งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยที่ 3 กลไกและ ไฟฟ้าใกล้ตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยที่ 3 กลไกและ ไฟฟ้าใกล้ตัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยที่ 3 กลไกและ ไฟฟ้าใกล้ตัว

2 นักเรียนคิดว่าไฟฟ้าคืออะไร

3 ไฟฟ้า ไฟฟ้าคือพลังงานรูปแบบหนึ่ง ที่สามารถ เปลี่ยนเป็นพลังงานรูปแบบอื่นได้

4 อิเล็กทรอนิกส์ การควบคุมการไหลของไฟฟ้า เพื่อที่ บังคับ หรือควบคุมปริมาณ หรือทิศทางการ ไหลของไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มี หลายชนิด เช่น ไดโอด ทรานซิสเตอร์

5 วงจรไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าจะเกิดขึ้นได้ และจะทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องมีทั้งไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ทำงานร่วมกัน วงจรไฟฟ้า คือทางเดินของกระแสไฟที่ ไหลมาจกแหล่งกำเนิด ผ่านตัวนำและ อุปกรณ์ไฟฟ้า แล้วไหลกลับไปยัง แหล่งกำเนิดเดิม

6 แหล่งกำเนิดไฟฟ้า ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน เซลล์ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ประกอบด้วย ขั้ว + และขั้ว -

7 ตัวนำไฟฟ้า เป็นสื่อที่นำกระแสไฟฟ้าไฟจากแหล่งกำเนิด 1. ทองแดง 2. ตะกั่ว 3. อะลูมีเนียม 4. โลหะ 5. เงิน

8 อุปกรณ์ไฟฟ้า 1. บัซเซอร์ เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นเสียง

9 2. มอเตอร์ เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงาน กล

10 3. ไดโอดเปล่งแสง เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็น พลังงานแสง

11 4. ขดลวดไฟฟ้า เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า เป็น พลังงานความร้อน

12 การต่อวงจรไฟฟ้าแบบ อนุกรม

13 การต่อวงจรไฟฟ้าแบบ ขนาน

14 ให้นักเรียนทำสิ่งเหล่านี้ลง สมุดเพื่อทบทวน 1. วาดสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า ชนิดต่างๆ ทั้ง 4 ชนิด 2. วาดวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม 3. วาดวงจรไฟฟ้าแบบขนาน

15 การเดินไฟฟ้าในบ้าน

16 อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ พื้นฐาน 1. สวิตซ์ ควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้า ภายในวงจร หรือ เรียกว่าเป็นอุปกรณ์เปิด - ปิด กระแสไฟฟ้า

17 สวิตซ์เลื่อนสวิตซ์กระดกสวิตซ์หมุนสวิตซ์กดสวิตซ์ไมโครสวิตซ์กุญแจสวิตซ์แบบก้านยาว อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ พื้นฐาน

18 วงจรเปิดวงจร ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ พื้นฐาน

19 2. มอเตอร์ มีลักษณะรูปร่างแตกต่างกันไป มี แกนยื่นออกมาเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ใบพัด เพลา เป็นต้น อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ พื้นฐาน M

20 2.1 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ พื้นฐาน

21 2.2 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 2.2 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ พื้นฐาน

22 3. ทรานซิสเตอร์ 3. ทรานซิสเตอร์ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ ตัวถังและขา อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ พื้นฐาน

23 ใช้ในการขยายกระแสไฟฟ้า ใช้เป็น สวิตซ์ ปิด เปิด ในวงจรได้ โดยกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ขาเบส แล้วเกิด กระแสไหลจากขา คอลเลคเตอร์สู่ขา อิมิเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ พื้นฐาน E c B

24 สามารถเพิ่ม ลด ความดังของเสียงได้ หรือควบคุมไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ พื้นฐาน

25 ให้นักเรียนทำสิ่งต่อไปนี้ลงสมุด ย่อความรู้ การทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า 86-87 ให้นักเรียนบอกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือ อุปกรณ์อื่นๆ ที่มีการใช้อุปกรณ์เหล่านี้ ( วาด ภาพประกอบ ) อย่างละ 3 ชนิด - สวิตซ์ - มอเตอร์ - ทรานซิสเตอร์ ทำกิจกรรมที่ 3.3 ( หน้า 96 ) ลงสมุด


ดาวน์โหลด ppt ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยที่ 3 กลไกและ ไฟฟ้าใกล้ตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google