งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 1 โครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล ในการจัดการเมืองสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Partnership for Democratic.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 1 โครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล ในการจัดการเมืองสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Partnership for Democratic."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 1 โครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล ในการจัดการเมืองสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Partnership for Democratic Local Governance in Southeast-Asia) DELGOSEA สนับสนุนโดย สหภาพยุโรป (European Union) ดำเนินการโดย Konrad Adenauer Stiftung (KAS) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) โดย ดร. ชนิษฎา ชูสุข คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม. สงขลานครินทร์

2 ภาคประชาชน องค์กรของรัฐ ภาคเอกชน ธรรมาภิบาล ทำไม และอย่างไร

3 3 องค์กรของ รัฐ ภาคเอกช น ภาค ประชาชน มุ่งสู่ธรรมาภิบาล

4 กลไกธรรมาภิบาลต้องมี 3 ส่วนหลักคือ 4 • ภาครัฐ ต้องมีการปฏิรูปบทบาทหน้าที่ โครงสร้างและกระบวนการทำงานของ หน่วยงาน / กลไกการบริหาร • ภาคธุรกิจเอกชน ต้องมีทำตามกติกาที่กำหนด ไว้ • ภาคประชาชน ต้องสร้างความตระหนักหรือ สำนึกตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคลถึงระดับกลุ่ม ประชาสังคม ในเรื่องของสิทธิหน้าที่ ความ รับผิดชอบของตนเอง และสาธารณะ ทั้งในทาง เศรษฐกิจสังคมและการเมือง

5 ที่มาที่ไป 5 เกิดจากบทบาทขององค์กรระหว่าง ประเทศ คือ ธนาคารโลก (World Bank) ได้ริเริ่มรณรงค์ให้ประเทศโลกที่สามมี ระบบการบริหารปกครองที่ดีภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล โดยมีสาระสำคัญ 4 ประการ คือ • ความรับผิดชอบต่อประชาชน (Accountability) • ความชอบธรรมทางการเมือง (Legitimacy) • ความโปร่งใสในการทำงาน (Transparency) • การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ พัฒนา (Participation)

6 6 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) องค์ประกอบของธรรมาภิบาล ได้แก่ • หลักการมีส่วนร่วม (Participation) • หลักนิติธรรม (Rule of Law) • หลักความโปร่งใส (Transparency) • การตอบสนอง (Responsiveness) • มุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Orientation) • ความเท่าเทียม (Equity) • มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and efficiency) • มีความน่าเชื่อถือ (Accountability) • มียุทธศาสตร์และมองการณ์ไกล (Strategic vision)

7 วิธีการและเป้าหมายของธรรมาภิ บาล 7 • การมีระบอบการปกครองที่เป็น ประชาธิปไตย โดยประชาชนเข้า มามีส่วนร่วมในกระบวนการ ตัดสินใจ • การให้บริการสาธารณะที่มี ประสิทธิภาพ • การเคารพสิทธิมนุษยชน • การทำงานของรัฐบาลมีความ สุจริต โปร่งใส

8 8 การจัดการเมือง ภาค ประชาชน รัฐ เอก ชน โครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริม ธรรมาภิบาล ในการจัดการเมืองสำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เศรษฐกิจ • การจัดการ การเงินการ คลังและการ ลงทุนในเมือง สังคม • การมีส่วนร่วม ในการ ตัดสินใจและ วางแผน สิ่งแวด ล้อม • การบริการ สาธารณะ ด้าน สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล

9 ความเชื่อมโยงของมิติสำคัญทั้ง 4 9 หลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมในการ วางแผนและตัดสินใจ บริการสาธารณะ ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจของ เมือง สังค ม สิ่งแวด ล้อม เศรษฐ กิจ การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส ประสิทธิผล ความรับผิดชอบ การตอบสนอง

10 แนวคิดสำคัญทั้ง 4 ประเด็น 10 1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและ ตัดสินใจ 2) การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 3) การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม 4) การจัดการการเงินการคลัง และการส่งเสริมการ ลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของเมือง

