งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Radio Transmitter and Antenna1 โครงสร้างและคุณสมบัติพื้นฐาน ของสายอากาศแบบต่างๆ หน่วยที่ 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Radio Transmitter and Antenna1 โครงสร้างและคุณสมบัติพื้นฐาน ของสายอากาศแบบต่างๆ หน่วยที่ 10."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Radio Transmitter and Antenna1 โครงสร้างและคุณสมบัติพื้นฐาน ของสายอากาศแบบต่างๆ หน่วยที่ 10

2

3 1. หลักการทำงานของสายอากาศ 2. นิยามศัพท์เกี่ยวกับสายอากาศ 3. ชนิดของสายอากาศ 4. ตัวอย่างสายอากาศที่ใช้ส่งกระจาย เสียงเอฟเอ็มแบบต่าง ๆ เพื่อเป็น กรณีศึกษา

4 1. นิยามศัพท์เกี่ยวกับสายอากาศได้ 2. จำแนกสายอากาศแบบต่าง ๆ ได้ 3. คำนวณหาค่าความยาวของไดโพลได้ 4. บอกคุณสมบัติของสายอากาศที่ใช้ส่ง กระจายเสียงเอฟเอ็มแบบต่าง ๆ ได้

5 สายอากาศ คือ อะไร

6 สายอากาศของเครื่องส่ง ทำหน้าที่ แพร่กระจายคลื่นจากเครื่องส่งวิทยุผ่าน อากาศหรือชั้นบรรยากาศไปยังเครื่องรับ สายอากาศของเครื่องรับวิทยุ จะทำหน้าที่ รับ คลื่นวิทยุจากอากาศเข้าสู่เครื่องรับ เพื่อทำ การดีมอดูเลตสัญญาณต่อไป สายอากาศของเครื่องรับส่งวิทยุ จะทำหน้าที่ รับคลื่นวิทยุจากอากาศเข้าสู่เครื่องรับ และส่ง คลื่นวิทยุไปยังสายอากาศไปยังเครื่องรับ

7 หลักการทำงานของสายอากาศ การแพร่กระจายคลื่น ออกจากแหล่งกำเนิด หรือซอร์ส ( Source) ซึ่งจะประกอบด้วย สองส่วน คือ สนามไฟฟ้า ( E ) และ สนามแม่เหล็ก ( H )

8 ศัพท์ เกี่ยวกับสายอากาศ

9 แพทเทอร์นการแพร่กระจาย คลื่น ( Radiation Pattern ) คือ รูปภาพที่ใช้เพื่อแสดงคุณสมบัติของ การแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศ

10 ตัวแพร่คลื่นไอโซโทรปิค ( Isotropic Radiation ) คือ สายอากาศที่ถูกสมมติขึ้น โดยมี คุณสมบัติของการแพร่กระจายคลื่นเท่า ๆ กันในทุกทิศทาง เช่น พอยต์ซอร์ส ( Point Source ) ซึ่งเป็นสายอากาศแบบ หนึ่งที่ไม่สามารถสร้างได้จริง แต่มักใช้ อ้างอิงเกี่ยวกับการแสดงคุณสมบัติ แสดง ทิศทางของสายอากาศ

11 โหลบของการแพร่กระจายคลื่น ( Radiation Lobe ) คือ ส่วนหนึ่งของแพทเทอร์นการแพร่กระจาย คลื่นที่เกิดขึ้นเป็นบริเวณ

12 โหลบหลัก ( Main Lobe ) เป็นโหลบของการแพร่กระจายคลื่นซึ่งอยู่ใน ทิศทางที่มีการแพร่กระจายคลื่นแรงที่สุด โหลบย่อย ( Minor Lobe ) เป็นโหลบอื่น ๆที่ นอกเหนือไปจากโหลบหลัก โหลบข้างหรือไซด์โหลบ ( Side Lobe ) เป็น โหลบย่อยที่ติดอยู่กับโหลบหลักและจะอยู่ใน ทิศทางบนครึ่งวงกลมซีกเดียวกับโหลบหลัก

13 ชนิดของสายอากาศ ( Antenna Types ) 1. แบ่งตามทิศทางการแพร่กระจายคลื่น จะได้ 1.1 สายอากาศแบบรอบทิศทาง ได้แก่ สายอากาศในแนวดิ่ง 1/2 , 1/4 , 5/8  1.2 สายอากาศแบบชี้ทิศทาง ได้แก่ สายอากาศ แบบยากิ,แบบคิวบิค,แบบไฮบริด 2. แบ่งตามการโพลาไรซ์หรือการจัดขั้วคลื่น จะได้ 2.1 สายอากาศที่มีการโพลาไรซ์ในแนวตั้ง ( Vertical Polarization ) 2.2 สายอากาศที่มีการโพลาไรซ์ในแนวนอน ( Horizontal Polarization )

14 สายอากาศแบบรอบทิศทาง ( Omnidirectional Antennas )

15 สายอากาศแบบครึ่งคลื่น ( 1/2 Wavelength Vertical )

16 สายอากาศแบบ ( 1/4 Wavelength Vertical )

17 สายอากาศแบบยากิ ( Yagi )

18 ตัวอย่างสายอากาศที่ใช้ส่ง กระจายเสียงเอฟเอ็ม สายอากาศเอฟเอ็มแบบไดโพล

19 แบบเซอร์คูลาร์ ( Circular Polarized antenna )

20 FMV Rigid Line Antenna model

21 ครูและนักเรียน ช่วยกันสรุป

22 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt Radio Transmitter and Antenna1 โครงสร้างและคุณสมบัติพื้นฐาน ของสายอากาศแบบต่างๆ หน่วยที่ 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google