งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยมหิดล กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล วาระพิเศษ : แผนการรองรับภาวะฉุกเฉินเหตุไฟฟ้าดับ ระหว่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยมหิดล กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล วาระพิเศษ : แผนการรองรับภาวะฉุกเฉินเหตุไฟฟ้าดับ ระหว่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยมหิดล กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล วาระพิเศษ : แผนการรองรับภาวะฉุกเฉินเหตุไฟฟ้าดับ ระหว่าง 4-12 เมษายน 2556

2 กรณีพม่าจะหยุดส่งก๊าซให้ ประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 4-12 เมษายน 2556 กทม. ฝั่ง ตะวันตกจะได้รับผลกระทบชัดเจนคือช่วง นั้นอาจจะไม่มีไฟหรือไฟดับหมด เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่ประชุม คณะรัฐมนตรีมีการชี้แจงต่อที่ประชุม กรณีก๊าซ ธรรมชาติที่ไทยรับมาจากแท่นขุดเจาะที่ผลิต ก๊าซได้ 650 ล้านลูกบาศก์ฟุต จะหยุดซ่อมใน วันที่ 4-12 เมษายนนี้ แต่ทั้งนี้แม้จะหยุดซ่อม ก็ ยังคงมีก๊าซธรรมชาติอื่น แต่ไม่สามารถนำมา ผลิตไฟฟ้าได้ ดังนั้น หากกระทรวงพลังงาน ของไทยไม่ดำเนินการอะไรเลย กทม. ฝั่ง ตะวันตกจะได้รับผลกระทบชัดเจนคือช่วง นั้นอาจจะไม่มีไฟหรือไฟดับหมด MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land

3 การแผนการเตรียมรับมือ ระดับประเทศ โรงไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันเตาในประเทศไทย ให้ช่วยผลิตไฟฟ้า และประสานดึงไฟฟ้าจาก โรงไฟฟ้าพลังน้ำของสปป. ลาว และประสาน เขื่อนกักเก็บน้ำในประเทศให้ช่วยปล่อยน้ำ และ แม้ว่าจะดำเนินการตามนี้ได้ทั้งหมดประเทศไทย ก็จะยังขาดไฟฟ้าอีก 600 เมกะวัตต์ จากที่ไม่ทำ อะไร จะทำให้ขาดอยู่ที่ 4,000 กว่าเมกะวัตต์ ดังนั้น จึงขอให้ทุกหน่วยงานของรัฐและ รัฐวิสาหกิจให้ช่วยกันประหยัดพลังงาน และซ้อม แผนประหยัดพลังงานในทุกหน่วยให้ชัดเจน นอกจากนั้นจะมีมาตรการซื้อก๊าซ LNG มาสำรอง เพิ่มที่อ่าวไทยอีกทางหนึ่ง MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land

4 แนวปฏิบัติเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉิน พลังงานขาดแคลน 1. แนวปฏิบัติเรื่องลิฟต์ 2. แนวปฏิบัติเรื่อง เครื่องปรับอากาศ 3. แนวปฏิบัติเรื่องแสงไฟส่องสว่าง 4. จัดเจ้าหน้าที่สำรวจ ตรวจสอบ การปฏิบัติโดยเคร่งครัด และ รายงานทุกเดือน 5. ให้ทุกส่วนงานทำแผนรองรับ ภาวะฉุกเฉินนี้ MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land

5 1. แนวปฏิบัติเรื่องลิฟต์ - ให้ทุกอาคารที่ไม่ใช่บริการผู้ป่วย เปิด ลิฟต์ชั้นเว้นชั้น ( ตัวเว้นตัว ) - รณรงค์การเดินขึ้นบันได - ควรมีลิฟต์สำรองเพื่อขนของและผู้มี ปัญหาสุขภาพ MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land

6 2. แนวปฏิบัติเรื่องเครื่องปรับอากาศ - ตั้งอุณหภูมิที่ 26-27 ° ซ. - ปิดครึ่งชั่วโมงก่อนเลิกใช้งาน - บริหารจัดการป้องกันความร้อนเข้า และความเย็นรั่วไหล - ไม่ต้องสวมสูททำงานหรือประชุม - ให้แม่บ้านล้างหน้ากากเครื่องทุก 2 สัปดาห์ ( เริ่มเดือนมีนาคม ) - ให้มีการล้างเครื่องโดยช่างเทคนิค ทุก 6 เดือน ( โดยเฉพาะเดือน มีนาคม ) - นอกเวลาราชการ ให้มีการใช้ห้อง รวมกัน ( ถ้าคนน้อยกว่า 4 คน งด เปิดเครื่องปรับอากาศ ) MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land

7 3. แนวปฏิบัติเรื่องแสงไฟส่องสว่าง - เปิดไฟเวลา 8.30-12.00 น. และ 13.00- 16.00 น. ยกเว้นสถานที่ต้องการความ ปลอดภัย - ถอดปลั๊กอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าเวลาเลิกงาน ทุกวัน และช่วงเสาร์ / อาทิตย์ - ในเวลากลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติ พอเพียงให้งดเปิดไฟ - พยายามหาพลังงานทดแทนอย่างเต็ม ความสามารถ MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land

8 4. จัดเจ้าหน้าที่สำรวจ ตรวจสอบการ ปฏิบัติโดยเคร่งครัด และรายงานทุก เดือน – ควรจัดให้มีแบบ Chick list สำหรับ ตรวจสอบแนวปฎิบัติที่ระบุในข้อ 1-3. – ควรมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบใน การตรวจสอบโดยตรง – ควรมีมาตรการบังคับใช้ หากไม่มี การดำเนินการตามแนวปฏิบัติ MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land

9 5. ให้ทุกส่วนงานทำแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน ( วันที่ 4-12 เมษายน 2556) – เตรียมข้อมูลของอาคารในการรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการ ติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการอำนวยการฯ – จัดเจ้าหน้าที่อยู่เวรตลอด 24 ชม.( นอกเหนือจาก รปภ.) – เตรียมน้ำมันสำหรับเครื่องเจนเนอเรเตอร์ของ อาคาร – เตรียมไฟฉายให้พร้อมใช้งาน และเพียงพอ – สำรวจอุปกรณ์ที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าตลอด เช่น ห้อง Lab ต่างๆ Data Center เป็นต้น – จัดทีมวิศวกร ช่างเทคนิค หรืออื่นๆ เพื่อแก้ไข ปัญหาระบบสาธารณูปโภค ของส่วนงาน และ ของส่วนกลาง เช่น น้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์ ระบบ IT เป็นต้น MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land


ดาวน์โหลด ppt LOGO ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยมหิดล กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล วาระพิเศษ : แผนการรองรับภาวะฉุกเฉินเหตุไฟฟ้าดับ ระหว่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google