งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Welcome to Electrical Engineering KKU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Welcome to Electrical Engineering KKU."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Welcome to Electrical Engineering KKU.

2 กระแสไฟฟ้า ( Current ) กระแสไฟฟ้า คือ ปริมาณของอิเล็กตรอนซึ่งเคลื่อนที่ผ่านจุดใดจุดหนึ่ง ในเวลา 1 วินาที หน่วยวัดกระแสคือ แอมแปร์ ( Ampare ; A ) โดย 1 แอมแปร์มีค่าเท่ากับจำนวน 6.25 x1016 อิเล็กตรอน ที่เคลื่อนที่ผ่านจุดๆหนึ่ง ในเวลา 1 วินาที

3 ไฟฟ้ากระแส (current) แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
1)ไฟฟ้ากระแสตรง ( Direct current ) เป็นกระแสไฟฟ้าที่มีทิศทางการไหล หรือขั้วของแหล่งจ่ายที่แน่นอนไม่มีการสลับขั้วบวกลบ เช่นกระแสไฟฟ้าจากถ่านไฟฉาย หรือแบตเตอรี่รถยนต์

4 2)ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating current ) เป็นกระแสไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลอยู่ตลอดเวลา โดยขั้วหรือประจุทางไฟฟ้าจะสลับบวก-ลบ ตลอดเวลา จากรูปเป็นการสร้างไฟฟ้ากระแสสลับโดยการหมุนขดลวดตัดกับสนามแม่เหล็ก ค่าของแรงดันไฟฟ้าที่ออกมาจะมีลักษณะเป็นสัญญาณรูปคลื่นซายน์ ( Sinusoidal wave ) ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นรูปซายน์ของไฟฟ้ากระแสสลับ

5 แรงเคลื่อนไฟฟ้า ( Voltage)
แรงเคลื่อนไฟฟ้าเป็นความดัน หรือแรง ในบางครั้งอ้างอิงเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าตกคร่อม ( Potential Voltage Drop ) ซึ่งเป็นความแตกต่างของแรงเคลื่อนไฟฟ้าระหว่างปลายทั้ง 2 ของตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ถ้าเราเปรียบเทียบกระแสไฟฟ้าเป็น ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านท่อ แรงเคลื่อนไฟฟ้าก็คือ ความดันน้ำ

6 กำลังไฟฟ้า ( Power ) กำลังไฟฟ้าเป็นงานที่เกิดจากการกระทำกระแสไฟฟ้าในหนึ่งหน่วยเวลา มีหน่วยเป็น วัตต์ ( Watt ) กำลังของไฟฟ้ากระแสตรงได้มาจาก กำลัง = แรงเคลื่อนไฟฟ้า x กระแสไฟฟ้า P = VxI (Watt)

7 ตัวต้านทานหรือ resistor
เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นมากสำหรับงาน อิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่จำกัดกระแสไฟฟ้า ถ้าหากตัวต้านทานมีค่ามาก กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านได้น้อย ถ้าความต้านทานมีค่าน้อยกระแสจะไหลผ่านได้มาก หน่วยความต้านทานคือ โอห์ม  V = I x R NOTE : อาจจะเปรียบเทียบว่า resistor เหมือนกับ ท่อน้ำ

8 การอ่านแถบสี สามารถอ่านได้จากตารางต่อไปนี้
การอ่านแถบสี สามารถอ่านได้จากตารางต่อไปนี้ ตัวอย่าง ตัวต้านทานตัวหนึ่งมีแถบสีดังนี้ น้ำตาล, ดำ , แดง , ทอง อยากทราบว่ามีค่าความต้านทานกี่โอห์ม แถบสี น้ำตาล ดำ แดง ทอง 1 x 100 ผิดพลาด 5%

9 อัตราทนกำลัง (Power) ความต้านทานมีอัตรากำลังซึ่งคิดออกมาเป็นวัตต์ จะหาได้จากสูตร P = IV = I2R =V2/R เมื่อ P คือ กำลังที่คิดค่าเป็นวัตต์ V คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่คิดค่าเป็นโวลต์ R คือค่าความต้านทาน คิดค่าเป็นโอห์ม I คือค่ากระแสไฟฟ้ามีค่าเป็นแอมแปร์ P=I x V =0.2x9 =1.8 W ตัวอย่าง หา power

10 Resistor กับวงจรอนุกรม (series)
Vรวม = V1 + V VN i = i1 = i2 =…=iN

11 Resisitor กับวงจรขนาน ( parallel)
i = i1 + i2 +…+ iN

12 Example1 Rรวม = R1+ R2 = 1 + 2 = 3 i = V / R = 10 / 3 A
V1 =i x R1 = 1x(10/3) V V2 = i x R2 = 2x(10/3) V

13 ชนิดของ Resister มีด้วยกัน 2 แบบใหญ่ คือ 1.แบบค่าตายตัว
2.แบบปรับค่าได้


ดาวน์โหลด ppt Welcome to Electrical Engineering KKU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google