งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริบท การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ มีคณะกรรมการพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย ดูแลกำกับ ควบคุม และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อความปลอดภัยและความผาสุกของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริบท การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ มีคณะกรรมการพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย ดูแลกำกับ ควบคุม และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อความปลอดภัยและความผาสุกของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บริบท การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ มีคณะกรรมการพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย ดูแลกำกับ ควบคุม และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อความปลอดภัยและความผาสุกของ ผู้ป่วย ผู้มารับบริการ และเจ้าหน้าที่

3 1. โรงพยาบาลมีโครงสร้างทางกายภาพและ สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย สะดวก เป็นที่พึงพอใจแก่ ผู้รับบริการ และชุมชน โดยมีการตรวจสอบจาก หน่วยงานภายนอก ด้านความปลอดภัย

4 เกณฑ์มาตรฐานผลลัพธ์ การดำเนินการ กฎหมาย ข้อบังคับใช้ข้อกำหนดของกฎหมาย และ พรบ. ควบคุมอาคารสถานที่ ตรวจสอบ / ปรับปรุง อาคารสถานที่ มีการจัดทำแผนตรวจสอบปรับปรุงประจำปี จากศูนย์วิศวกรรม การแพทย์ ที่ 2 ขอนแก่น ร่วมสำรวจ ปีละ 1 ครั้ง และจัดทำแผนปรับปรุง ซ่อมแซม ทุกปี ผลการตรวจสอบและ สิ่งที่ได้มีการแก้ไข ปรับปรุง ตามกฎหมาย - ปรับปรุงห้องแยกโรค อาคารผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก - ปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้เคลื่อนไหวลำบาก - ขยายหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย - ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียเป็นขนาด 2,000 ลบ. ม./ วัน - ปรับปรุงสถานที่เก็บขยะติดเชื้อ โดยจัดหาถังขยะรองรับขยะติด เชื้อ และปรังปรุงห้องให้มิดชิดเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

5 ระบบบริหารอาคารสถานที่ - กำหนดให้มีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบด้าน อาคารสถานที่ ด้านสิ่งแวดล้อมและความ ปลอดภัย จัดทำแผนบริหารจัดการอาคารสถานที่ เป็นแผนปฏิบัติการประจำปี - มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้าน สิ่งแวดล้อม โดยแบ่ง คณะกรรมการ ENV 4 ทีม

6 2. การดูแลรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน - มีมาตรการรักษาความปลอดภัย รปภ. 18 คน - มาตรการอื่น เช่น เพิ่มแสงสว่างทางเดิน, ถนน - ตรวจทางเข้า – ออก - การจัดพื้นที่จอด รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นสัดส่วน - การติดตั้งกล้องวงจรปิด ทางเข้า – ออก และภายใน อาคาร - จัดระบบการจราจรและขนส่งภายในโรงพยาบาลให้สะดวก ปลอดภัย

7 จัดระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ มีความมั่นใจ น่าเชื่อถือ บริเวณลาน จอดรถ บริเวณ แผนก X-ray

8 ปัญหาและ อุปสรรค - พื้นที่ไม่เพียงพอ - ยานพาหนะมีจำนวนมากขึ้น กำหนดเส้นทางเดินรถทางเดียว จัดโซนที่จอดรถ ยนต์ / จักรยานยนต์ ขอพื้นที่จอดรถจากศาลากลกางจังหวัด ขอรับสนับสนุนงบประมาณ ( รพ.ได้รับ งบประมาณ 2557 ในการก่อสร้างอาคาร สนับสนุนบริการ ขนาด 9 ชั้น

9 3. จัดระบบการป้องกันภาวะฉุกเฉินที่สำคัญ ของโรงพยาบาล - จัดซ้อมแผนเพื่อป้องและระงับอัคคีภัยร่วมกับ หน่วยงานภายนอก - ในทุกหน่วยงานมีแผนอัคคีภัย - การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย - การเคลื่อนย้ายเครื่องมือที่สำคัญ - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องดับเพลิง ทุก เดือน - ป้ายบอกตำแหน่ง ทางหนีไฟทุกอาคาร - มีบันไดทางหนีไฟนอกอาคารในกรณีอาคารสูง

10 ปัญหาและอุปสรรค - ถนน - ลาดจอด มีขนาดเล็ก - ระบบท่อน้ำดับเพลิงของเทศบาลอยู่ห่างกัน สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป - เชื่อมต่อระบบท่อน้ำกับเทศบาลในกรณี เกิดอัคคีภัย

11 วัสดุและของเสียอันตราย - องค์กรได้ระบุรายการวัสดุอันตราย และของเสีย อันตราย ที่ใช้หรือเกิดขึ้น จากการวิเคราะห์ลักษณะ ปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดแนวทางการป้องกัน และแก้ไขความเสี่ยงนั้น ๆ เช่นยาฉีดเคมีบำบัด ขยะ ติดเชื้อ ขยะเคมีอันตราย - จัดให้ความรู้กับบุคลากรเกี่ยวกับการแยกขยะ - การแยกขยะและการจัดเก็บ - การจัดการขยะชนิดต่าง ๆ

