งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบการจัดการ เรียนรู้ สะท้อนธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ ผศ. ดร. สิรินภา กิจเกื้อกูล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบการจัดการ เรียนรู้ สะท้อนธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ ผศ. ดร. สิรินภา กิจเกื้อกูล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบการจัดการ เรียนรู้ สะท้อนธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ ผศ. ดร. สิรินภา กิจเกื้อกูล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2 คำถามทบทวน ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ คือ อะไร ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 8 ประเด็น ( สำหรับการอบรมครั้งนี้ ) มี อะไรบ้าง ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือไม่ อย่างไร โปรดยกตัวอย่าง

3 ธรรมชาติของ วิทยาศาสตร์ 1. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ได้มาจากการศึกษา ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ซึ่ง ต้องอาศัยหลักฐาน ข้อมูล ผ่านการคิดวิเคราะห์อย่าง เป็นเหตุเป็นผล 2. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากมีหลักฐานหรือข้อมูล ใหม่มาสนับสนุน

4 3. กฎและทฤษฎีเป็นความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ที่ แตกต่างกัน กฎจะบอกถึง ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างมีแบบแผนที่แน่นอน ณ สภาวะใด ๆ แต่ทฤษฎี จะอธิบายที่มาหรือเหตุผล ของการเกิดปรากฏการณ์ ธรรมชาตินั้นๆ... ธรรมชาติของ วิทยาศาสตร์

5 4. การศึกษาหาความรู้วิทยาศาสตร์มี หลากหลายวิธี 5.... การสังเกตจะให้ข้อมูลที่เป็น หลักฐานในการ ลงข้อสรุป ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มากมาย อาศัยการลงข้อสรุปจากหลักฐาน ที่ได้โดยการสังเกต เช่น การศึกษาเกี่ยวกับอะตอม เป็นต้น 6. การทำงานทางวิทยาศาสตร์ต้อง อาศัยความคิดสร้างสรรค์และ จินตนาการควบคู่กับการคิด วิเคราะห์ ธรรมชาติของ วิทยาศาสตร์

6 7. วิทยาศาสตร์คือกิจกรรม... จาก ประสบการณ์ การฝึกฝน ความ เชื่อ ความรู้สึกนึกคิดของคน เช่น ศีลธรรม ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ การตีความ... ดังนั้นใน การทำงานวิทยาศาสตร์ จึงต้องมี กระบวนการตรวจสอบและประเมิน ความถูกต้อง... 8. วิทยาศาสตร์คือกิจกรรมการ ทำงานของมนุษย์ซึ่งทำภายใต้ สภาพแวดล้อมทางสังคมและ วัฒนธรรม ซึ่งจะส่งผลกระทบซึ่ง กันและกัน ธรรมชาติของ วิทยาศาสตร์

7 7 สิรินภา กิจเกื้อกูล

8 1. สิ่งมีชีวิตกับ กระบวนการ ดำรงชีวิต 2. ชีวิตกับ สิ่งแวดล้อม 3. สารและสมบัติ ของสาร 4. แรงและการ เคลื่อนที่ 5. พลังงาน 6. กระบวนการ เปลี่ยนแปลง ของโลก 7. ดาราศาสตร์ และอวกาศ 8. ธรรมชาติ ของ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี 8 สิรินภา กิจเกื้อกูล สาระและมาตรฐาน การเรียนรู้

9 ตัวชี้วัด ว 1.1 ป.1/1

10 ตัวชี้วัด ว 8.1 ป.1/2

11 เราจะจัดการเรียนรู้แบบ บูรณาการธรรมชาติ ของวิทยาศาสตร์ได้ อย่างไร

12 กิจกรรม 1. บูรณาการกับการทดลองหรือ ปฏิบัติการ เช่น ใช้กรณีศึกษา ของนักวิทยาศาสตร์ ที่ได้ค้นพบ ความรู้วิทยาศาสตร์ในอดีต แล้ว นำมาทำการทดลองซ้ำ (rediscovery) เพื่อให้ได้เนื้อหา ความรู้ วิธีทดลอง และ กระบวนการค้นพบ วิธีสอนแบบบูรณาการ NoS

13 กิจกรรม 2. บูรณาการกับการบรรยายเนื้อหา ใบงาน การบ้าน แบบฝึกหัด เอกสาร เช่น ใช้การเล่าเรื่อง (narrative/story telling) ประวัติ วิทยาศาสตร์ (history of science) หรือ บทบาทสมมติ วิธีสอนแบบบูรณาการ NoS

14 กิจกรรม 3. บูรณาการกับการแสดงพฤติกรรม การสอน ที่บ่งบอกถึงการมีความ เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับธรรมชาติ ของวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นตัวอย่าง แก่นักเรียน เช่น อภิปรายเกี่ยวกับ NoS หลังการบรรยาย สาธิตการ ทดลอง ทำการทดลอง โครงงาน หรือบทบาทสมมติ และให้นักเรียน อภิปรายสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ NoS วิธีสอนแบบบูรณาการ NoS

15 กิจกรรม 1. จับคู่เลือกตัวชี้วัดและสาระการ เรียนรู้แกนกลาง 2. วิเคราะห์เลือกประเด็นของ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ที่ สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการ เรียนรู้แกนกลาง 3. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ บูรณาการระหว่างตัวชี้วัด สาระ การเรียนรู้แกนกลาง และ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 4. เตรียมนำเสนอ และสะท้อนผล กิจกรรม 1

16 16 ตัวชี้วัดธรรมชาติ ของ วิทยาศาสต ร์ กิจกรรม ว 1.1 ป.1/1 เปรียบเทียบ ความ แตกต่าง... ว 8.1 ป.1/2 วางแผนการ สังเกต... 4. การศึกษา หาความรู้ ทาง วิทยาศาส ตร์มี หลากหลา ยวิธี 5.สังเกตและ ลงข้อสรุป ? ตัวอย่าง

17 กิจกรรม 1. นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ เตรียมมา แลกกับคู่ของตนเอง 2. วิเคราะห์หาประเด็นของ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ที่ อาจแทรกอยู่ใน เนื้อหา หรือ กิจกรรม หากไม่พบ ให้ช่วยกัน สอดแทรกธรรมชาติของ วิทยาศาสตร์ลงไป 3. ปรับปรุงแผนของตน พร้อมเตรียม นำเสนอ กิจกรรม 2


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบการจัดการ เรียนรู้ สะท้อนธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ ผศ. ดร. สิรินภา กิจเกื้อกูล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google