งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยง โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ปี 2550 รัชนีกร กุญแจทอง นักวิชาการสาธารณสุข 7 ว. กลุ่มโรคไม่ติดต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยง โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ปี 2550 รัชนีกร กุญแจทอง นักวิชาการสาธารณสุข 7 ว. กลุ่มโรคไม่ติดต่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยง โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ปี 2550 รัชนีกร กุญแจทอง นักวิชาการสาธารณสุข 7 ว. กลุ่มโรคไม่ติดต่อ

2 หลักการสัมภาษณ์และแบบสัมภาษณ์ หลักการสัมภาษณ์ 1. บทบาทและหน้าที่ผู้สัมภาษณ์ - สร้างความสัมพันธ์ที่ดี - สามารถทำให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ให้ความร่วมมือในการตอบแบบข้อถาม - วางตัวเป็นกลาง - บันทึกคำตอบทั้งหมดอย่างถูกต้องและกระชับได้ใจความ

3 2. ขั้นตอนและหลักการที่สำคัญสำหรับการสัมภาษณ์ - สถานที่สัมภาษณ์ - เน้นการให้ข้อมูลที่ได้ จะเก็บเป็นความลับ - อธิบายสั้นๆถึงวัตถุประสงค์ของการสำรวจ - กล่าวนำก่อนว่าจะมีคำถามอะไรอยู่ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ - ย้ำในเรื่อง การตอบคำถามนั้น ไม่มีผิด ไม่มีถูก - สัมภาษณ์เรียงตามลำดับที่กำหนดไว้ - รูปภาพประกอบการตั้งคำถาม

4 แบบสัมภาษณ์ 1. หลักการในการบันทึกข้อมูล - ดำเนินการเก็บข้อมูลเฉพาะบุคคลที่ถูกเลือกเป็นตัวอย่าง - เก็บข้อมูลจากบัญชีรายชื่อบุคคลชุดสำรองแทน - ชุดสำรองไม่พบให้หาคนที่ลักษณะทางประชากรเดียวกันกับ รายชื่อหลักในหมู่บ้านนั้นๆแทน - ใช้ดินสอดำ 3B ทำเครื่องหมาย X ในกรอบ  -บันทึกข้อความที่เป็นคำตอบลงบนเส้นประ ด้วยดินสอ 3B

5 2. ส่วนประกอบของแบบสัมภาษณ์ - แบบสัมภาษณ์ 2550 มี 20 หน้า - ส่วนแนะนำการใช้แบบสัมภาษณ์ - ส่วนที่ 0 ข้อมูลพื้นฐานของประชากรตัวอย่าง - ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล - ส่วนที่ 2 สถานะทางสุขภาพ -ส่วนที่ 3 การเข้าถึงบริการสุขภาพและความพึงพอใจ ในการรับบริการสุขภาพ

6 - ส่วนที่ 4 ภาวะความดันโลหิตสูง - ส่วนที่ 5 โรคเบาหวาน - ส่วนที่ 6 โรคเรื้อรัง - ส่วนที่ 7 กิจกรรมทางกายและการออกกำลัง - ส่วนที่ 8 การรับประทานผักผลไม้ - ส่วนที่ 9 การบาดเจ็บ - ส่วนที่ 10การสูบบุหรี่และการบริโภคยาสูบ

7 - ส่วนที่ 11 การบริโภคสุรา - ส่วนที่ 12 สุขภาพสตรี - ส่วนที่ 13 การตรวจเอชไอวี - ส่วนที่ 14 ความรู้การดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค รายละเอียดแบบสัมภาษณ์... ใบลงทะเบียน...

8


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยง โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ปี 2550 รัชนีกร กุญแจทอง นักวิชาการสาธารณสุข 7 ว. กลุ่มโรคไม่ติดต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google