12 ชนิดของขยะวิธีการจัดเก็บการกำจัด 1. ขยะทั่วไปใส่ถุงขยะสีดำเทศบาลนำไป กำจัด 2. ขยะติดเชื้อใส่ถุงขยะสีแดงบริษัทเอกชน 3. ขยะสารเคมี อันตราย ( ขวดภาชนะ, หลอดไฟฟ้า ) ถุงขยะสีเทาบริษัทเอกชน 4. เข็มและขอมีคมกล่องพลาสติกสี แดง บริษัทเอกชน

13 1.การคัดแยกขยะที่หน่วยงาน 2.การเคลื่อนย้าย กำหนดเส้นทางและเวลาที่ชัดเจน

14 3. การจัดเก็บ 4. การกำจัด โดยบริษัทเอกชนรับไปกำจัด

15 4. ตามรอยเส้นทางการขนย้ายขยะติดเชื้อและเยี่ยม ตรวจแหล่งกำจัดขยะติดเชื้อให้เป็นไปตามมาตรฐานของ กรมอนามัย (จาก รพ.กาฬสินธุ์ สระบุรี นิคมอุตสาหกรรม บางประอิน จ.อยุธยา)

16 ระบบบำบัดน้ำเสีย - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ คลองวนเวียน ชนิดตะกอนเร่ง ร่วมกับบ่อปรับเสถียร - สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้ไม่ต่ำกว่า 1,500 – 2,000 ลบ.ม./วัน

17 จัดการระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ - การบำรุงรักษาและดูแลระบบ - การตรวจสอบคุณภาพน้ำประจำวัน และ ตามที่กฎหมายกำหนด - เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรม มีทักษะในงาน ที่เกี่ยวข้อง

18 ค่ามาตรฐาน BOD < 20 mg/l ตัวชี้วัดคุณภาพงานบำบัดน้ำเสีย การตรวจสอบคุณภาพน้ำ เดือน/ปี

19 การจัดการเครื่องมือและสาธารณูปโภค จัดระบบการบริหารเครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพ - จัดระบบการให้บริการก๊าซทางการแพทย์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและพอเพียง - บรรจุได้....... ลิตร - มีการตรวจสอบ / บำรุงรักษา ของเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบทุกวัน และศูนย์วิศวกรรมการ แพทย์ ขอนแก่น

20 การจัดการระบบไฟฟ้าสำรองได้อย่า ประสิทธิภาพ ปลอดภัย - ระบบไฟฟ้ามีหม้อแปลงจำนวน 6 เครื่อง - เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง - กรณีไฟฟ้าดับเครื่องสำรองไฟฟ้าจะสามารถเปิด โดยอัตโนมัติภายใน 5 วินาที - ทุกหน่วยงาน จะมีไฟฉุกเฉินติดตั้งไว้โดย ตรวจสอบความพร้อมใช้ในทุกหน่วยงาน เดือนละ 1ครั้ง ระบบจะทำการเมื่อไฟฟ้าดับภายใน 7 วินาที การบำรุงระบบไฟฟ้าสำรอง - มีการตรวจสอบประจำวัน / สัปดาห์ / เดือน

21 - จัดระบบการจ่ายน้ำประปาได้อย่างพอเพียง และมี คุณภาพ - กรณีน้ำประปาภายนอกโรงพยาบาลเกิดปัญหา สามารถใช้น้ำสำรองซึ่งโรงพยาบาลมีถังน้ำใต้ดิน ขนาด 180 ลูกบาศก์เมตร และเสริมด้วยบ่อ บาดาล 2 บ่อ ซึ่งมีระบบกรองน้ำ ที่ได้มาตรฐาน โดยหน่วยงานมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

22 สิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ จัดการโรงพยาบาลให้เป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่า ทำงาน ดำเนินงาน 5 ส. และกิจกรรม Big Cleaning เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

23 - จัดสถานที่ออกกำลังกาย เป็นลักษณะสวนตีนเปล่า และจัดสร้าง สถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย ให้บริการแก่ บุคลากร, ประชาชน และผู้มารับบริการ สร้างศูนย์ออก กำลังกายในร่ม ( Fitness center) บริเวณชั้น 1 ที่อาคารศูนย์ แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

24 - จัดทำอ่างล้างภาชะรองรับอาหารและอ่างล้างมือ ตามจุดต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพดี ให้ญาติ และผู้รับบริการ

25 องค์กรส่งเสริมการเข้าถึง การบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑ์สร้างเสริมสุขภาพที่เหมาะสม กับบุคคล - ประกาศนโยบายโรงพยาบาลสีขาว - ติดป้ายประชาสัมพันธ์การงดสูบบุหรี่ ภายในโรงพยาบา ล

26 - จัดกิจกรรมเพื่อลดพฤติกรรมการสูบบุหรี่แก่ บุคลากร องค์กรส่งเสริมการเข้าถึง การบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑ์สร้างเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับบุคคล

27 องค์กรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีสุขภาพดี โดยการจัดตลาดอาหารปลอดสารพิษ - ทุกวันศุกร์โรงพยาบาล จัดให้มีการจำหน่วยอาหาร ปลอดสารพิษ บริเวณข้างอาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ ฯ

28 - ทุกหน่วยงาน จัดมุมเรียนรู้ บอร์ดนิทรรศการ สื่อสุขภาพ เอกสารหรือสื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้องในทุก หน่วยงาน สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

29 - จัดห้องสมุดเคลื่อนที่บริเวณอาคารผู้ป่วย นอก เพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการ เพลิดเพลินและเรียนรู้พัฒนาทักษะการดูแล ตนเอง

30 จัดสถานที่เพื่อให้ผู้รับบริการมีความสุข ผ่อน คลาย และหายจากโรคในเร็ววัน สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเยียวยา

31 ปรับภูมิทัศน์ หน้าอาคาร ศัลยกรรมอุบัติเหตุฉุกเฉิน

32 สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเยียวยา - จัดทำนโยบายโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพรวมถึง การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ ทางด้านสังคม จิตใจ ที่ดีสำหรับผู้ป่วย ครอบครัวและ บุคลากร โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโรงพยาบาล การจัดสวนหย่อมบริเวณจุดต่างๆ เป็นต้น

33 โครงการเส้นทางสีเหลือง / ทำบุญ เดือนเกิด

34 - การใช้ EM ในการทำความ สะอาดห้องน้ำและพื้น เพื่อลดค่า BOD ในน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด น้ำเสีย ลดกลิ่นเหม็นอับ และลดปริมาณ การใช้สารเคมี การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

35 1.จัดตั้งศูนย์รีไซเคิลน้ำ โดยการนำน้ำจาก ระบบบำบัดน้ำเสียมารดน้ำต้นไม้ในบริเวณ โรงพยาบาล คลอบคลุมทุกพื้นที่ 2.เปลี่ยนหลอดไฟ จาก 36 วัตต์ เป็นหลอด ประหยัดพลังงาน 28 วัตต์ (T5 ) และลด เหลือรางละ 2 หลอด 3 หลอด 36 วัตต์ เป็น 2 หลอด T5

36 3.ประกาศนโยบายการใช้ EM ทั่วทั้งโรงพยาบาล วันที่ 22 เมษายน 2556

37 ผลการพัฒนาที่สำคัญ - การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเยียวยา ส่งผล ให้ได้รับรางวัล Healing Environment ระดับองค์กร ปี 2554 - ผ่านการรับรองสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน ระดับทอง จากกรมอนามัย ในปี 2555

38 - ได้รับรอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาม มาตรฐาน HPH plus จากกรมอนามัย ในปี 2554 ผลการพัฒนาที่สำคัญ

39 - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ได้รับคัดเลือก จาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ ให้เป็นสถานที่เอื้อต่อผู้สูงอายุและ คนพิการ ปี 2555 - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัล โรงพยาบาลสีเขียวประเภท “มุ่งมั่น” จาก สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2555

40 เรื่องอื่น ๆ - การแบ่งพื้นที่สะอาด และพื้นที่ สกปรก ทุกหน่วยงานควรแบ่งโซน ให้ชัดเจน - การ จอดรถให้เป็นระเบียบ - การแยกผ้าที่หอผู้ป่วยไม่ได้ แยก ผ้าเปื้อนมาก และเปื้อนน้อย - วัสดุอุปกรณ์ที่ติดมากับผ้า

41 เส้นทางการขนย้ายสิ่ง สกปรก, สะอาด สกปรก รับผ้าที่หอผู้ป่วย ครั้งที่ 1 07.00- 08.00 น ครั้งที่ 2 12.00 -13.00 น. ครั้งที่ 3 16.00 – 17.00 น. รับผ้าที่ OR ครั้งที่ 1 เวลา 07.00 – 08.00 ครั้งที่ 2 เวลา 13.00 – 13.30 ครั้งที่ 3 เวลา 15.00 – 15.30 น ครั้งที่ 4 เวลา 18.00 – 18.30 น.

42 รับขยะติดเชื้อ เวลา 13.00 น. 14.00 น. ของวันทำการ วันหยุด หอผู้ป่วยนำส่ง ที่เรือนพักขยะ

43 สะอาด ส่งผ้าสะอาดที่หอผู้ป่วย ครั้งที่ 1 14.00 -15.00 น. ครั้งที่ 2 18.00 – 19.00 น. ส่งอาหาร ครั้งที่ 1 06.00 - 06.30 น. ครั้งที่ 2 11.00 – 11.30 น. ครั้งที่ 3 15.30 – 16.00 น.


ดาวน์โหลด ppt บริบท การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ มีคณะกรรมการพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย ดูแลกำกับ ควบคุม และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อความปลอดภัยและความผาสุกของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google