งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานภายใน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานภายใน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๐."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานภายใน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๐

2

3 คำอธิบายคำอธิบาย หมายถึง ความสามารถในการนำข้อเสนอการ เปลี่ยนแปลง ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการปรับปรุง ประสิทธิภาพการดำเนินการขององค์กรในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานตามข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าประสงค์ ตามที่กำหนดไว้ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดยพิจารณาจากระดับของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ของ เป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละกิจกรรมตามข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลงในประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ได้จัดส่งให้ สำนักงาน ก. พ. ร.

4 การจัดทำข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) การจัดทำข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change)

5 การบริหารกระบวนการ กระบวนการบริหารลูกค้า การวางระบบบริหารจัดการ สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ ทุนมนุษย์ ทุนข้อมูลสารสนเทศ & ทุนความรู้ ทุนองค์กร เพิ่มความพร้อม เชิงยุทธศาสตร์ เพิ่มคุณค่า Value Creation การพัฒนาขั้นตอนการ ทำงานให้ดีขึ้น Reengineering Lean Enterprise Six Sigma TQM ลดต้นทุน & ความสูญเสีย ลดรอบระยะเวลาดำเนินการ เพิ่มผลผลิต องค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ Strategy-focused Organization เพิ่มความพึงพอใจ การบริหารการเปลี่ยนแปลง Change Management การดูแล ผู้รับบริการ ความโปร่งใส มี ส่วนร่วม เพิ่มความไว้วางใจ ประสิทธิภาพefficiency คุณภา พ quality ขีด สมรรถนะ capacity- building effectiveness

6  ด้านขั้นตอน / วิธีปฏิบัติงาน  ด้านเทคโนโลยี  ด้านการจัดแบ่งงานและหน้าที่  ด้านบุคลากร ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่.. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เป้าประสง ค์ กรอบการวิเคราะห์ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง กล ยุทธ์ 1 กล ยุทธ์ 2 กล ยุทธ์ 3 กล ยุทธ์ 1 กล ยุทธ์ 2 กล ยุทธ์ 3 กล ยุทธ์ 1 กล ยุทธ์ 2 เป้าหมาย ประสิทธิภาพ ขีดสมรรถนะ คุณภาพ ด้านกระบวนงานด้านขีดสมรรถนะองค์กรและ บุคลากร

7 จังหวัด / ส่วนราชการ กลยุทธ์ที่ 1 กระบวนงาน #1.1 กระบวนงาน #2.3 กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนงาน #1.2 กระบวนงาน #2.1 กระบวนงาน #1.5 กระบวนงาน #1.6 กระบวนงาน #1.4 กระบวนงาน #1.3 กระบวนงาน #2.2 Redes ign Redes ign Desi gn ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 กระบวนงานที่ยังไม่ได้ ดำเนินการในปัจจุบัน ( แบบฟอร์ม 1.1 ชุด 2) กระบวนงานในปัจจุบัน ( แบบฟอร์ม 1.1 ชุด 1) กระบวนงานที่ยังไม่ได้ ดำเนินการในปัจจุบัน ( แบบฟอร์ม 1.1 ชุด 2) กระบวนงานในปัจจุบัน ( แบบฟอร์ม 1.1 ชุด 1) ทบทวนสิ่งที่ได้ดำเนินการแล้ว – การวิเคราะห์กระบวนงานปัจจุบัน

8 กลุ่มเป้าหมายที่จะ ได้รับประโยชน์ วัตถุประสงค์ของ กระบวนงาน ปัจจัย สำคัญต่อ ความสำเร็จ (Key Success Factors) กระบวนงานที่ยังไม่ได้ ดำเนินการในปัจจุบัน ( แบบฟอร์ม 1.1 ชุด 2) กลยุทธ์ที่ 1 กระบวนงาน #1.1 กระบวนงาน #1.2 กระบวนงาน #1.5 กระบวนงาน #1.6 กระบวนงาน #1.4 กระบวนงาน #1.3 กระบวนงานในปัจจุบัน ( แบบฟอร์ม 1.1 ชุด 1) สิ่งที่ จะต้อง มุ่งเน้น / ให้ ความสำคั ญ กิจกรรม ที่... กิจกรรม ที่.... อุปสรรค / ปัญหา จากแบบฟอร์มที่ 1.2 และ 1.3 ปัจจุบัน กิจกรรม ที่... สิ่งที่ต้อง ดำเนินการ / สิ่งที่ ต้องเปลี่ยนแปลง กรอกในแบบฟอร์มที่ 6 อนาคต ภาพแสดงการวิเคราะห์สิ่งที่ต้องดำเนินการ/สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนงาน

9 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2549 – 2551 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อขจัดปัญหาความยากจน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขัน จัดทำโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โทรศัพท์ 0-2247-0303

10 คำอธิบายคำอธิบาย หมายถึง ความสามารถในการนำข้อเสนอการ เปลี่ยนแปลง ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการปรับปรุง ประสิทธิภาพการดำเนินการขององค์กรในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานตามข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าประสงค์ ตามที่กำหนดไว้ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดยพิจารณาจากระดับของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ของ เป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละกิจกรรมตามข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลงในประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ได้จัดส่งให้ สำนักงาน ก. พ. ร.

