งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

24/06/571 ของ ภาค เอก ชน 2 1. 24/06/572 ของ ภาค เอก ชน 4 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "24/06/571 ของ ภาค เอก ชน 2 1. 24/06/572 ของ ภาค เอก ชน 4 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 24/06/571 ของ ภาค เอก ชน 2 1

2 24/06/572 ของ ภาค เอก ชน 4 3

3 24/06/573 ภาคเอกช น อปท./ รัฐวิสาหกิจ การยื่นขอ กู้

4 4 สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สสภ. 1 – 16 ดำเนินการดังนี้ - ประเมินผลเบื้องต้นก่อนเริ่มต้น โครงการ ติดตามผลการดำเนินโครงการรายไตร มาส 6 เดือน หรือตาม ความเหมาะสม ติดตามผลการดำเนินโครงการ ประจำปี ประเมินผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุด โครงการ ติดตามประเมินผลภายหลังโครงการ สิ้นสุด 1 ปี การติดตามประเมินผล โครงการ

5 24/06/575 สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0- 2265-6591-94 โทรสาร 0-2265-6594 หรือ 0-2265-6588 ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://envfund.onep.go.th การติดต่อขอรับการ สนับสนุน การติดต่อขอรับการ สนับสนุน สำนักงานกองทุน สิ่งแวดล้อม

6 6 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ( ชลบุรี ) โทร. 0-3828-2381, 3 ต่อ 16 www.reo13.go.th


ดาวน์โหลด ppt 24/06/571 ของ ภาค เอก ชน 2 1. 24/06/572 ของ ภาค เอก ชน 4 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google