งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ สะท้อนธรรมชาติวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบการจัดการเรียนรู้ สะท้อนธรรมชาติวิทยาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ สะท้อนธรรมชาติวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.สิรินภา กิจเกื้อกูล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2 คำถามทบทวน ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ คือ อะไร
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 8 ประเด็น (สำหรับการอบรมครั้งนี้) มีอะไรบ้าง ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือไม่ อย่างไร โปรดยกตัวอย่าง

3 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้มาจากการศึกษาปรากฏการณ์ธรรมชาติ ซึ่งต้องอาศัยหลักฐาน ข้อมูล ผ่านการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากมีหลักฐานหรือข้อมูลใหม่มาสนับสนุน

4 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
กฎและทฤษฎีเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกัน กฎจะบอกถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีแบบแผนที่แน่นอน ณ สภาวะใด ๆ แต่ทฤษฎีจะอธิบายที่มาหรือเหตุผลของการเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาตินั้นๆ ...

5 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
4. การศึกษาหาความรู้วิทยาศาสตร์มีหลากหลายวิธี 5. ...การสังเกตจะให้ข้อมูลที่เป็นหลักฐานในการ ลงข้อสรุป ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มากมายอาศัยการลงข้อสรุปจากหลักฐานที่ได้โดยการสังเกต เช่น การศึกษาเกี่ยวกับอะตอม เป็นต้น 6. การทำงานทางวิทยาศาสตร์ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการควบคู่กับการคิดวิเคราะห์

6 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
7. วิทยาศาสตร์คือกิจกรรม...จากประสบการณ์ การฝึกฝน ความเชื่อ ความรู้สึกนึกคิดของคน เช่น ศีลธรรม ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ การตีความ...ดังนั้นในการทำงานวิทยาศาสตร์ จึงต้องมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินความถูกต้อง... 8. วิทยาศาสตร์คือกิจกรรมการทำงานของมนุษย์ซึ่งทำภายใต้สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งจะส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน

7 สิรินภา กิจเกื้อกูล

8 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สิ่งมีชีวิตกับ กระบวนการดำรงชีวิต 6. กระบวนการ เปลี่ยนแปลงของโลก ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ดาราศาสตร์และ อวกาศ สารและสมบัติของสาร ธรรมชาติของ วิทยาศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน และเทคโนโลยี สิรินภา กิจเกื้อกูล

9 ตัวชี้วัด ว 1.1 ป.1/1

10 ตัวชี้วัด ว 8.1 ป.1/2

11 เราจะจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ได้อย่างไร

12 วิธีสอนแบบบูรณาการ NoS
กิจกรรม วิธีสอนแบบบูรณาการ NoS บูรณาการกับการทดลองหรือปฏิบัติการ เช่น ใช้กรณีศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ ที่ได้ค้นพบความรู้วิทยาศาสตร์ในอดีต แล้วนำมาทำการทดลองซ้ำ (rediscovery) เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้ วิธีทดลอง และกระบวนการค้นพบ

13 วิธีสอนแบบบูรณาการ NoS
กิจกรรม วิธีสอนแบบบูรณาการ NoS 2. บูรณาการกับการบรรยายเนื้อหา ใบงาน การบ้าน แบบฝึกหัด เอกสาร เช่น ใช้การเล่าเรื่อง (narrative/story telling) ประวัติวิทยาศาสตร์ (history of science) หรือ บทบาทสมมติ

14 วิธีสอนแบบบูรณาการ NoS
กิจกรรม วิธีสอนแบบบูรณาการ NoS 3. บูรณาการกับการแสดงพฤติกรรมการสอน ที่บ่งบอกถึงการมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่นักเรียน เช่น อภิปรายเกี่ยวกับ NoS หลังการบรรยาย สาธิตการทดลอง ทำการทดลอง โครงงาน หรือบทบาทสมมติ และให้นักเรียนอภิปรายสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ NoS

15 กิจกรรม 1 กิจกรรม จับคู่เลือกตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
วิเคราะห์เลือกประเด็นของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการระหว่างตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เตรียมนำเสนอ และสะท้อนผล

16 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ตัวอย่าง ตัวชี้วัด ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ กิจกรรม ว 1.1 ป.1/1 เปรียบเทียบความแตกต่าง... ว 8.1 ป.1/2 วางแผนการสังเกต... 4. การศึกษาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีหลากหลายวิธี 5.สังเกตและลงข้อสรุป ? 16

17 กิจกรรม 2 กิจกรรม นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เตรียมมา แลกกับคู่ของตนเอง
วิเคราะห์หาประเด็นของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ที่อาจแทรกอยู่ในเนื้อหา หรือ กิจกรรม หากไม่พบ ให้ช่วยกันสอดแทรกธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ลงไป ปรับปรุงแผนของตน พร้อมเตรียมนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบการจัดการเรียนรู้ สะท้อนธรรมชาติวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google