11 ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด (งบประมาณ) ตัวชี้วัด (คำรับรองฯ) 1.การพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อขจัดความยากจน 1.แรงงานได้รับการพัฒนา ฝีมือและศักยภาพมี โอกาสในการประกอบ อาชีพ มีรายได้ ร้อยละของแรงงานที่ ผ่านการพัฒนาสามารถ ประกอบอาชีพหรือมี รายได้ ร้อยละของผู้ผ่านการ พัฒนาฝีมือ มีศักยภาพใน การประกอบอาชีพอิสระ 3.การพัฒนาศักยภาพ แรงงานเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการ แข่งขัน 1.แรงงานได้รับการพัฒนา มีศักยภาพ ความสามารถในการ แข่งขัน ร้อยละของแรงงานที่ ผ่านการพัฒนา มีฝีมือและ ศักยภาพระดับมาตรฐาน ฝีมือแรงงาน 1.ร้อยละของแรงงานที่ ผ่านการพัฒนา องค์ ความรู้ ฝีมือ และ ศักยภาพใน 7 กลุ่ม อุตสาหกรรมเป้าหมาย 2.จำนวนแรงงานที่ผ่าน การทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงาน 2. แรงงานธุรกิจการ ท่องเที่ยวและบริการได้รับ การพัฒนา มีศักยภาพ ความสามารถในการ แข่งขัน ร้อยละของแรงงานที่ผ่าน การพัฒนา มีฝีมือและ ศักยภาพระดับมาตรฐาน ฝีมือแรงงาน ร้อยละของแรงงานที่ ผ่านการพัฒนามีฝีมือและ ศักยภาพในสาขาธุรกิจการ ท่องเที่ยวและบริการ 3.แรงงานด้านโลจิสติกส์ ได้รับการพัฒนา มี ศักยภาพ ความสามารถใน การแข่งขัน ร้อยละของแรงงานที่ผ่าน การพัฒนา มีฝีมือและ ศักยภาพระดับมาตรฐาน ฝีมือแรงงาน - ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานนำมาจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง

12

13

14

15 พัฒนา KM&LO และเครือข่ายถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี พัฒนาคู่มือ จัดทำ Road Map ตั้งคณะทำงาน ให้ความรู้ (Road Map) จัดทำ Road Map กำหนดองค์ความรู้ Road Map ได้รับความเห็นชอบ ตั้งคณะทำงาน ให้ความรู้ (Work Manual) พัฒนาคู่มือ ออกแบบโครงร่างคู่มือ คู่มือได้รับความเห็นชอบ พัฒนาวิทยากรต้นแบบ ประชาสัมพันธ์โครงการ นำเสนอโครงการต่อ คณะกรรมการที่ปรึกษา จัดทำโครงการนำร่อง วิทยากรต้นแบบถ่ายทอด วิทยาการและเทคโนโลยีฯ ตั้งคณะทำงาน ให้ความรู้ (KM & LO) สร้างเครือข่าย ผู้ผ่านการพัฒนา พัฒนา Web KM ห้องสมุด KM สัมมนาประจำปีเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมที่ต้องดำเนินการตามตัวชี้วัด

16 พัฒนา KM&LO และเครือข่าย ตั้งคณะทำงาน ให้ความรู้ (KM & LO) สร้างเครือข่าย ผู้ผ่านการพัฒนา พัฒนา Web KM ห้องสมุด KM สัมมนาประจำปีเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมที่ต้องดำเนินการตามตัวชี้วัด KM กรม (ส่วนกลาง) : KPI 12 (หน่วยงานนำร่อง) KPI 12 (จัดโดยกลุ่มงานพัฒนาผู้ฝึก :25-26/04/50) Web KM กรม (ส่วนกลาง) Web KM (หน่วยงานนำร่อง) - ความรู้จากการดำเนินการตามตัวชี้วัด และ link หน่วยงานนำร่อง 1.ประเภทกิจการ ชื่อที่ตั้ง จำนวนบุคลากร คุณวุฒิ ฯลฯประเภทกิจการ ชื่อที่ตั้ง จำนวนบุคลากร คุณวุฒิ ฯลฯ 2.ข้อมูลนักพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานข้อมูลนักพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน 1)ชื่อ ที่อยู่ ตำแหน่ง คุณวุฒิ สถานที่ทำงาน ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญในอาชีพ ประสบการณ์ในการทำงานชื่อ ที่อยู่ ตำแหน่ง คุณวุฒิ สถานที่ทำงาน ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญในอาชีพ ประสบการณ์ในการทำงาน 2)รุ่น วัน/เดือน/ปี หน่วยที่เข้ารับการฝึกรุ่น วัน/เดือน/ปี หน่วยที่เข้ารับการฝึก หน่วยงานนำร่องนำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Ex. Web KM Ex. การจัดทำองค์ความรู้

17 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ กพร_10-2


ดาวน์โหลด ppt พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานภายใน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google