งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Physics II Unit 5 ความเหนี่ยวนำไฟฟ้า และ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Physics II Unit 5 ความเหนี่ยวนำไฟฟ้า และ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Physics II Unit 5 ความเหนี่ยวนำไฟฟ้า และ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

2 Michael Faraday Joseph Henry

3 กระดิ่งแม่เหล็กไฟฟ้าของ Henry

4 ฟลักซ์แม่เหล็ก

5 ตัวอย่าง 5A วงลวดสี่เหลี่ยมกว้าง w = 15 cm ยาว d = 20 cm วางตัวโดยมีด้าน กว้างด้าน หนึ่งซ้อนกับแกน y ดังรูป โดยในบริเวณ ดังกล่าวสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอมีค่า B = 2 T ทิศของสนามชี้ไปตามแกน x ถ้าวงลวดนี้หมุนในแนวรอบแกน y ทำให้ มุม  เปลี่ยนจาก 37 o เป็น 53 o จงหาว่าฟลักซ์ แม่เหล็กที่ผ่านวงลวดนี้เปลี่ยนแปลงไปเท่าใด

6

7 การทดลองของ Faraday I v I vv I

8 กฎการเหนี่ยวนำไฟฟ้าของ Faraday “ แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำใน วงจรใดๆ มีค่าเท่ากับอัตราการ เปลี่ยนแปลงฟลักซ์แม่เหล็กผ่าน วงจรนั้นเทียบกับเวลา ” “ Induced - e.m.f. ”

9 B เปลี่ยน A เปลี่ยน ทิศทาง เปลี่ยน

10 กฎการเหนี่ยวนำไฟฟ้าของ Lenz “ แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำจะเกิด ในทิศทางที่ส่งผลต้านการ เปลี่ยนแปลงของฟลักซ์แม่เหล็กที่ เป็นต้นกำเนิดของมัน ” I v B ind

11 กฎการเหนี่ยวนำไฟฟ้าของ Faraday & Lenz “ Induced - e.m.f. ” “ Opposite ” “ Change of Flux ”

12 ตัวอย่าง 5B เส้นลวดตรงยาว l = 10 cm วาง อยู่บนรางโลหะรูปตัวยู w = 15 cm ถ้าความต้านทานรวมของวงจรเป็น R = 5  และมีสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ B = 1 T ในทิศทางตั้งฉากกับระนาบของราง ดังรูป ถ้า สนามแม่เหล็กมีขนาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในอัตรา 0.1 T/s (a) จงหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำในวงจร (b) จงหากระแสไฟฟ้าในวงจร

13 ในกรณีนี้ทิศของ I จะทำให้เกิด B ind ในทิศทาง +z ภายในวง

14 ตัวอย่าง 5C เส้นลวดตรงยาว l = 10 cm ถูกดึง ให้ไถลบนรางโลหะรูปตัวยูด้วยความเร็วคงที่ v = 0.2 m/s ในทิศทาง +x ถ้าความต้านทานรวม ของวงจรเป็น R = 5  และมีสนามแม่เหล็ก สม่ำเสมอ B = 1 T ในทิศทาง -z ตั้งฉากกับ ระนาบของราง ดังรูป (a) จงหากระแสไฟฟ้าในวงจร (b) จงหากำลังไฟฟ้าที่สูญเสียในวงจร

15 ทิศของ I จะทำให้เกิด B ind ในทิศทาง +z ภายในวง หรืออาจคิดจาก P = F ext V จะได้คำตอบเท่ากัน

16 ตัวอย่าง 5D เส้นลวดตรงยาว l = 10 cm ถูกดึง ให้ไถลบนรางโลหะรูปตัวยูด้วยความเร็วคงที่ v = 0.2 m/s ในทิศทาง +x ถ้าความต้านทานรวม ของวงจรเป็น R = 5  ในขณะเวลาเริ่มต้น w = 15 cm และมีสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ B = 1 T ในทิศทาง -z ตั้งฉากกับระนาบของราง ดังรูป ถ้าสนามแม่เหล็กมีขนาดลดลงเรื่อยๆในอัตรา 0.1 T/s จงหากระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำในวงจร

17 ทิศของ I 1 จะทำให้เกิด B ind1 ในทิศทาง +z ภายในวง ทิศของ I 2 จะทำให้เกิด B ind2 ในทิศทาง -z ภายในวง

18 ตัวอย่าง 5E กรอบลวดรูปสี่เหลี่ยมเคลื่อนที่ด้วย ความเร็วคงที่ ผ่านบริเวณที่สนามแม่เหล็กสม่ำเสมอในทิศทาง ตั้งฉากกับระนาบ กรอบลวดดังรูปจงวาดกราฟระหว่าง แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ในกรอบลวดกับเวลา

19 A BCD E A B C D E A B CD E

20 แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ สนามไฟฟ้าเหนี่ยวนำ “Motional e.m.f.”

21 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) หมุนขดลวดตัดสนามแม่เหล็กทำให้มุม  เปลี่ยนกับเวลา

22 กระแสไฟฟ้าจะไหลสลับ ทิศไป - มา ไฟฟ้ากระแสสลับ (A.C.)

23 สภาพเหนี่ยวนำ (Inductance) กระแสที่ไหลผ่านขดลวดโซลินอยด์ทำให้เกิด สนามแม่เหล็กภายใน ฟลักซ์แม่เหล็กที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิด แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ในทิศทางต้านการเปลี่ยนแปลงของ กระแสไฟฟ้า S I I

24 L “Self Inductance” M “Mutual Inductance”

25 สภาพเหนี่ยวนำตัวเอง (Self- Inductance) I I ขดลวดโซลิ นอยด์

26 ตัวอย่าง 5F ขดลวดโซลินอยด์ขดหนึ่งมี N = 500 รอบ และยาว 2 cm ถ้าขดลวดนี้มีพื้นที่หน้าตัด A = 0.314 cm 2 จะมีสภาพเหนี่ยวนำตนเองเท่าใด

27 ตัวเหนี่ยวนำ (Inductor)

28 การต่อตัวเหนี่ยวนำ แบบอนุกรม แบบขนาน


ดาวน์โหลด ppt Physics II Unit 5 ความเหนี่ยวนำไฟฟ้า และ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google