11 ประเด็นทำไมและอย่างไร 1. การมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการ วางแผนและ ตัดสินใจ • ทำในทุกกิจกรรมของเทศบาล ที่ต้องมี การมีส่วนร่วมของประชาชน • มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ และ ร่วมประเมินผล • ใครร่วมบ้าง : ประชาชนหรือตัวแทนจาก ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส • ตัวอย่างที่ดี : แสดงให้เห็นต้นแบบ และ แนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วม • ตัวอย่างที่ดี จากประเทศอื่นๆ ในมิติ วัฒนธรรมและการเมืองที่ต่าง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและตัดสินใจ

12 12

13 13 ประเด็นเทศบาล 1. การมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการ วางแผนและ ตัดสินใจ 1.เทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่และ สภาเมือง (ทน.ขอนแก่น ประเทศ ไทย) 2.การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ ปรับปรุงย่านที่อยู่อาศัยเก่าแก่ (เมือง วินห์ ประเทศเวียดนาม) 3.การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโดยความ ร่วมมือของรัฐ-ราษฎร์-เอกชน (Toul Sangke ประเทศกัมพูชา)

14 ประเด็นทำไมและอย่างไร 2. การบริหาร จัดการในองค์กร ตามหลัก ธรรมาภิบาล • หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย ความ โปร่งใส ความรับผิดชอบ การตอบสนอง ประสิทธิผล และการมีส่วนร่วม • การบริหารจัดการงานของท้องถิ่น ที่มีความ ซับซ้อน เทอะทะ บางครั้งไม่ชัดเจน บางครั้งละเอียดยิบย่อย ซ้ำซ้อน • เกิดอะไร : ปัญหาในกระบวนการบริหาร จัดการงาน และการให้บริการประชาชน • ตัวอย่างที่ดี : ทำให้เห็นว่า แต่ละพื้นที่ สามารถนำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล มาใช้ ในการบริหารจัดการงานของท้องถิ่นได้ อย่างไร การบริหารจัดการในองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

15 15 ประเด็นเทศบาล 2. การบริหารจัดการใน องค์กรตามหลัก ธรรมาภิบาล 4.การปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการ ประชาชนโดยใช้ E-Government (เมืองย๊อกยากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย) 5.ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในการพัฒนาเมือง (Kartarmantul Regency ประเทศ อินโดนีเซีย) 6.ธรรมาภิบาลในการจัดการสุขภาวะระดับชุมชน (เทศบาลตำบลปริก ประเทศไทย) 7.การมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเมือง (จังหวัดกิวมารัส ประเทศฟิลิปปินส์) 8.นวตกรรมการจัดการองค์กรสาธารณะ (เมืองลังซอนประเทศเวียดนาม) 9.การบริการแบบ One Window Service (เมือง พระตะบอง ประเทศกัมพูชา)

16 ประเด็นทำไมและอย่างไร 3. การจัดบริการ สาธารณะด้าน สิ่งแวดล้อม • การบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม ใน เมืองที่เต็มไปด้วยปัญหานานัปการ • มีผลต่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิต ของผู้คนในเมือง • ตัวอย่างที่ดี ทำให้เห็นว่า สิ่งที่จำเป็น ที่สุดคือ (1)การสร้างระบบการบริการสาธารณะ (2)การสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่ ประชาชน (3)การสร้างเครือข่ายร่วมกันในการจัดการ สิ่งแวดล้อม การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

17 17 ประเด็นเทศบาล 3. การจัดบริการ สาธารณะด้าน สิ่งแวดล้อม 10.การจัดการน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ (เทศบาลนครอุดรธานี ประเทศไทย) 11.เมืองคาร์บอนต่ำ (เทศบาลตำบลเมืองแกลง ประเทศไทย) 12.ออมทรัพย์สีเขียว (เมืองมาริกิน่าประเทศฟิลิปปินส์) 13.สภาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการ ภัยพิบัติ (เมืองโอลองกาโป ประเทศ ฟิลิปปินส์)

