งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำงานเชิงกระบวนการใน ชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีรชัย กุล ชัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำงานเชิงกระบวนการใน ชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีรชัย กุล ชัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำงานเชิงกระบวนการใน ชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีรชัย กุล ชัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2 คำถามทบทวน  เป้าหมายของการดำเนินงานที่ ผ่านมาคืออะไร  กระบวนการที่ทำเป็นอย่างไร ( เขียนขั้นตอน )  มีกิจกรรมในกระบวนการอะไรบ้าง  ผลที่เกิดขึ้นคืออะไร ( ระดับบุคคล กลุ่ม ชุมชน )  ปัญหาหรืออุปสรรคมีอะไรบ้าง แก้ไขอย่างไร

3 ความหมาย  พัฒนาชุมชน “ การเพิ่มศักยภาพของ ชุมชนด้วยการศึกษา ”  การศึกษา....... กระบวนการเรียนรู้  ศักยภาพ......... ต้นทุน  เพิ่ม....... กระบวนการมีส่วนร่วม

4 ความหมาย  นักวิชาการ..... สร้าง... ใช้.... ถ่ายทอด  ความรู้.... กระบวนการหรือวิธีการ พัฒนา / เนื้อหา  ผู้นำชุมชน..... นำการ เปลี่ยนแปลงในชุมชน  การเปลี่ยนแปลง..... วิธีคิด / พฤติกรรม

5 ความเชื่อ เชื่อว่าชุมชนสามารถพัฒนาได้ เชื่อว่าชุมชนสามารถสร้างความรู้ ได้ เชื่อว่าชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ เชื่อว่า.......

6 เข้าใจ - เข้าถึง - พัฒนา  เข้าใจ.... กระบวนการเรียนรู้  เข้าใจตนเอง.... ชุมชน.... สังคม..... การเปลี่ยนแปลง  เข้าถึง.... กระบวนการมีส่วนร่วม  เข้าถึงชุมชน.... การสร้าง ความสัมพันธ์.... ความไว้วางใจ  พัฒนา.... บนศักยภาพและต้นทุน  คน... เก่งขึ้น.... คิด / วิเคราะห์.... เรียนรู้  กลุ่ม... การทำงานเป็นทีม  ชุมชน.... การเปลี่ยนแปลง

7 กระบวนการ  กำหนดเป้าหมาย  รวบรวมข้อมูล... บริบท... สถานการณ์... ต้นทุน.... ศักยภาพ....  วิเคราะห์ข้อมูล.... แบบมีส่วนร่วม และจริงจัง  ออกแบบกระบวนการเรียนรู้  กำหนดกิจกรรม

8 กระบวนการ  BAR-AAR.... เตรียมก่อนกิจกรรม และทบทวนหลังกิจกรรม  สรุปบทเรียน.... ตอบเป้าหมาย... สร้างความรู้  ถอดบทเรียน.... สังเคราะห์ความรู้

9 ข้อควรระวัง  ต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมใน ทุกขั้นตอน  กำหนดเป้าหมายที่มีความเป็นไป ได้  การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ต้องมีความยืดหยุ่น  การรวบรวมข้อมูลต้องดำเนินการ โดยกลุ่มหรือชุมชน

10 เครื่องมือในการสร้าง กระบวนการเรียนรู้ บรรยาย - อบรม - สาธิต - ดูงาน บัญชีครัวเรือน เพิ่มกระบวนการ BAR-AAR สรุปบทเรียนเป็นระยะอย่างน้อย 3 เดือนครั้ง ถอดบทเรียนหลังสิ้นสุดโครงการ “ สร้างความรู้จากการปฏิบัติ..... ปัญญาปฏิบัติ ”

11 ช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้

12 คำถามท้าทาย ทำอย่างไรจึงจะพัฒนาคนให้เก่งขึ้น ทำอย่างไรกลุ่มหรือคณะทำงานจะเก่ง ขึ้น ทำอย่างไรชุมชนจะเกิดการ เปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ และองค์กร แห่งการเรียนรู้ได้อย่างไร ความรู้เชิงกระบวนการในการพัฒนา คืออะไร ทำอย่างไร เพราะอะไร องค์ความรู้ของกรมการพัฒนาชุมชน คืออะไร

13 ขอบคุณทุกท่าน ขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนที่ให้ โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขอบคุณนักวิชาการพัฒนาชุมชนและ ผู้นำชุมชนทุกท่านที่กำลังสร้างการ เปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งดีในทุกชุมชน


ดาวน์โหลด ppt การทำงานเชิงกระบวนการใน ชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีรชัย กุล ชัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google