งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนที่ 1 การแต่งตั้งคณะทำงานด้าน การจัดการพลังงาน ( การตรวจสอบ ) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนที่ 1 การแต่งตั้งคณะทำงานด้าน การจัดการพลังงาน ( การตรวจสอบ ) 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนที่ 1 การแต่งตั้งคณะทำงานด้าน การจัดการพลังงาน ( การตรวจสอบ ) 1

2 ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานภาพการจัด การพลังงานเบื้องต้น ( การตรวจสอบ ) 2

3 ขั้นตอนที่ 3 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ( การตรวจสอบ ) 3

4 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการ อนุรักษ์พลังงาน ( การตรวจสอบ ) 4

5 ขั้นตอนที่ 5 การกำหนดเป้าหมายและแผน อนุรักษ์พลังงาน ( การตรวจสอบ ) 5

6 6 ขั้นตอนที่ 6 การดำเนินการตามแผน การตรวจสอบ และ วิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์ พลังงาน ขั้นตอนที่ 6 การดำเนินการตามแผน การตรวจสอบ และ วิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์ พลังงาน ( การตรวจสอบ )

7 ขั้นตอนที่ 7 การตรวจติดตามและประเมิน การจัดการพลังงาน ( การตรวจสอบ ) 7

8 ขั้นตอนที่ 8 การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของ การจัดการพลังงาน ( การตรวจสอบ ) 8

9 สรุปเกณฑ์ตรวจสอบระบบการจัด การพลังงาน เริ่มต้น เกณฑ์ ตรวจสอบ ต่างๆ ผ่านการ รับรอง Major ไม่สอดคล้อง ประเภท ร้ายแรง Minor ไม่สอดคล้อง ประเภทไม่ ร้ายแรง ไม่ผ่าน การ รับรอง ผ่านการรับรอง แต่ต้องแก้ไข ในปีต่อไป ป 24 (3) ( ก ) ป 24 (2) สอดค ล้อง ป 24 (3) ( ข ) ส่งรายงาน ให้แก่ พพ. 9


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนที่ 1 การแต่งตั้งคณะทำงานด้าน การจัดการพลังงาน ( การตรวจสอบ ) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google