งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยมหิดล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
วาระพิเศษ : แผนการรองรับภาวะฉุกเฉินเหตุไฟฟ้าดับระหว่าง 4-12 เมษายน 2556 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

2 กรณีพม่าจะหยุดส่งก๊าซให้ประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 4-12 เมษายน 2556
MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land กรณีพม่าจะหยุดส่งก๊าซให้ประเทศไทย ในระหว่างวันที่ เมษายน 2556 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีการชี้แจงต่อที่ประชุม กรณีก๊าซธรรมชาติที่ไทยรับมาจากแท่นขุดเจาะที่ผลิตก๊าซได้ 650 ล้านลูกบาศก์ฟุต จะหยุดซ่อมในวันที่ 4-12 เมษายนนี้ แต่ทั้งนี้แม้จะหยุดซ่อม ก็ยังคงมีก๊าซธรรมชาติอื่น แต่ไม่สามารถนำมาผลิตไฟฟ้าได้ ดังนั้น หากกระทรวงพลังงานของไทยไม่ดำเนินการอะไรเลย กทม.ฝั่งตะวันตกจะได้รับผลกระทบชัดเจนคือช่วงนั้นอาจจะไม่มีไฟหรือไฟดับหมด

3 การแผนการเตรียมรับมือระดับประเทศ
MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land การแผนการเตรียมรับมือระดับประเทศ โรงไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันเตาในประเทศไทยให้ช่วยผลิตไฟฟ้า และประสานดึงไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำของสปป.ลาว และประสานเขื่อนกักเก็บน้ำในประเทศให้ช่วยปล่อยน้ำ และแม้ว่าจะดำเนินการตามนี้ได้ทั้งหมดประเทศไทยก็จะยังขาดไฟฟ้าอีก 600 เมกะวัตต์ จากที่ไม่ทำอะไร จะทำให้ขาดอยู่ที่ 4,000 กว่าเมกะวัตต์ ดังนั้น จึงขอให้ทุกหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจให้ช่วยกันประหยัดพลังงาน และซ้อมแผนประหยัดพลังงานในทุกหน่วยให้ชัดเจน นอกจากนั้นจะมีมาตรการซื้อก๊าซ LNG มาสำรองเพิ่มที่อ่าวไทยอีกทางหนึ่ง

4 แนวปฏิบัติเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินพลังงานขาดแคลน
MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land แนวปฏิบัติเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินพลังงานขาดแคลน 1. แนวปฏิบัติเรื่องลิฟต์ 2. แนวปฏิบัติเรื่องเครื่องปรับอากาศ 3. แนวปฏิบัติเรื่องแสงไฟส่องสว่าง 4. จัดเจ้าหน้าที่สำรวจ ตรวจสอบการปฏิบัติโดยเคร่งครัด และรายงานทุกเดือน 5. ให้ทุกส่วนงานทำแผนรองรับภาวะฉุกเฉินนี้

5 1. แนวปฏิบัติเรื่องลิฟต์
MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land 1. แนวปฏิบัติเรื่องลิฟต์ - ให้ทุกอาคารที่ไม่ใช่บริการผู้ป่วย เปิดลิฟต์ชั้นเว้นชั้น (ตัวเว้นตัว) - รณรงค์การเดินขึ้นบันได - ควรมีลิฟต์สำรองเพื่อขนของและผู้มีปัญหาสุขภาพ

6 - ปิดครึ่งชั่วโมงก่อนเลิกใช้งาน
MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land 2. แนวปฏิบัติเรื่องเครื่องปรับอากาศ - ตั้งอุณหภูมิที่ ° ซ. - ปิดครึ่งชั่วโมงก่อนเลิกใช้งาน - บริหารจัดการป้องกันความร้อนเข้า และความเย็นรั่วไหล - ไม่ต้องสวมสูททำงานหรือประชุม - ให้แม่บ้านล้างหน้ากากเครื่องทุก 2 สัปดาห์ (เริ่มเดือนมีนาคม) - ให้มีการล้างเครื่องโดยช่างเทคนิคทุก 6 เดือน (โดยเฉพาะเดือน มีนาคม) - นอกเวลาราชการ ให้มีการใช้ห้องรวมกัน (ถ้าคนน้อยกว่า 4 คน งดเปิดเครื่องปรับอากาศ)

7 - ถอดปลั๊กอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าเวลาเลิกงาน
MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land 3. แนวปฏิบัติเรื่องแสงไฟส่องสว่าง - เปิดไฟเวลา น. และ น. ยกเว้นสถานที่ต้องการความปลอดภัย - ถอดปลั๊กอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าเวลาเลิกงาน ทุกวัน และช่วงเสาร์/อาทิตย์ - ในเวลากลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติพอเพียงให้งดเปิดไฟ - พยายามหาพลังงานทดแทนอย่างเต็มความสามารถ

8 ควรจัดให้มีแบบ Chick list สำหรับตรวจสอบแนวปฎิบัติที่ระบุในข้อ 1-3.
MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land 4. จัดเจ้าหน้าที่สำรวจ ตรวจสอบการปฏิบัติโดยเคร่งครัด และรายงานทุกเดือน ควรจัดให้มีแบบ Chick list สำหรับตรวจสอบแนวปฎิบัติที่ระบุในข้อ 1-3. ควรมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบโดยตรง ควรมีมาตรการบังคับใช้ หากไม่มีการดำเนินการตามแนวปฏิบัติ

9 5. ให้ทุกส่วนงานทำแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน (วันที่ 4-12 เมษายน 2556)
MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land 5. ให้ทุกส่วนงานทำแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน (วันที่ 4-12 เมษายน 2556) เตรียมข้อมูลของอาคารในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการอำนวยการฯ จัดเจ้าหน้าที่อยู่เวรตลอด 24 ชม.(นอกเหนือจาก รปภ.) เตรียมน้ำมันสำหรับเครื่องเจนเนอเรเตอร์ของอาคาร เตรียมไฟฉายให้พร้อมใช้งาน และเพียงพอ สำรวจอุปกรณ์ที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าตลอด เช่น ห้อง Lab ต่างๆ Data Center เป็นต้น จัดทีมวิศวกร ช่างเทคนิค หรืออื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาระบบสาธารณูปโภค ของส่วนงาน และของส่วนกลาง เช่น น้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์ ระบบ IT เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google