งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบข้อมูล/ระบบ GIS รพ.สต.. รพศ./ท สสอ./รพช. อสม. ประชาชน อปท. รพ.สต ประชาคม ชมรม สมาคม ประชาคม ชมรม สมาคม ข้อมูล คน งาน เงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบข้อมูล/ระบบ GIS รพ.สต.. รพศ./ท สสอ./รพช. อสม. ประชาชน อปท. รพ.สต ประชาคม ชมรม สมาคม ประชาคม ชมรม สมาคม ข้อมูล คน งาน เงิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบข้อมูล/ระบบ GIS รพ.สต.

2 รพศ./ท สสอ./รพช. อสม. ประชาชน อปท. รพ.สต ประชาคม ชมรม สมาคม ประชาคม ชมรม สมาคม ข้อมูล คน งาน เงิน

3 ระบบข้อมูลของ รพ.สต. รพช. รพศ. หมู่บ้าน / ชุมชน รพ. สต. ดี, เสี่ยง, ป่วย, พิการ CANDO อสม. ข้อมูลผู้ป่วย   ข้อมูล 18 แฟ้ม /Screening Data GIS สสจ.:Data Center

4 18 แฟ้ม ประชากรทั้งหมด / ผู้ป่วยเรื้อรัง / พิการด้อยโอกาส Screening-Click 2010 คัดกรองความเสี่ยง Screening-Click 2010 คัดกรองความเสี่ยง ผู้ที่มีภาวะเสี่ยง / ป่วย / พิการ ฐานข้อมูลผู้พิการ สสจ. สุขภาพดี เสี่ยง ป่วย พิการ / ด้อยโอกาส ไม่มีข้อมูลกลุ่มเสี่ยง ฐานข้อมูล 18 แฟ้ม ข้อมูลผู้ป่วย เรื้อรัง ข้อมูลผู้พิการ / ด้อยโอกาส ประชากร ทั้งหมด CANDO ฐานข้อมูลผู้พิการ

5

6 รพ. สต./ สอ. การเชื่อมโยงระบบข้อมูลของ รพ.สต. กับระบบ GIS JHCIS : Screening Click GIS Google Earth PointAsia ภาพถ่ายทางอากาศ พิกัดหลังคาเรือน สสจ.:Data Center ระดับจังหวัด / อำเภอ บุคคลทั่วไป ข้อมูล 18 แฟ้ม /Screening Data

7

8

9

10

11

12 1. OP/PP individual record ( ข้อมูล 18 แฟ้ม, 12+8 แฟ้ม ) 2. E-Claim 3. PPIS ( ระบบการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ) 4. Sealant Program ( กองทันตฯ กรม อนามัย ) 5. Pap-registry ( กรมการแพทย์ ) 6. โปรแกรม Depression ( กรม สุขภาพจิต ) 7. แบบรายงานที่กำหนดโดย สปสช. ( TSH ) ระบบข้อมูล Itemized

13 โปรแกรมที่ดูแลและพัฒนาโดย สปสช. โปรแกรม สำหรับการจ่ายในรายการ itemized 1. e - Claim 1) ANC <= 12 wk. 2) ANC ประกันสังคมส่งเงิน ไม่ ครบ 7 เดือน 3) PNC ( สิทธิ UC & SSS ส่งเงิน ไม่ครบ 7 เดือน 4) FP ( CUP) 2. ข้อมูล 12 +8 และ 18 แฟ้ม 1) FP ( สอ.) 2) วัคซีน EPI ( ยกเว้น OPV) 3. PPIS 1) คัดกรองความเสี่ยง 2) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

14 14 โปรแกรมที่พัฒนาโดยกรมวิชาการ โปรแกรม สำหรับการจ่ายในรายการ itemized 1. Sealant Program ( กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ) การตรวจสุขภาพช่องปาก และ เคลือบหลุมร่องฟัน 2. Cervical Screening Program ( สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ) การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี Pap smear & VIA 3. โปรแกรมสารสนเทศการดูแลเฝ้า ระวังโรคซึมเศร้า ( กรมสุขภาพจิต ) การดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าใน ผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง 4. TSH ( กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ) การตรวจคัดกรอง TSH

15 กรอบแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงานระดับตำบล เขต 10 1.จัดหานักจัดการข้อมูล เครือข่ายละ 1 คน (ดูแลประชากร 7,000 – 10,000 คน อาจเป็น สอ.เดี่ยว หรือกลุ่ม สอ. จำนวน 2–3–4 แห่ง ตามความเหมาะสม) 2.อบรม GIS และระบบข้อมูลทั้งหมดให้นักจัดการข้อมูลสามารถ ทำงานได้ 3.จัดกระบวนการป้อนข้อมูลในเครือข่ายให้สมบูรณ์ อาจเป็น Fax, E-mail, โทรศัพท์ หรือ นำสารไปรวมบันทึกข้อมูลโดยนัก จัดการข้อมูลที่หนึ่งจุด 4.จัดหาอุปกรณ์และระบบ IT เพื่อความสมบูรณ์ของระดับเครือข่าย รพ.สต. เช่น Notebook, Internet ความเร็วสูง, IP-Star หรือ คู่สายที่มีประสิทธิภาพ 5.ตั้งทีม IT ระดับอำเภอทุกอำเภอ ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย IT จังหวัด และเป็นพี่เลี้ยงให้ตำบล

16


ดาวน์โหลด ppt ระบบข้อมูล/ระบบ GIS รพ.สต.. รพศ./ท สสอ./รพช. อสม. ประชาชน อปท. รพ.สต ประชาคม ชมรม สมาคม ประชาคม ชมรม สมาคม ข้อมูล คน งาน เงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google