งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการ เรียนรู้ที่ 3 เรื่อง คลื่น (waves) วิทยาศาสตร์ ( ว 40216) ฟิสิกส์ ม.6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการ เรียนรู้ที่ 3 เรื่อง คลื่น (waves) วิทยาศาสตร์ ( ว 40216) ฟิสิกส์ ม.6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการ เรียนรู้ที่ 3 เรื่อง คลื่น (waves) วิทยาศาสตร์ ( ว 40216) ฟิสิกส์ ม.6

2 คลื่น (waves) 1. คลื่น (waves) 2. สมบัติของคลื่น (property of waves) 3. คลื่นเสียง (sound waves) 4. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic)

3 1. คลื่น (waves)

4 ผลการเรียนรู้ 1. อธิบายความหมายและองค์ประกอบของคลื่นได้ 2. จำแนกชนิดของคลื่นได้

5 1. คลื่น (waves) 1. คลื่นคืออะไร 2. ชนิดของคลื่น 1. พิจารณาการสั่นของตัวกลาง 2. พิจารณาการใช้ตัวกลาง 3. พิจารณาการรบกวนตัวกลาง 3. องค์ประกอบของคลื่น

6 คลื่น ( wave ) เป็นการเคลื่อนที่แบบหนึ่งเกิดจาก การสั่นกลับไปกลับมาของอนุภาค และสามารถ ส่งผ่านพลังงานจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้ ในระบบใดๆ ก็ตาม ในธรรมชาติเมื่อมีการ เปลี่ยนแปลงไปจากสภาวะสมดุล ณ บริเวณใด บริเวณหนึ่งในระบบอันเกิดจากการรบกวนอย่างใด อย่างหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงนั้นสามารถแพร่ขยายไปยังส่วน อื่นๆของระบบนี้ อาจเรียกการแพร่ขยายไปของการ เปลี่ยนแปลงนี้ว่า คลื่น เช่น การใช้มือจุ่มน้ำในขัน ในตุ่ม ในสระ ในแม่น้ำ ลำคลอง หรือ ขว้างวัตถุลงไปในน้ำ เราจะมองเห็น ผิวน้ำกระเพื่อม แล้วแผ่เป็นวงกลมออกไปโดยรอบ ซึ่งลักษณะนี้ว่า คลื่นน้ำเกิดขึ้นบนผิวน้ำ คลื่นคืออะไร

7 http://www.chemistry.ohio-state.edu/~grandinetti/teaching/Chem121/lectures/waveparticle/waveparticlelight.html

8 การสั่นของอนุภาคน้ำเมื่อคลื่น เคลื่อนที่ผ่าน http://www.pt.ac.th/ptweb/prajead/ คลื่น / พื้นฐาน / คลื่นน้ำ.htm

9 1. พิจารณาการสั่นของตัวกลาง 1.1 คลื่นตามขวาง (Transverse waves) 1.2 คลื่นตามยาว (Longitudinal waves) 2. พิจารณาการใช้ตัวกลาง 2.1 คลื่นกล (Mechanical waves) 2.2 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic waves) 3. พิจารณาการรบกวนตัวกลาง 3.1 คลื่นดล (Pulse waves) 3.2 คลื่นต่อเนื่อง (Continuous waves) 2. ชนิดของคลื่น

10 พิจารณาการสั่นของตัวกลาง http://school.obec.go.th/nakhawit/e_learning/cootema/p1.htm

11 พิจารณาการสั่นของตัวกลาง http://www.phschool.com/atschool/science_activity_library/wave_properties.html

12 พิจารณาการสั่นของตัวกลาง http://www.plus2physics.com/waves/study_material.asp

13 http://tonydude.net/NaturalScience100/chapters/chapter27/chapter27.html พิจารณาการสั่นของตัวกลาง

14 พิจารณาการใช้ตัวกลาง http://www.plus2physics.com/waves/study_material.asp

15 พิจารณาการรบกวนตัวกลาง http://phys23p.sl.psu.edu/phys_anim/waves/ http://www.physics.ohio-state.edu/~ntg/reu/gifs/cont_invert_wave.gif คลื่นดล คลื่นต่อเนื่อง

