งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 การแปรสภาพพลังงานกล ไฟฟ้า พื้นฐานของการแปรสภาพระหว่าง พลังงานกลกับพลังงานไฟฟ้า โดยเฉพาะ การแปรสภาพที่จะได้พลังงานกลออกมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 การแปรสภาพพลังงานกล ไฟฟ้า พื้นฐานของการแปรสภาพระหว่าง พลังงานกลกับพลังงานไฟฟ้า โดยเฉพาะ การแปรสภาพที่จะได้พลังงานกลออกมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 การแปรสภาพพลังงานกล ไฟฟ้า พื้นฐานของการแปรสภาพระหว่าง พลังงานกลกับพลังงานไฟฟ้า โดยเฉพาะ การแปรสภาพที่จะได้พลังงานกลออกมา

2 4.1 กระบวนการแปร สภาพพลังงาน

3 4.2 พลังงานที่สะสมใน สนามแม่เหล็ก

4 4.3 อุปกรณ์ที่มีการกระตุ้นข้าง เดียว

5

6 ตัวอย่างที่ 4.1 จงแสดงค่าแรงทางไฟฟ้า (F e ) ที่จะ เกิดขึ้นระหว่างส่วนของวงจรแม่เหล็กดังในรูปที่ 4.4 เมื่อพิจารณาให้ ฟลักซ์คล้องเป็นตัวแปรอิสระ

7

8 การเลือกกระแส และระยะของการ เคลื่อนที่เป็นตัวแปรอิสระ

9

10 ตัวอย่างที่ 4.2 จงหาค่าแรงทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้นใน วงจรแม่เหล็กดังรูปที่ 4.4 โดยให้ค่ากระแสไฟฟ้า และ ตำแหน่ง x เป็นตัวแปรอิสระ

11 ตัวอย่างที่ 4.3 จากวงจรแม่เหล็กในรูปที่ 3.5 ถ้าแกน ของขดลวดเท่ากับ 6x6 cm 2 ขดลวดมีอยู่จำนวน 300 รอบ และขดลวดมีความต้านทานเป็น 6 โอห์ม เมื่อไม่ คิดค่าความต้านทานวงจรแม่เหล็กของแกน และผล ของ fringing effect (a) เมื่อระยะ x อยู่ที่ 5 มม. และแหล่งจ่ายเป็น ไฟฟ้ากระแสตรง 120 V ต่ออยู่กับขดลวด จงหาค่า พลังงานที่สะสมในวงจรแม่เหล็ก และแรงทางไฟฟ้าที่ เกิดขึ้น (b) เมื่อระยะ x อยู่ที่ 5 มม. และแหล่งจ่ายเป็น ไฟฟ้ากระแสสลับ 120 Vrms 60 Hz จงหาค่าแรง เฉลี่ยที่เกิดขึ้น (a)

12 4.4 ระบบที่มีการ กระตุ้นสองทาง

13

14 ตัวอย่างที่ 4.4 จงแสดงสมการแรงบิดทาง ไฟฟ้าในเทอมของ i 1 i 2 และ  จากอุปกรณ์ที่มี การหมุนในรูปที่ 3.8 ซึ่งเป็นลักษณะของ อุปกรณ์ที่มีโรเตอร์ไม่เรียบ

15

16 4.5 บทสรุป การเกิดแรงนี้จะขึ้นอยู่กับการกระตุ้นด้วย กระแสไฟฟ้าทั้งทางเดียว และสองทาง – ปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ใส่เข้าไป – ระยะห่างของส่วนของอุปกรณ์ – สารแม่เหล็กที่เป็นทางเดินให้กับฟลักซ์แม่เหล็ก อุปกรณ์ที่มีการกระตุ้นสองทาง – มุมระหว่างแนวสนามแม่เหล็กทั้งสอง – นอกจากนี้จะมีส่วนของโรเตอร์ไม่เรียบจะมี Reluctance Torque


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 การแปรสภาพพลังงานกล ไฟฟ้า พื้นฐานของการแปรสภาพระหว่าง พลังงานกลกับพลังงานไฟฟ้า โดยเฉพาะ การแปรสภาพที่จะได้พลังงานกลออกมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google