งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรวิทยาศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2551 วันที่ 25 สิงหาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรวิทยาศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2551 วันที่ 25 สิงหาคม 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรวิทยาศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2551 วันที่ 25 สิงหาคม 2550

2 ที่มา ความสำคัญและปัญหา หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน เปิดสอนครั้ง แรกในปี พ. ศ.2547 ภายใต้สังกัดคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 ที่มา ความสำคัญและ ปัญหา ( ต่อ )

4 ส่วนการปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

5 ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข ชุมชน Bachelor of Science Program in Community Public Health

6 ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต ( สาธารณสุข ชุมชน ) วท. บ. ( สาธารณสุขชุมชน ) Bachelor of Science (Community Public Health) B.Sc. (Community Public Health)

7 ปรัชญาหลักสูตร มีความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม พร้อม ทั้งเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพ ของประชาชนในท้องถิ่น นำไปสู่การมี คุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรทั่วไป

8 วัตถุประสงค์หลักสูตร เพื่อมุ่งหวังให้บัณฑิต 1. มีความเป็นเอนกประสงค์ สามารถ ปฏิบัติงานบริการสาธารณสุข และ สนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขได้ใน ทุกระดับ 2. มีความสามารถในการบริหารและ พัฒนางานสาธารณสุขได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 3. สามารถบริการจัดการระบบข้อมูล ข่าวสารเพื่อการพัฒนาสาธารณสุขได้

9 วัตถุประสงค์หลักสูตร ( ต่อ ) 4. สามารถให้บริการทางวิชาการ สาธารณสุขได้ 5. มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม วิจารณญาณ และความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานพัฒนา สาธารณสุขได้ทุกระดับ สามารถดำรงตน เป็นแบบอย่างที่ดีทางสุขภาพ และเป็น พลเมืองที่ดีของชาติ 6. สามารถพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการ ในระดับที่สูงขึ้น

10 โครงสร้างหลักสูตร หมวด / กลุ่ม / วิชา เกณฑ์ สกอ. จำนวนหน่วยกิต 1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 ไม่น้อยกว่า 33 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 9 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 84 ไม่น้อยกว่า 89 2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 12 2.2 กลุ่มวิชาเอก 77 1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ 55 2) กลุ่มวิชาเอกเลือก 22 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 6 รวมไม่น้อยกว่า 120 ไม่น้อยกว่า 128

11 ข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรเดิม 1. จำนวนหน่วยกิตลดลงจากเดิม 148 เป็น 128 หน่วยกิต 2. มีรายวิชาใหม่เพิ่ม ได้แก่ - เพศศึกษาและอนามัยครอบครัว - ภาวะผู้นำและการสร้างทีม - การจัดการสาธารณสุขในชุมชน - ภาษาอังกฤษในงานสาธารณสุข - จริยธรรมวิชาชีพสาธารณสุข - การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงาน สาธารณสุข - การแพทย์แผนไทย

12 ข้อแตกต่างระหว่าง หลักสูตร ใหม่และ หลักสูตรเดิม ( ต่อ ) 3. ลดความซ้ำซ้อนของรายวิชาเดิม 4. ผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนตามความ ถนัดในกลุ่มวิชาเอกเลือก


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรวิทยาศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2551 วันที่ 25 สิงหาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google