18 18

19 ประเด็นทำไมและอย่างไร 4. การจัดการการเงิน การคลังและการ ลงทุนเพื่อกระตุ้น เศรษฐกิจเมือง • เน้นการหาแนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม • เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในเมือง • โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยในเมือง • แต่ปัญหาคือ ในหลายท้องถิ่นไม่ได้มีระบบการลงทุน และ ระบบการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองที่มีประสิทธิภาพ • ทำในด้านใดบ้าง : การลงทุนด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านที่อยู่อาศัย และด้านการประกอบอาชีพ • ตัวอย่างที่ดี : ให้เห็นความตั้งใจของท้องถิ่นในการสร้าง ระบบเศรษฐกิจเมือง และเพื่อแก้ปัญหาความยากจนใน เมือง การจัดการการเงินการคลังและการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเมือง

20 20 ประเด็นเทศบาล 4. การจัดการ การเงินการคลัง และการลงทุน เพื่อกระตุ้น เศรษฐกิจเมือง 14.การโยกย้ายและพัฒนากลุ่มผู้ค้าริม ถนน (เมืองโซโล ประเทศอินโดนีเซีย) 15.การอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองเก่าภูเก็ตเพื่อการ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (เทศบาลนครภูเก็ต ประเทศไทย) 16.โครงการจัดการและส่งเสริมการเพาะเลี้ยง ชายฝั่ง (เทศบาลทูบิกอน ประเทศฟิลิปปินส์)

21 21

22 4 เทศบาลนำร่องในประเทศไทยและโครงการที่จะถอดแบบสู่การปฏิบัติ เทศบาลนำร่องตัวอย่างที่ดีที่จะถอดแบบสู่การปฏิบัติ 1. เทศบาลนครปากเกร็ด14 การโยกย้ายและพัฒนากลุ่มผู้ค้าริมถนน (เมืองโซโล ประเทศอินโดนีเซีย) 2. เทศบาลนครสงขลา4.การปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการ ประชาชนโดยใช้ E-Government (เมืองย๊อกยากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย) 3. เทศบาลนครยะลา8. นวตกรรมการจัดการองค์กรสาธารณะ (เมืองลังซอนประเทศเวียดนาม) 4. เทศบาลนครเชียงราย5. ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาเมือง (Kartarmantul Regency ประเทศ อินโดนีเซีย)

23 23 ขอบคุณคร้าบ

24 รายชื่อคณะทำงานโครงการอนรักษ์และพัฒนา ตลาดเก่าริมน้ำปากเกร็ด เทศบาลนครปากเกร็ด 1. รองฯนิพนธ์ หวังพราย 2. รองฯจิรวัฒน์ สว่างเนตร บ - ว - ร 1. คุณสมศักดิ์ กุลประดิษฐ์ 0819265180 2. คุณสมศักดิ์ ต่างใจ 0867226658 3. อ. จริน ลักษณะอารีย์ 0865431862 4. อ. เฉลิมศักดิ์ ปาลา 5. คุณเจษฎา จตุไพศาล 0816972948 6. คุณปัญญา เอกนาวากิจ 0896881991 7. คุณสุภาพร ดุสิตานครินทร์ 0886556699 8. คุณนิพนธ์ ลิขิตธรรมกุล 0814450799 9. คุณเนาวรัตน์ ตามชั้น 0860078775 10. คุณอธิษฐาน กุลประดิษฐ์ 0859327565 11. คุณสมจิต เทพทอง 0890201163 12. คุณรภัสสา สถิตานุชิต 0865593246 13. คุณสิริยา นามพันธ์ 0899248567 14. คุณบุญมา เพ็ญศิริมงคล 0817503963 ผู้เชี่ยวชาญ อ. ประเสริฐ ฤทธิ์สำเริง 0813454320 ภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนจากสภ. ปากเกร็ด คุณสมพงษ์ พุฒซ้อน นักข่าวท้องถิ่น 0891847020 ตัวแทนจากสภาวัฒนธรรมอ. ปากเกร็ด ตัวแทนวัดบ่อ และวัดสนามเหนือ คุณบุญปลูก เพ็ญศิริมงคล ตัวแทนสท. เขต 1 0818093259


ดาวน์โหลด ppt 1 1 โครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล ในการจัดการเมืองสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Partnership for Democratic.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google