย่างไร คำถามประจำหน่วย เราสามารถจำแนกประเภทของพืชได้อย่างไร คำถามประจำบท ส่วนประกอบของดอกสมบูรณ์เพศมีอะไรบ้าง และ ส่วนประกอบของดอกไม่สมบูรณ์เพศมีอะไรบ้าง

6 กระบวนการประเมิน เครื่องมือ วิธีการ
-รายการตรวจสอบสำหรับทักษะการคิด วิธีการ - ใช้เครื่องมือนี้ประเมินเมื่อนักเรียนได้ลงมือทำกิจกรรมและได้นำเสนอแนวคิด เพื่อได้เห็นทักษะการคิดในด้านต่างๆจะทราบว่านักเรียนมีทักษะแค่ไหน เราควรเพิ่มเติมส่วนใด

7 บทสรุปของโครงงาน เป็นโครงงานเชิงสำรวจ
สามารถนำความรู้ที่เรียนมา มาประยุกต์ใช้และบูรณาการเข้ากับชุมชนได้ ทราบชื่อพืชดอกในท้องถิ่นและกระตุ้นการอนุรกษ์พืชดอกที่มีในท้องถิ่น


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google