งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ สร้างเสริมสุขภาพจิตครอบครัว ชุมชนคลองตาแป้น แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ สร้างเสริมสุขภาพจิตครอบครัว ชุมชนคลองตาแป้น แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ สร้างเสริมสุขภาพจิตครอบครัว ชุมชนคลองตาแป้น แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ

2 Ihr Logo ชุมชนคลองตาแป้น ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฏ์ ศศะ นาวิน ภักดี ฐานปัญญา สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

3 ข้อมูลทั่วไป สถานที่ตั้ง หมู่ 11 ซอยเทิดไท 77/2 และ 79/1 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ ประเภทชุมชนแออัดพื้นที่ 65 ไร่ ประกอบด้วยบ้านเรือนจำนวน 450 หลังคา เรือน 500 ครอบครัว คณะกรรมการชุมชน 15 คน อาสาสมัครสาธารณสุข 5 คน ศูนย์สุขภาพชุมชน 1 ศูนย์ และตู้ยาชุมชน 1 ตู้

4 ประชากร ชาย 798 คน หญิง 867 คน รวม 1665 คน แยกตามกลุ่มอายุ แรกเกิด -5 ปี 25 คน 6-10 ปี 89 คน 11-20 ปี 220 คน 21-60 ปี 1,171 คน 60 ขึ้นไป 160 คน

5 สภาวะสุขภาพ ปกติ 1,395 คน เสี่ยง 144 คน ป่วยโรคเรื้อรัง 117 คน โรคทางจิตเวช 1 คน พิการ 8 คน

6 แผนที่ชุมชน

7 จากการลงทำงานในพื้นที่

8 ครอบครัวขัดแย้งทะเลาะวิวาท หย่าร้าง ยาเสพติด เด็กและผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยจิตเวช ถูกทอดทิ้งเนื่องจาก ครอบครัวไม่มีเวลาดูแล สภาพปัญหาในชุมชน

9 ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนดำเนิน กิจกรรม

10 คณะกรรมการดำเนินงาน นายสายัณห์เทียนถาวรอสส. ประธาน นางประสานศรีกันแตงอสส. รอง ประธาน นางวิเชียรทองสุขอสส. กรรมการ นางบังอรชูเจริญอสส. กรรมการ นางอนงค์เทียนถาวรอสส. กรรมการและ เลขานุการ เพื่อนอสส. ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 เครือข่ายจิต เวชชุมชนกรรมการ นางอุบลกาญจนพนังพยาบาลพี่เลี้ยง กรรมการ นางสุพัตราพรสุขสว่างพยาบาลพี่เลี้ยงกรรมการ นายวิโรจน์หอมดงสมาชิกสภาเขตที่ ปรึกษา

11 การวางแผนการดำเนินงาน สุขภาพจิตชุมชน โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย / ผลสำเร็จ ที่ต้องการ ระยะเว ลา ดำเนิน การ จำนวนเงิน ที่ใช้ / แหล่ง เงินทุน ผู้รับผิด ชอบ / หน่วยง านที่ เกี่ยวข้ อง สร้างเสริมสุขภาพจิต ครอบครัว 1. ประชุมคณะทำงาน วางแผนการดำเนินงาน 2. จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ 3.. จัดอบรมให้ความรู้ เรื่องสุขภาพจิต ครอบครัว 4.. สำรวจ / ประเมิน สุขภาพจิต 5.. จัดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ 6. ติดตามเยี่ยมบ้าน 7. ขยายเครือข่าย ชุมชน 1. ผู้เข้ารับ การอบรมมี ความรู้ความ เข้าใจการ สร้างเสริม สุขภาพจิต 2. เพื่อคัด กรองภาวะ ซึมเศร้าใน ชุมชน เพื่อให้ได้รับ การ ช่วยเหลือ 3. เกิด เครือข่ายใน การดูแลผู้มี ปัญหา สุขภาพจิต ก. พ.- ก. ย.52 6,000 บาท ศูนย์ สุขภาพจิต ที่ 13 อสส. กรรมก าร ชุมชน

12 ผู้รับผิดชอบโครงการนายสายัณห์เทียนถาวร ประธานอาสาสมัครชุมชนคลองตา แป้น ผู้ร่วมดำเนินโครงการ อสส. ชุมชนคลองตาแป้น คณะกรรมการชุมชน กลุ่มแม่บ้าน อสส. ศูนย์บริการ สาธารณสุข 62 ศูนย์บริการ สาธารณสุข 62 สถานที่ดำเนินงานชุมชนคลองตาแป้น แขวงบาง หว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิต ครอบครัว

13 หลักการและเหตุผล ครอบครัวเป็นหน่วยงานสังคมที่สำคัญ ช่วย สร้างภูมิคุ้มกันจากภัยสังคมนอกบ้าน ยาม ท้อแท้ครอบครัวจะให้กำลังใจและช่วยแก้ไข ปัญหาเมื่อมีข้อผิดพลาด ซึ่งปัจจุบันครอบครัวที่ มีความขัดแย้งทะเลาะวิวาทก่อให้เกิดปัญหาทาง สังคมที่ตามมา เช่น ยาเสพติด การหย่าร้าง ภาวะซึมเศร้า คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัคร สาธารณสุขชุมชนคลองตาแป้น ได้ตระหนัก เห็นความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพจิต ครอบครัวของประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะ ครอบครัวที่มีความขัดแย้ง ทั้งรุนแรงและไม่ รุนแรง จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการสร้าง เสริมสุขภาพจิตครอบครัว

14 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความ เข้าใจ เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพจิต ครอบครัว เพื่อคัดกรองภาวะซึมเศร้าในชุมชน เกิดแกนนำครอบครัวเพื่อช่วยเหลือครอบครัว ที่มีปัญหาในชุมชน วัตถุประสง ค์ ระยะเวลา ในการจัด วันที่ 29 มีนาคม 2552

15 ประชาชนทุกกลุ่มอายุ จำนวน 60 คน กลุ่มเป้าหม าย งบประมาณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 6,000 บาท


ดาวน์โหลด ppt โครงการ สร้างเสริมสุขภาพจิตครอบครัว ชุมชนคลองตาแป้น แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google