งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวัดและประเมินผลตาม สภาพจริง วิยดา เหล่มตระกูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวัดและประเมินผลตาม สภาพจริง วิยดา เหล่มตระกูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวัดและประเมินผลตาม สภาพจริง วิยดา เหล่มตระกูล

2 เหตุผลในการปรับเปลี่ยน แนว ทางการวัดและ ประเมินผล  แนวคิดของการจัด การศึกษาเปลี่ยนแปลงไป  ข้อจำกัดของวิธีการประเมิน แบบเดิม

3 ความหมาย การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นกระบวนการตัดสินความรู้ ความสามารถและทักษะของ ผู้เรียน จากการสังเกต บันทึก และรวบรวมข้อมูลจากงานและ วิธีการที่กระทำ ในสถานการณ์ เหมือนชีวิตจริงหรือใกล้เคียง แล้วนำข้อมูลนั้นมาสังเคราะห์ และ ตีความเพื่อนำมาใช้ตัดสินผลการ เรียนรู้ของผู้เรียน

4 ข้อดีของการใช้การวัดและ ประเมินผลตามสภาพจริง  ผลของการประเมินแสดงถึง ความรู้ความสามารถของ นักเรียนได้อย่างแท้จริง  ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของ ผู้เรียน  ช่วยพัฒนาการสอนของครู  ลดภาระของผู้สอนในการ จัดการเรียนการสอนและ การประเมิน

5 กรอบการ ออกแบบการ ประเมิน  ผลที่คาดหวัง : สิ่งที่ต้องการให้นักเรียนรู้ / ทำได้ ( จุดประสงค์ปลายทาง )  จุดประสงค์  กระบวนการ  ผลผลิต  ตัวบ่งชี้ผลที่คาดหวัง : นักเรียนต้องแสดง พฤติกรรมใดจึงจะถือว่าบบรลุผลที่คาดหวัง ( จุดประสงค์นำทาง )  ภาระงาน / กิจกรรมหลัก : ครูจะสอน / จัดกิจกรรม เช่นใดให้นักเรียนบรรลุตามผลที่คาดหวัง  ชิ้นงาน : สิ่งใดที่จะสะท้อนว่านักเรียนบรรลุผลตามที่ คาดหวัง  เกณฑ์การให้คะแนน : ครูจะสื่อสารเพื่อบอกผู้อื่น ได้อย่างไรว่านักเรียนบรรลุผลสำเร็จแล้ว

6 เกณฑ์การประเมิน (RUBRIC) เครื่องมือการให้คะแนนที่มี การระบุเกณฑ์ประเมิน ชิ้นงาน และคุณภาพของ ชิ้นงานในแต่ละเกณฑ์

7 ขั้นตอนการสร้างเกณฑ์ การประเมิน  ระบุคุณลักษณะของชิ้นงานที่มี คุณภาพดี และชิ้นงานที่มีคุณภาพต่ำ  ระบุรายการที่เป็นเกณฑ์ จาก คุณลักษณะของชิ้นงานที่มีคุณภาพดี  บรรยายลักษณะของชิ้นงานที่ดีที่สุด และมีคุณภาพต่ำที่สุดก่อน แล้วจึง บรรยายลักษณะที่อยู่ระหว่างกลาง

8 รูปแบบของเกณฑ์การ ประเมิน  เกณฑ์การประเมินในภาพรวม (Holistic Rubric) พิจารณาจาก ภาพรวมของชิ้นงาน โยมีคำอธิบาย ลักษณะของงานแต่ละระดับอย่าง ชัดเจน (3-6 ระดับ )  เกณฑ์การประเมินแบบแยก องค์ประกอบ (Analytic Rubric) พิจารณาจากองค์ประกอบย่อยของงาน โดยกำหนดแนวทางการให้คะแนนของ แต่ละองค์ประกอบย่อยไว้อย่างชัดเจน

9 การประเมินคุณลักษณะ (A) องค์ประกอบหลักของ คุณลักษณะ  เป้าหมายของความรู้สึกต่างๆ ของ บุคคล  ทิศทาง แนวทางความคิด / ความรู้สึกทางบวก / ทางลบ  ความเข้ม ระดับความมากน้อยของ ความรู้สึก

10 คุณลักษณะด้าน จิตวิทยาที่จะวัด  ความสนใจ ความรู้สึกชื่นชอบ กิจกรรมหนึ่งมากกว่ากิจกรรมอื่น  เจตคติ ระดับความมากน้อยของ ความรู้สึก + / - ที่มีต่อสิ่งหนึ่ง  ค่านิยม สิ่งที่บุคคล / สมาชิกในสังคม ยึดถือและยอมรับว่าเป็นสิ่งที่มี ความหมายและมีความสำคัญสำหรับ ตน

11 องค์ประกอบของ ทัศนคติ  ความคิด ความเชื่อ  ความรู้สึก  แนวโน้มในการทำ พฤติกรรม

12 ตัวอย่าง แบบสำรวจทัศนคติต่อ การอ่าน โปรดทำเครื่องหมาย / หรือ หน้าข้อความต่อไปนี้......1) ฉันชอบอ่านหนังสือ......2) การอ่านหนังสือทำให้ฉันรู้กว้างขึ้น......3) ฉันมีความสุขที่ได้อ่านหนังสือ......4) ฉันชอบเล่าเรื่องที่อ่านให้เพื่อนฟัง......5) เมื่อฉันอ่านหนังสือแล้ว ฉัน สามารถจับใจความสำคัญของเรื่องได้......6) ฉันชอบอ่านหนังสือหลากหลาย ประเภทนอกเหนือจากที่ครูสั่ง สรุปผลการประเมิน ผ่าน ( 4 ข้อขึ้นไป ) ไม่ผ่าน ( ต่ำกว่า 4 ข้อ )

13 ตัวอย่างแบบประเมินตนเองด้าน ความสามารถในการสรุปประเด็นของนักเรียน จากการเรียนในวิชา...................... ท่านมี ลักษณะตรงกับพฤติกรรมในข้อใดมากที่สุด โปรดทำเครื่องหมาย / หน้าข้อความที่ กำหนดให้.........1) จดคำบรรยายขออาจารย์ทุกคำพูด หรือ ละเอียดเท่าที่จะทำได้.........2) นั่งฟังการบรรยายอย่างเดียวให้เข้าใจ โดยไม่ค่อยจดบันทึกอะไรเลย.........3) จดเฉพาะสาระที่อาจารย์เขียนบน กระดานหรือฉายบนแผ่นโปร่งใส.........4) สรุปประเด็นจากการฟังบรรยายแล้วค่อย จดลงสมุด.........5) ยืมสมุดจดงานของเพื่อนมาลอกหรือถ่าย สำเนา สรุปผลการประเมิน ผ่าน ( เลือกตอบข้อ 4) ไม่ ผ่าน ( ไม่เลือกตอบข้อ 4)


ดาวน์โหลด ppt การวัดและประเมินผลตาม สภาพจริง วิยดา เหล่มตระกูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google