งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล ในการจัดการเมืองสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Partnership for Democratic Local.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล ในการจัดการเมืองสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Partnership for Democratic Local."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล ในการจัดการเมืองสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Partnership for Democratic Local Governance in Southeast-Asia) DELGOSEA สนับสนุนโดย สหภาพยุโรป (European Union) ดำเนินการโดย Konrad Adenauer Stiftung (KAS) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI)

2 รายละเอียดโครงการ  ผู้สนับสนุน : สหภาพยุโรป (European Union) ภายใต้โปรแกรม Non-State Actors (NSA) and Local Authorities in Development Actions in Partner Countries  ระยะเวลาโครงการ : 30 เดือน เริ่มมีนาคม 2553 – สิงหาคม 2555  พื้นที่ดำเนินโครงการ : ฟิลิปปินส์ ไทย อินโดนีเซีย กัมพูชา และเวียดนาม  กลุ่มเป้าหมาย : สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้บริหารท้องถิ่น, ข้าราชการส่วนท้องถิ่น, ผู้แทนภาคประชาสังคม, นักวิชาการ, สื่อมวลชน, และผู้แทนจากหน่วยงานระดับประเทศ

3 โครงสร้างของโครงการ - หน่วยงานร่วมดำเนินการ คณะกรรมการกำกับโครงการ (Steering Committee) (ผู้อำนวยการโครงการของ KAS และผู้อำนวยการโครงการของแต่ละประเทศ) เวียดนาม (UCLG-ASPAC/ ACVN) ไทย (TEI+MLT) ฟิลิปปินส์ (LOGODEF) กัมพูชา (UCLG-ASPAC/ NLC/S) อินโดนีเซีย (UCLG-ASPAC) สำนักงานโครงการ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

4 วัตถุประสงค์โครงการ  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อปท. และสมาคมสันนิบาตเทศบาลในการ จัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม  เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ ตัวอย่างการพัฒนาเมืองที่ดี ของ อปท. ทั้งในและต่างประเทศ  เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนระหว่างหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ อปท. องค์กรพัฒนาเอกชน สมาคมสันนิบาตเทศบาล และสถาบันการศึกษา โดยมีเป้าหมายหลัก คือ เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ ในเมืองนั้น โดยส่งเสริมการพัฒนาเมืองโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนใน การบริหารจัดการบ้านเมือง

5 ประเด็นของตัวอย่างที่ดี (Best Practices) 1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและตัดสินใจ 2) การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 3) การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม 4) การจัดการการเงินการคลัง และการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกระตุ้น เศรษฐกิจของเมือง

6 6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  มี “ตัวอย่างที่ดี” ในการจัดการและพัฒนาเมืองใน 4 ประเด็น ใน 5 ประเทศ  บุคลากรของสมาคมอปท. ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อเป็นหน่วยงาน สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเมืองตามหลักธรรมาภิบาลแก่ อปท.  มีการเผยแพร่และขยายผล “ตัวอย่างที่ดี” ในระดับภูมิภาคเอเซียตะวันนอ เฉียงใต้  เกิดเครือข่าย อปท. และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเมือง ทั้งใน ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ  หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีตาม หลักธรรมาภิบาลใน 4 ประเด็นแก่ อปท. มากกว่าที่เป็นอยู่

7 แผนการดำเนินงาน  ปีที่ 1 (เดือน 1-12) การคัดเลือกตัวอย่างที่ดีและ อปท.นำร่องที่จะมาถอดแบบ - การคัดเลือกตัวอย่างที่ดี (27 ตัวอย่าง) และอปท.นำร่อง (20 เทศบาล) - การคัดเลือกให้เหลือ 16 ตัวอย่างที่ดี และจัดทำเอกสารโดยละเอียด - จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมวิทยากรพี่เลี้ยงที่มาจาก สมาคม อปท.ของแต่ละประเทศ - ฝึกอบรมวิทยากรเพื่อเป็นพี่เลี้ยงแก่เทศบาลนำร่อง  ปีที่ 2 (เดือน 13-24) การนำเอาตัวอย่างทีดีไปปฏิบัติและติดตามประเมินผล - เทศบาลนำร่องจัดทำกรอบแนวคิดโครงการถอดแบบตัวอย่างที่ดีไปสู่การปฏิบัติ - ฝึกอบรมสร้างศักยภาพแก่เทศบาลนำร่องเพื่อการนำตัวอย่างที่ดีสู่การปฏิบัติ - ศึกษาดูงานจากเมืองตัวอย่างที่ดีโดยเทศบาลนำร่อง - ติดตามประเมินผลกลางปี  ปีที่ 3 (เดือน 25-30) การติดตามประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินการ - สรุปบทเรียน ปัญหาและอุปสรรค ฯลฯ เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินโครงการ - การผลักดันเข้าสู่หน่วยงานในระดับนโยบาย (national dialogue)

