งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Storage and Warehouse. คลังเก็บวัตถุดิบและคลังเก็บสินค้า (Storage and Warehousing)  Storage หมายถึง การเก็บรักษาวัตถุดิบ (raw material) และงานระหว่างทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Storage and Warehouse. คลังเก็บวัตถุดิบและคลังเก็บสินค้า (Storage and Warehousing)  Storage หมายถึง การเก็บรักษาวัตถุดิบ (raw material) และงานระหว่างทำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Storage and Warehouse

2 คลังเก็บวัตถุดิบและคลังเก็บสินค้า (Storage and Warehousing)  Storage หมายถึง การเก็บรักษาวัตถุดิบ (raw material) และงานระหว่างทำ (Work In Process: WIP)  Warehouse หมายถึง การเก็บรักษา สินค้า สำเร็จรูป (Finished Goods)

3 วัตถุประสงค์ของการมีโกดัง  1. การเก็บรักษาวัสดุให้อยู่ในสภาพที่ ปลอดภัย  2. ใช้เป็นสถานที่สำหรับตอบสนอง ระบบการผลิตและลูกค้า  3. สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้

4 สิ่งที่จะต้องคำนึงถึงในการ ออกแบบ 1. การใช้พื้นที่ 2. การใช้เครื่องมือ 3. การเข้าออก 4. การขนถ่ายลำเลียง 5. ความเป็นระเบียบ 6. การควบคุม 7. ความยืดหยุ่นและการเปลี่ยนแปลง

5 นโยบายในการจัดเก็บ 1. Physical similarity 2. Functional similarity 3. Popularity 4. Reserve stock 5. Randomized storage 6. High security storage โดยพิจารณาคุณสมบัติของวัสดุที่เก็บ ประกอบ

6 ความถี่ในการใช้งาน (Popularity)

7 ชนิดของโกดัง 1. Raw material storage 2. Finished storage 3. Work-in process storage 4. Supplies Storage 5. Tools storage 6. Office supplies storage

8 ปัจจัยที่ใช้พิจารณาในการสร้างอาคาร คลังวัตถุดิบและคลังเก็บสินค้า   สถานที่ตั้ง (Location) เป็นสิ่งที่ต้อง พิจารณาเพราะเกี่ยวข้องต่อการติด ค่าใช้จ่ายต้นทุนของการเดินทาง (Transportation Cost)   ขนาดพื้นที่ (Size of site) จะต้องมีขนาดที่ สามารถรองรับความต้องการและการ ขยายตัวในอนาคตได้

9 3. การวางตำแหน่งอาคาร (Building Placement) 4. การสัญจรของพื้นที่ (Approach Roads) เส้นทางขนส่งที่สามารถให้รถบรรทุกเข้าถึง ได้ สะดวกต่อการเดินทาง

10 5. การวางรูปแบบท่าเทียบรถและพื้นที่ท่า เทียบรถ (Layout dock sit) เป็นการพิจารณาถึงจุด ของการ รับส่งสินค้า ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาถึง  จำนวนท่าเทียบรถ  การวางลักษณะของท่าเทียบรถ 6. รูปแบบเสาและความสูงเพดาน (Column pattern and Height) ส่งผลต่อลักษณะอาคาร และระบบการขนถ่ายลำเลียง

11 6. รูปแบบเสาและความสูงเพดาน (Column pattern and Heigh ส่งผลต่อลักษณะอาคาร และระบบการขนถ่ายลำเลียง 7. การวางเส้นทางการเดิน (Aisle Layout) เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาเพราะมีผลกระทบต่อ เรื่องการขนถ่ายลำเลียง โดยต้องทำการศึกษา ถึง จำนวน ขนาด และรูปแบบการจัดวาง เส้นทางเดิน

12 โดยทั่วไป เส้นทางเดินจะแบ่งเป็น 2 ประเภท – – เส้นทางหลัก (Main or working aisle) – – เส้นทางรอง (Secondary or utility aisle) การจัดวางตำแหน่งทางเดินอาจมีลักษณะดังนี้ 8. อุปกรณ์ (Equipment) อุปกรณ์ที่ไว้ใช้สำหรับขน ย้าย หรือขนถ่าย เช่น ชั้นวางของ กล่องบรรจุ pallet สายพานลำเลียง 9. ระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ ( Lighting, Heating, ) Plumbing, and air-conditioning )

13 โดยทั่วไป เส้นทางเดินจะแบ่งเป็น 2 ประเภท – – เส้นทางหลัก (Main or working aisle) – – เส้นทางรอง (Secondary or utility aisle) การจัดวางตำแหน่งทางเดินอาจมีลักษณะดังนี้ 8. อุปกรณ์ (Equipment) อุปกรณ์ที่ไว้ใช้สำหรับขน ย้าย หรือขนถ่าย เช่น ชั้นวางของ กล่องบรรจุ pallet สายพานลำเลียง 9. ระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ ( Lighting, Heating, ) Plumbing, and air-conditioning )

14 หน้าที่ของคลังเก็บสินค้าและคลัง เก็บวัตถุดิบ  การรับของ (Receiving)  การกำหนดและจัดเรียง (Identifying and Sorting)  การจัดเก็บในที่จัดเก็บ (Dispatching to storage)  จัดเก็บ (Storing)  จัดทำตามใบสั่งงาน (Picking the order) ทำการจัดตามตามใบสั่งงาน  ทำการประกอบตามใบสั่งงาน (Assembling the order)  บรรจุ (Packing) ทำการบรรจุชิ้นงาน ตามใบสั่งงาน  ส่งมอบ ( Dispatching the shipment)  บันทึกรายงาน (Maintaining records)

15 วัตถุประสงค์ของการจัดการเกี่ยวกับ คลังวัสดุ  Maximize resource utilization while satisfying customer requirement  Maximize customer service subject to a resource constraint ดังนั้นจึงต้องมีการออกแบบระบบเพื่อให้ สอดคล้อง โดยมีวัตถุประสงค์ในการ พิจารณา ดังนี้ ดังนั้นจึงต้องมีการออกแบบระบบเพื่อให้ สอดคล้อง โดยมีวัตถุประสงค์ในการ พิจารณา ดังนี้  maximize space utilization  Maximize equipment utilization  Maximize labor utilization  Maximize accessibility of all materials  Maximize protection of all materials

16 วิธีการจัดเก็บ 1. การเก็บไว้บนพื้นโรงงาน 2. เก็บใส่กล่อง (Bin) 3. เก็บของบนชั้น (Shelves) 4. เก็บของบนหิ้ง (Rack) 5. เก็บบน Roller Conveyor 6. เก็บของซ้อนกัน Stacking

17 เครื่องมือที่ใช้ในโกดัง 1. รักษาสภาพวัสดุ 2. เก็บรักษาของในสถานที่ที่จัดไว้ให้ 3. ทำให้เกิดระเบียบในโกดัง 4. คำนึงถึง การเข้าออก ความสะดวกใน การขนย้าย ซ้อนกันได้ ความปลอดภัยในการทำงาน

18 สิ่งที่จะต้องคำนึงถึงในการออกแบบ ระบบการจัดเก็บ 1. ความรวดเร็วในการเข้าออก 2. การออกแบบระบบและการจัดวางตำแหน่ง 3. ความถี่ในการเข้าออก 4. พื้นที่ทางสูง 5. ผังการจัดเก็บ


ดาวน์โหลด ppt Storage and Warehouse. คลังเก็บวัตถุดิบและคลังเก็บสินค้า (Storage and Warehousing)  Storage หมายถึง การเก็บรักษาวัตถุดิบ (raw material) และงานระหว่างทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google