งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ น้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย ในโรงเรียน โครงการ น้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย ในโรงเรียน กองสุขาภิบาลอาหารและ น้ำ กรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ น้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย ในโรงเรียน โครงการ น้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย ในโรงเรียน กองสุขาภิบาลอาหารและ น้ำ กรมอนามัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ น้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย ในโรงเรียน โครงการ น้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย ในโรงเรียน กองสุขาภิบาลอาหารและ น้ำ กรมอนามัย

2 ประเภทน้ำบริโภคใน โรงเรียน กรุงเทพมหานคร น้ำบรรจุขวด 2% น้ำประปา 98% จังหวัดต่างๆ น้ำบรรจุขวด 4% น้ำฝน 19% น้ำบ่อบาดาล 16% น้ำบ่อตื้น 6% น้ำประปา 55%

3 คุณภาพน้ำ บริโภคใน โรงเรียน

4 ปนเปื้อน แบคทีเรีย ไม่ปนเปื้อน แบคทีเรีย คุณภาพน้ำบริโภค ในโรงเรียน กรุงเทพมหานคร 85 15 จังหวัดต่างๆ 65 35

5 จุดบริการ น้ำดื่ม

6 ความสะอาดบริเวณจุด บริการน้ำดื่ม

7 การปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนนำมาบริโภค

8 ภาชนะสำหรับดื่มน้ำ

9 ผู้รับผิดชอบในการจัดหาน้ำดื่ม

10 สรุป สาเห ตุ โครงสร้ าง การ จัดการ ระบบ บริการ แหล่ง น้ำ น้ำฝน น้ำบ่อตื้น น้ำ บ่อบาดาล น้ำประปา น้ำบรรจุขวด ตู้น้ำ ก๊อก ภาชนะใส่น้ำ / ดื่ม น้ำ แนวท่อ เครื่อง กรองน้ำ ที่เก็บ น้ำ การบริหาร สังคม

11 แนวทางการพัฒนา การปรับปรุงทางด้าน โครงสร้าง การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ บริโภค วิจัย ( รูปแบบการเฝ้าระวัง คุณภาพน้ำบริโภคในโรงเรียน ) โครงการนำร่อง ( โครงการน้ำ ดื่มสะอาด ปลอดภัย สุขาน่าใช้ ในโรงเรียน : พื้นที่จังหวัด ประสบภัยสึนามิ ) น้ำประปาโรงเรียนดื่มได้

12 การเฝ้าระวังคุณภาพ น้ำดื่มในโรงเรียน ( โดย - เพื่อ - ของ นักเรียน ) นักเรียนแกน นำ - ตรวจคุณภาพน้ำ ดื่ม - เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ - ประสานงาน - ดูแล บำรุงรักษา แจ้งเหตุ - บันทึกการ ปฏิบัติงาน - รายงานผล - เป็นแบบอย่าง ผู้สนับสนุน - ผู้บริหาร ครู ภาร โรง ผู้ประกอบการ ร้านค้า ชุมชน นักวิชาการ อปท.

13 วุฒิบัตร - โครงสร้าง - การบริหาร จัดการ - การบำรุงรักษา ประสานงานศูนย์ อนามัย ระบบประปา โรงเรียน วิเคราะห์ LAB กรม อนามัย เก็บ ต. ย. น้ำครั้งที่ 1 เก็บ ต. ย. น้ำครั้งที่ 2 วิเคราะห์ LAB กรม อนามัย กรมอนามัย รับรอง รวบรวมผล วิเคราะห์ ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน ไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน โรงเรีย น ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังคุณภาพอย่าง ต่อเนื่อง ประกาศน้ำประปา โรงเรียนดื่มได้ ตกลง ศูนย์ อนามัย ปรับป รุง ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน ปรับป รุง ไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน ระยะเวลาไม่ น้อยกว่า 1 เดือน และไม่ เกิน 2 เดือน ขั้นตอนการดำเนินงาน น้ำประปาโรงเรียนดื่มได้

14 น้ำดื่ม - น้ำใจ กรมอนามัยส่งเสริมให้ คนไทยสุขภาพดี น้ำดื่ม - น้ำใจ กรมอนามัยส่งเสริมให้ คนไทยสุขภาพดี


ดาวน์โหลด ppt โครงการ น้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย ในโรงเรียน โครงการ น้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย ในโรงเรียน กองสุขาภิบาลอาหารและ น้ำ กรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google