งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบข้อมูล/ระบบ GIS รพ.สต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบข้อมูล/ระบบ GIS รพ.สต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบข้อมูล/ระบบ GIS รพ.สต.

2 คน ข้อมูล เงิน งาน รพศ./ท สสอ./รพช. ประชาคม ชมรม รพ.สต สมาคม อปท. อสม.
กรอบแนวคิด รพศ./ท คน ข้อมูล สสอ./รพช. ประชาคม ชมรม สมาคม อปท. รพ.สต เงิน งาน อสม. ประชาชน 2

3 ระบบข้อมูลของ รพ.สต. รพศ. รพช. ข้อมูลผู้ป่วย   หมู่บ้าน/ชุมชน
สสจ.:Data Center รพศ. GIS ข้อมูลผู้ป่วย รพช. หมู่บ้าน/ชุมชน ข้อมูลผู้ป่วย รพ.สต. ข้อมูล 18 แฟ้ม/Screening Data CANDO ดี,เสี่ยง,ป่วย,พิการ อสม.

4 ผู้ที่มีภาวะเสี่ยง/ป่วย/พิการ สุขภาพดี เสี่ยง ป่วย พิการ/ด้อยโอกาส
18 แฟ้ม ประชากรทั้งหมด/ผู้ป่วยเรื้อรัง/พิการด้อยโอกาส ฐานข้อมูลผู้พิการ ไม่มีข้อมูลกลุ่มเสี่ยง Screening-Click 2010 คัดกรองความเสี่ยง ฐานข้อมูล 18 แฟ้ม ฐานข้อมูลผู้พิการ ประชากรทั้งหมด ผู้ที่มีภาวะเสี่ยง/ป่วย/พิการ ข้อมูลผู้พิการ/ด้อยโอกาส ข้อมูลผู้ป่วยเรื้อรัง CANDO สสจ. สุขภาพดี เสี่ยง ป่วย พิการ/ด้อยโอกาส

5

6 การเชื่อมโยงระบบข้อมูลของ รพ.สต. กับระบบ GIS
Google Earth PointAsia สสจ.:Data Center ภาพถ่ายทางอากาศ พิกัดหลังคาเรือน GIS บุคคลทั่วไป ระดับจังหวัด/อำเภอ การเชื่อมโยงระบบข้อมูล 18 แฟ้ม สู่ระบบ GIS รพ.สต./สอ./PCU ของ รพ. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลประชาชน หลังคาเรือน สภาพแวดล้อม และข้อมูลจากระบบบริการสุขภาพ ส่งข้อมูล 18 แฟ้ม ให้ สสจ.เดือนละ 1 ครั้ง =>Update 3.จนท.ในพื้นที่นำภาพถ่ายทางอากาศจาก Google Earth และ PointAsia ใส่พิกัดหลังคาเรือน 4. จนท.สสจ.พัฒนาโปแกรม GIS โดยการนำภาพถ่ายทางอากาศ พิกัดหลังคาเรือนเชื่อมโยงกับระบบข้อมูล 18 แฟ้ม ประมวลผลและนำเสนอผ่านทาง Website สสจ. ข้อมูล 18 แฟ้ม/Screening Data JHCIS : Screening Click รพ.สต./สอ.

7

8

9

10

11

12 ระบบข้อมูล Itemized 1. OP/PP individual record (ข้อมูล 18 แฟ้ม, 12+8 แฟ้ม) 2. E-Claim 3. PPIS (ระบบการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง) 4. Sealant Program (กองทันตฯ กรมอนามัย) 5. Pap-registry (กรมการแพทย์) 6. โปรแกรม Depression (กรมสุขภาพจิต) 7. แบบรายงานที่กำหนดโดย สปสช. ( TSH )

13 โปรแกรมที่ดูแลและพัฒนาโดย สปสช.
สำหรับการจ่ายในรายการ itemized 1. e - Claim ANC <= 12 wk. ANC ประกันสังคมส่งเงิน ไม่ครบ 7 เดือน PNC (สิทธิ UC & SSSส่งเงินไม่ครบ 7 เดือน FP ( CUP) 2. ข้อมูล และ 18 แฟ้ม FP ( สอ.) วัคซีน EPI (ยกเว้น OPV) 3. PPIS คัดกรองความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

14 โปรแกรมที่พัฒนาโดยกรมวิชาการ สำหรับการจ่ายในรายการ itemized
1. Sealant Program (กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย) การตรวจสุขภาพช่องปาก และ เคลือบหลุมร่องฟัน 2. Cervical Screening Program (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์) การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี Pap smear & VIA 3. โปรแกรมสารสนเทศการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า (กรมสุขภาพจิต) การดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าใน ผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง 4. TSH (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) การตรวจคัดกรอง TSH 14

15 กรอบแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานระดับตำบล เขต 10
กรอบแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานระดับตำบล เขต 10 1. จัดหานักจัดการข้อมูล เครือข่ายละ 1 คน (ดูแลประชากร 7,000 – 10,000 คน อาจเป็น สอ.เดี่ยว หรือกลุ่ม สอ. จำนวน 2–3–4 แห่ง ตามความเหมาะสม) 2. อบรม GIS และระบบข้อมูลทั้งหมดให้นักจัดการข้อมูลสามารถทำงานได้ 3. จัดกระบวนการป้อนข้อมูลในเครือข่ายให้สมบูรณ์ อาจเป็น Fax, , โทรศัพท์ หรือ นำสารไปรวมบันทึกข้อมูลโดยนักจัดการข้อมูลที่หนึ่งจุด 4. จัดหาอุปกรณ์และระบบ IT เพื่อความสมบูรณ์ของระดับเครือข่าย รพ.สต. เช่น Notebook, Internet ความเร็วสูง, IP-Star หรือ คู่สายที่มีประสิทธิภาพ 5. ตั้งทีม IT ระดับอำเภอทุกอำเภอ ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย IT จังหวัด และเป็นพี่เลี้ยงให้ตำบล

16 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ระบบข้อมูล/ระบบ GIS รพ.สต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google