8 ประเด็นเทศบาล 1. การมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการ วางแผนและตัดสินใจ 1.เทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่และสภาเมือง (ทน.ขอนแก่น ประเทศไทย) 2.การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการปรับปรุง ย่านที่อยู่อาศัยเก่าแก่ (เมืองวินห์ ประเทศ เวียดนาม) 3.การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโดยความร่วมมือ ของรัฐ-ราษฎร์-เอกชน (Toul Sangke ประเทศ กัมพูชา) 16 ตัวอย่างที่ดีจาก 5 ประเทศ

9 ประเด็นเทศบาล 2. การบริหารจัดการใน องค์กรตามหลัก ธรรมาภิบาล 4.การปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน โดยใช้ E-Government (เมืองย๊อกยากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย) 5.ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ พัฒนาเมือง (Kartarmantul Regency ประเทศอินโดนีเซีย) 6.ธรรมาภิบาลในการจัดการสุขภาวะระดับชุมชน (เทศบาลตำบลปริก ประเทศไทย) 7.การมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเมือง (จังหวัดกิวมารัส ประเทศฟิลิปปินส์) 8.นวตกรรมการจัดการองค์กรสาธารณะ (เมืองลังซอนประเทศเวียดนาม) 9.การบริการแบบ One Window Service (เมืองพระ ตะบอง ประเทศกัมพูชา) 16 ตัวอย่างที่ดีจาก 5 ประเทศ

10 ประเด็นเทศบาล 3. การจัดบริการสาธารณะ ด้านสิ่งแวดล้อม 10.การจัดการน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ (เทศบาลนครอุดรธานี ประเทศไทย) 11.เมืองคาร์บอนต่ำ (เทศบาลตำบลเมืองแกลง ประเทศไทย) 12.ออมทรัพย์สีเขียว (เมืองมาริกิน่าประเทศฟิลิปปินส์) 13.สภาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการภัยพิบัติ (เมืองโอลองกาโป ประเทศฟิลิปปินส์) 16 ตัวอย่างที่ดีจาก 5 ประเทศ

11 ประเด็นเทศบาล 4. การจัดการการเงินการ คลังและการลงทุนเพื่อ กระตุ้นเศรษฐกิจเมือง 14.การโยกย้ายและพัฒนากลุ่มผู้ค้าริมถนน (เมืองโซโล ประเทศอินโดนีเซีย) 15.การอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองเก่าภูเก็ตเพื่อการ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (เทศบาลนครภูเก็ต ประเทศไทย) 16.โครงการจัดการและส่งเสริมการเพาะเลี้ยง ชายฝั่ง (เทศบาลทูบิกอน ประเทศฟิลิปปินส์) 16 ตัวอย่างที่ดีจาก 5 ประเทศ

12 เกณฑ์การคัดเลือกอปท. นำร่องเพื่อถอดแบบตัวอย่างที่ดีสู่การปฏิบัติ  มีประสบการณ์ในการดำเนินงานในประเด็นนั้นๆ อย่างน้อย 4 ปี  มีประชากรไม่ต่ำกว่า 20,000 คน บุคลากรมีศักยภาพและความพร้อม  เป็นอปท. ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในประเทศ  ผู้บริหาร (นายกเทศมนตรี หรือข้าราชการประจำ) มีความเข้มแข็ง และมีความต้องการที่ จะปรับปรุงงานที่ทำอยู่  เทศบาลต้องแสดงความประสงค์ และมีพันธกิจในการเข้าร่วมโครงการ มีความพร้อม ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาโครงการ และภายหลังโครงการเสร็จสิ้น  สามารถเดินทางได้ง่าย และสะดวก  ไม่มีความขัดแย้งทางการเมืองที่จะส่งผลต่อการดำเนินกิจกรรม/โครงการ

13 4 เทศบาลนำร่องในประเทศไทยและโครงการที่จะถอดแบบสู่การปฏิบัติ เทศบาลนำร่องตัวอย่างที่ดีที่จะถอดแบบสู่การปฏิบัติ 1. เทศบาลนครปากเกร็ด14 การโยกย้ายและพัฒนากลุ่มผู้ค้าริมถนน (เมืองโซโล ประเทศอินโดนีเซีย) 2. เทศบาลนครสงขลา4.การปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการ ประชาชนโดยใช้ E-Government (เมืองย๊อกยากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย) 3. เทศบาลนครยะลา8. นวตกรรมการจัดการองค์กรสาธารณะ (เมืองลังซอนประเทศเวียดนาม) 4. เทศบาลนครเชียงราย5. ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาเมือง (Kartarmantul Regency ประเทศ อินโดนีเซีย)


ดาวน์โหลด ppt โครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล ในการจัดการเมืองสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Partnership for Democratic Local.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google