งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การ ติดต่อสื่อสาร. การติดต่อสื่อสาร หมายถึง การส่งข่าวสารจากผู้หนึ่งไปยัง อีกผู้หนึ่ง หรือจากผู้ส่งไปยัง ผู้รับ กระบวนการในการส่งหรือ การถ่ายทอดจะต้องอาศัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การ ติดต่อสื่อสาร. การติดต่อสื่อสาร หมายถึง การส่งข่าวสารจากผู้หนึ่งไปยัง อีกผู้หนึ่ง หรือจากผู้ส่งไปยัง ผู้รับ กระบวนการในการส่งหรือ การถ่ายทอดจะต้องอาศัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การ ติดต่อสื่อสาร

2 การติดต่อสื่อสาร หมายถึง การส่งข่าวสารจากผู้หนึ่งไปยัง อีกผู้หนึ่ง หรือจากผู้ส่งไปยัง ผู้รับ กระบวนการในการส่งหรือ การถ่ายทอดจะต้องอาศัย ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร และสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อให้ถึง ผู้รับอย่างรวดเร็วและถูกต้อง

3 การติดต่อสื่อสารต้อง พิจารณา 3 ประการ คือ 1. สื่อในการติดต่อ - วิทยุ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ หรือ บันทึก 2. เครือข่ายหรือช่องทาง การศึกษา – วิทยุใช้คลื่นไหน โทรทัศน์ใช้ช่องไหน

4 3. กระบวนการ - คือ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งกับ ผู้รับ การติดต่อสื่อหมายถึงผู้ ส่งต้องการส่งข่าวสารไปยัง ผู้รับ เมื่อผู้รับได้รับข่าวสาร ถูกต้องตามความต้องการ ของผู้ส่ง จึงถือว่าเป็น ความสำเร็จ

5 ลักษณะทั่วไปของการ ติดต่อสื่อสาร 1. การติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็น สำหรับชีวิตประจำวันและการ ติดต่อดำเนินการขององค์การ 2. กระบวนการในการ ติดต่อสื่อสารประกอบด้วย ผู้ส่ง - การถ่ายทอด - ช่องทางหรือ วิธีการถ่ายทอด - ผู้รับ

6 3. สิ่งจูงใจในการติดต่อสื่อสาร เป็นเรื่องสลับซับซ้อนมาก เพราะเรื่องดังกล่าวหมายถึง ความไม่แน่นอน การรวบรวม ข่าวสาร การย้ำเพื่อให้เกิด ความเชื่อถือ

7 4. ตัวข่าวสารมีทั้งเป็น ตัวอักษรและคำพูด หรืออาจ ทั้งสองอย่างผสมกันก็ได้ 5. การติดต่อสื่อสารอาจทำได้ หลายแบบด้วยกัน คือ พูด และเขียน และที่ได้ผลมาก ที่สุดคือต้องทั้งพูดและเขียน ผสมกัน

8 6. อุปสรรคในการ ติดต่อสื่อสารมีหลายอย่าง ด้วยกัน  อาจถูกขัดขวางรบกวน ( เช่น คลื่นวิทยุ )  ข่าวสารไม่ถึงผู้รับ ( เช่น ไปรษณีย์ )  ผู้รับแปลความผิดเพี้ยนไป จากเจตนารมณ์ของผู้ส่ง ทำ ให้สื่อความหมายผิดไป

9 กระบวนการในการ ติดต่อสื่อสาร  หมายถึง ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ส่งและผู้รับ  อะไรเป็นสื่อ  ช่องทาง

10 อุปสรรคและเครื่องกีด ขวางการติดต่อสื่อสาร 1. ขีดความสามารถของ ผู้รับ ในการรับและ เข้าใจความหมายได้ อย่างถูกต้อง

11 2. เสียงหรือถูกคลื่นรบกวน 3. เข้าใจสมมติฐานไม่ ตรงกัน ส่วนมากได้แก่ ความหมายของคำ

12 รูปแบบของการ ติดต่อสื่อสาร 1. การติดต่อสื่อสารทางเดียว (One-Way Communication) การติดต่อสื่อสารมักจะมา จากเบื้องบนลงสู่เบื้องล่าง

13 2. การติดต่อสื่อสารทั้งคู่ (Two-Way Communication) การ ติดต่อสื่อสารจากเบื้อง ล่างสามารถติดต่อกับ ผู้บังคับบัญชาได้

14 ช่องทางหรือเครือข่ายการ ติดต่อสื่อสาร 1. แบบดาว 2. แบบรูปตัววาย 3. แบบลูกโซ่ 4. แบบวงกลม 5. แบบปิด

15 ก ข จ ค ง แบบ ดาว

16 ง ค ข ก จ แบบรูป ตัววาย

17 ค ขจก ง แบบ ลูกโซ่

18 ก ค จ ข ง แบบ วงกลม

19 ก ค จ ข ง แบบ เปิด

20 ข้อดีและข้อเสีย 1. รูปแบบมีขั้นตอน (Hierachy) มีความเป็น ระเบียบแต่อาจล่าช้า 2. ระบบเปิดสร้างขวัญ (morale) ในการทำงาน ได้ดี

21 3. ระบบเปิดช่วยให้ทันกับการ เปลี่ยนแปลงได้ดีกว่า 4. ระบบเปิดมีอิสรภาพและความ รับผิดชอบตลอดจนเปิดโอกาส ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการ ดำเนินงานได้ดีกว่า 5. ระบบปิดสร้างความพอใจให้กับ ผู้บริหารได้ดีกว่า

22 โครงสร้างองค์การ และการ ติดต่อสื่อสาร

23 1. การติดต่อสื่อสาร แนวดิ่ง 2. การติดต่อสื่อสาร แนวนอน

24 ความสำเร็จในการทำงาน อยู่ที่ โต๊ะรับประทานอาหารบ้าง ที่ สนามกีฬาบ้าง ซึ่งหมายความ ว่าการติดต่อสื่อสารอย่างไม่เป็น ทางการนั้นอาจได้รับ ความสำเร็จดีกว่าในวัฒนธรรม ของไทย การติดต่อสื่อสารที่ไม่เป็น ทางการ


ดาวน์โหลด ppt การ ติดต่อสื่อสาร. การติดต่อสื่อสาร หมายถึง การส่งข่าวสารจากผู้หนึ่งไปยัง อีกผู้หนึ่ง หรือจากผู้ส่งไปยัง ผู้รับ กระบวนการในการส่งหรือ การถ่ายทอดจะต้องอาศัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google