งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Welcome to Electrical Engineering KKU.. กระแสไฟฟ้า ( Current ) กระแสไฟฟ้า คือ ปริมาณของอิเล็กตรอนซึ่ง เคลื่อนที่ผ่านจุดใดจุดหนึ่ง ในเวลา 1 วินาที หน่วยวัดกระแสคือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Welcome to Electrical Engineering KKU.. กระแสไฟฟ้า ( Current ) กระแสไฟฟ้า คือ ปริมาณของอิเล็กตรอนซึ่ง เคลื่อนที่ผ่านจุดใดจุดหนึ่ง ในเวลา 1 วินาที หน่วยวัดกระแสคือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Welcome to Electrical Engineering KKU.

2 กระแสไฟฟ้า ( Current ) กระแสไฟฟ้า คือ ปริมาณของอิเล็กตรอนซึ่ง เคลื่อนที่ผ่านจุดใดจุดหนึ่ง ในเวลา 1 วินาที หน่วยวัดกระแสคือ แอมแปร์ ( Ampare ; A ) โดย 1 แอมแปร์มีค่าเท่ากับจำนวน 6.25 x10 16 อิเล็กตรอน ที่เคลื่อนที่ผ่านจุดๆหนึ่ง ในเวลา 1 วินาที

3 ไฟฟ้ากระแส (current) 1) ไฟฟ้ากระแสตรง ( Direct current ) เป็น กระแสไฟฟ้าที่มีทิศทางการไหล หรือขั้วของ แหล่งจ่ายที่แน่นอนไม่มีการสลับขั้วบวกลบ เช่น กระแสไฟฟ้าจากถ่านไฟฉาย หรือแบตเตอรี่รถยนต์ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

4 2) ไฟฟ้ากระแสสลับ ( Alternating current ) เป็นกระแสไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการ ไหลอยู่ตลอดเวลา โดยขั้วหรือประจุทางไฟฟ้าจะ สลับบวก - ลบ ตลอดเวลา จากรูปเป็นการสร้าง ไฟฟ้ากระแสสลับโดยการหมุนขดลวดตัดกับ สนามแม่เหล็ก ค่าของแรงดันไฟฟ้าที่ออกมาจะมี ลักษณะเป็นสัญญาณรูปคลื่นซายน์ ( Sinusoidal wave ) ไฟฟ้า กระแสสลับ คลื่นรูปซายน์ของไฟฟ้า กระแสสลับ

5 แรงเคลื่อนไฟฟ้า ( Voltage) แรงเคลื่อนไฟฟ้าเป็นความดัน หรือแรง ใน บางครั้งอ้างอิงเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าตกคร่อม ( Potential Voltage Drop ) ซึ่งเป็นความ แตกต่างของแรงเคลื่อนไฟฟ้าระหว่างปลาย ทั้ง 2 ของตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ถ้าเราเปรียบเทียบกระแสไฟฟ้าเป็น ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านท่อ แรงเคลื่อนไฟฟ้า ก็คือ ความดันน้ำ

6 กำลังไฟฟ้า ( Power ) กำลังไฟฟ้าเป็นงานที่เกิดจากการกระทำ กระแสไฟฟ้าในหนึ่งหน่วยเวลา มีหน่วยเป็น วัตต์ ( Watt ) กำลังของไฟฟ้ากระแสตรงได้มา จาก กำลัง = แรงเคลื่อนไฟฟ้า x กระแสไฟฟ้า P = VxI (Watt)

7 ตัวต้านทานหรือ resistor เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นมากสำหรับงาน อิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่จำกัด กระแสไฟฟ้า ถ้าหากตัวต้านทานมีค่ามาก กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านได้น้อย ถ้าความ ต้านทานมีค่าน้อยกระแสจะไหลผ่านได้มาก หน่วยความต้านทานคือ โอห์ม  V = I x R NOTE : อาจจะเปรียบเทียบว่า resistor เหมือนกับ ท่อน้ำ

8 การอ่านแถบสี สามารถอ่านได้ จากตารางต่อไปนี้ ตัวอย่าง ตัวต้านทานตัวหนึ่งมีแถบสีดังนี้ น้ำตาล, ดำ, แดง, ทอง อยากทราบว่ามีค่าความ ต้านทานกี่โอห์ม แถบสี น้ำตาล ดำ แดง ทอง 1 x100 ผิดพลาด 5 % 0

9 อัตราทนกำลัง (Power) ความต้านทานมีอัตรากำลังซึ่งคิดออกมาเป็น วัตต์ จะหาได้จากสูตร P = IV = I 2 R =V 2 /R เมื่อ P คือ กำลังที่คิดค่าเป็นวัตต์ V คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่คิดค่าเป็นโวลต์ R คือค่าความต้านทาน คิดค่าเป็นโอห์ม I คือค่ากระแสไฟฟ้ามีค่าเป็นแอมแปร์ ตัวอย่าง หา power P=I x V =0.2x9 =1.8 W

10 Resistor กับวงจรอนุกรม ( series ) V รวม = V1 + V2 +...+VN i = i 1 = i 2 =…=i N

11 Resisitor กับวงจรขนาน ( parallel ) i = i 1 + i 2 +…+ i N

12 Example1 R รวม = R 1 + R 2 = 1 + 2 = 3  i = V / R = 10 / 3 A V1 =i x R1 = 1x(10/3) V V2 = i x R2 = 2x(10/3) V

13 ชนิดของ Resister มีด้วยกัน 2 แบบใหญ่ คือ 1. แบบค่าตายตัว 2. แบบปรับค่าได้


ดาวน์โหลด ppt Welcome to Electrical Engineering KKU.. กระแสไฟฟ้า ( Current ) กระแสไฟฟ้า คือ ปริมาณของอิเล็กตรอนซึ่ง เคลื่อนที่ผ่านจุดใดจุดหนึ่ง ในเวลา 1 วินาที หน่วยวัดกระแสคือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google