16 จากรูป 1. สันคลื่น หมายถึง ตำแหน่ง สูงสุดของคลื่นเหนือระดับปกติ เช่น จุด b 2. ท้องคลื่น หมายถึง ตำแหน่ง ต่ำสุดของคลื่นใต้ระดับปกติ เช่น จุด d 3. ความยาวคลื่น หมายถึง ระยะจากสันคลื่นถึงสันคลื่น ถัดไป หรือ ระยะจากท้องคลื่น ถึงท้องคลื่นถัดไป เขียนแทน ด้วย แลมดา ( l ) มีหน่วยเป็น เมตร m 4. แอมพลิจูด หมายถึง ตำแหน่งที่มีการกระจัดมากที่สุด ทั้งอยู่บนสันคลื่นและท้องคลื่น เช่น จุด b และ d องค์ประกอบของคลื่น http://school.obec.go.th/nakhawit/e_learning/cootema/p1.htm

17 จากรูป 1. สันคลื่น หมายถึง ตำแหน่งสูงสุดของคลื่นเหนือระดับ ปกติ เช่น จุด b 2. ท้องคลื่น หมายถึง ตำแหน่งต่ำสุดของคลื่นใต้ระดับปกติ เช่น จุด d 3. ความยาวคลื่น หมายถึง ระยะจากสันคลื่นถึงสันคลื่น ถัดไป หรือ ระยะจากท้องคลื่นถึงท้องคลื่นถัดไป เขียนแทน ด้วย แลมดา ( λ ) มีหน่วยเป็น เมตร m 4. การกระจัด หมายถึง ระยะจากระดับปกติถึงตำแหน่ง ต่างๆบนคลื่น เช่น จุด a b มีการกระจัดเป็น + จุด c d มี การกระจัดเป็น – 5. แอมพลิจูด หมายถึง ตำแหน่งที่มีการกระจัดมากที่สุด ทั้งอยู่บนสันคลื่นและท้องคลื่น เช่น จุด b และ d 6. ความถี่ หมายถึง จำนวนลูกคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านจุด ๆ หนึ่ง / 1 หน่วยเวลา 7. คาบ หมายถึง ช่วงเวลาที่คลื่น 1 ลูก ผ่านจุด ๆ หนึ่ง 8. อัตราเร็วของคลื่น หมายถึง ระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ ในหนึ่งหน่วยเวลา มีหน่วยเป็น เมตร ต่อ วินาที 9. หน้าคลื่น หมายถึง แนวของสันคลื่นหรือท้องคลื่น ซึ่งตั้ง ฉากกับการเคลื่อนที่ของคลื่นเสมอ 10. รังสีของคลื่น หมายถึง เส้นทางการเคลื่อนที่ของคลื่น องค์ประกอบของคลื่น

18 Measuring waves http://www.gcsesciencedoubleaward.co.uk/c30.htm

19

20 แบบฝึกหัด 1. อัตราเร็วเสียงในอากาศ 340 m/s จงหาความ ยาวคลื่นเสียงในอากาศที่ความถี่ 20,000 Hz (0.017 m) 2. ส้อมเสียง A ความถี่ 450 Hz จะทำให้เกิดคลื่น เสียงในอากาศความยาวคลื่น 0.8 m ส้อมเสียง B ความถี่ 1,000 Hz จะเกิดคลื่นเสียงความยาวคลื่น เท่าใด (0.36 m)

21 References พูนศักดิ์ อินทวี และจำนง ฉายเชิด. หนังสือ เรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ : ฟิสิกส์ ม.4- ม.6. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2547. 262 หน้า. http://www.kr.ac.th/ebook/supatra/b4.htm http://school.obec.go.th/nakhawit/e_learning/ cootema/p1.htm http://dlearn.swu.ac.th/index.php?catid=3&s ubcatid=5&topicid=2&pageno=4

22 Thank you Miss Lampoei Puangmalai Department of science St. Louis College Chachoengsao


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการ เรียนรู้ที่ 3 เรื่อง คลื่น (waves) วิทยาศาสตร์ ( ว 40216) ฟิสิกส์ ม.6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google